Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest har ein regional funksjon. Vi gir service til kvalitetsregister med nasjonal status, men også til regionale og lokale register forankra i Helse Vest. Senteret er organisatorisk lagt til Helse Bergen og held til ved Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus.
Gangbro i farget glass
 

Kvalitet for pasienten

Eit medisinsk kvalitetsregister samlar strukturert informasjon frå heile behandlingsforløp for pasientar innanfor definerte sjukdomsgrupper. Informasjon om utgreiing, behandling, oppfølgjing og resultat av behandlinga gjer oss kunnskap om uberettiga variasjon i helsetilbodet og kvalitet i helsetenesta.

Hovudformålet med dei medisinske kvalitetsregistera er å medverke til betre kvalitet på behandlinga pasienten får, og redusere uberettiga variasjon i helsetilbod og behandlingskvalitet.

Du kan lese meir om servicetilbodet vårt, organisering og kontaktinformasjon på sida "Om fagsenteret".

 • 30.03.2020
  Utlysing av stimuleringsmidlar i Helse Vest 2020

  Til bruk av data frå medisinske kvalitetsregister i forbetringsarbeid og til etablering av lokale og regionale kvalitesregister.

 • 10.12.2019
  Utlysing av såkornmidlar

  Har du ein forbetringsidé? No kan du søkje Helse Vest om såkornmidlar. Vi deler ut inntil 3,1 millionar kroner til lokale forbetringsprosjekt i føretaka i 2020.

 • 08.11.2019
  Kven fortener kvalitetsprisen 2020?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus  i regionen til å fremje kandidatar til kvalitetsprisen.

 • 24.04.2019
  Utlysing av midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister lysar ut midlar til kvalitetsforbetringprosjekt, og oppfordrar nasjonale medisinske kvalitetsregister, og avdelingar som vil nytte data frå nasjonale kvalitetsregister i pasientretta k...

 • 28.02.2019
  Utlysing av stimuleringsmidlar i Helse Vest 2019

  Det kan søkjast om midlar til bruk av data frå medisinske kvalitetsregister i forbetringsarbeid og til etablering av lokale og regionale kvalitetsregister.

 • 07.05.2018
  Tusenvis vil bli sepsis-superagentar

  Over 50 000 personar har prøvd mobilspelet Stopp Sepsis etter lanseringa i april. Spelet skal bidra til auka merksemd på kor viktig det er å oppdage og behandle blodforgifting så tidleg som mulig.

 • 09.04.2018
  Tildeling av såkornmidlar 2018

  18 småskala forbetringsprosjekt får tilsaman 3,1 millionar kroner i såkornmidlar frå Helse Vest i 2018. Prosjekta skal bidra til kvalitetsforbetring og auka pasienttryggleik i sjukehusa.

Fann du det du leitte etter?