Forskingskonferansen 2021

Den årlege forskingskonferansen i Helse Vest blir arrangert i oktober 2021. Forskingsprisen og innovasjonsprisen blir delt ut på konferansen.

Målgruppe

Målgruppa for konferansen er blant anna styremedlemmar, leiarar og forskarar, og dei involverte institusjonane er blitt bedne om å sørgje for at invitasjonen når dei aktuelle gruppene.

Program dag 1

 • 16.00 – 17.00 Registrering og kaffi
 • 17.00 – 17.10 Kunstnerisk innslag
 • 17.10 – 17.30  Opning av konferansen
  Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF
 • 17.30 – 18.15 IMPRESS, samarbeid mellom industri og klinikk, råd og utfordringar, korleis samarbeide etc.
  Ved professor Åslaug Helland, Universitetet i Oslo, overlege Oslo universitetssykehus
 • 18.15 – 18.30 Pause
 • 18.30 – 19.00 Handlingsplan for kliniske studiar 2021-2025
  Kva må til for å nå 5 prosent-målet? (regionale helseføretak sitt ansvarsområde)
  Ved Maiken Engelstad, avdelingsdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet
 • 19.30 Middag m/utdeling av Helse Vests forskningspris, innovasjonspris og pris til ung forskar (ny)

Program dag 2

 • 08.30 – 09.30 Presentasjon av vinnaren av forskingsprisen, innovasjonsprisen og pris til ung forskar i Helse Vest  2021
  Dei tre vinnarane
 • 09.30 – 09.45 Pause
 • 09.45 –10.15 Innovasjon og samarbeid næringsliv?
  Sveinung Hole– leiar HelseOmsorg21-rådet
 • 10.15 – 10.45 Handlingsplan for kliniske studiar – utfordringar og moglegheiter for klinikken
  Kjell-Morten Myhr, instituttleiar, professor, Universitet i Bergen, overlege Haukeland universitetssjukehus
 • 10.45 – 11.15 Pause og utsjekking
 • 11.15 – 12.00 Paneldebatt:

I panelet

 • Maiken Engelstad
 • Sveinung Hole
 • Kjell-Morten Myhr
 • Åslaug Helland
 • 12.00 - 12.15 Oppsummering og avslutning
  Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF
 • 12.15 Lunsj

Det kan komme endringar i programmet heilt fram til konferansen startar.

Påmelding - informasjon

Det er sett eit øvre tak på makismalt 100 deltakarar. Kostnadane til overnatting og mat blir dekt av Helse Vest RHF. Kvar enkelt institusjon dekkjer reisekostnadar for sine deltakarar. Samarbeidsorganet har vedteke at ein del av plassane på konferansen skal tildelast dei deltakande institusjonane.

Dei som ønskjer å delta må derfor ta kontakt med kontaktpersonen ved "eigen" institusjon (sjå under). Kontaktpersonen koordinerer påmeldingar ved den enkelte institusjonen fram til og med fredag 27. august klokka 12, det vil seie for dei som institusjonen ønskjer skal delta.

Kontaktpersonar

Frå september skjer påmeldinga til konferansen, så langt plassane rekk, direkte via konferansearrangør Kongress og Kultur AS. Vi nyttar "først til mølla"- prinsippet for påmelding. Det vil seie at når konferansen er fullbooka, vil du ikkje lenger kunne melde deg på.

Spørsmål om konferansen kan rettast til Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking: forskning@helse-vest.no

Korona

Vi tek atterhald om koronasituasjonen og vil leggje ut informasjon på denne sida dersom konferansen ikkje kan gjennomførast som planlagt.

Fann du det du leitte etter?