Kvalitets- og registerkonferansen 2023

Program for pasienttryggleik arrangerer årleg ein Kvalitets- og registerkonferanse. Dette er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.

Banner, to foto med sykepleier, lege og pasient. Logo hender med et hjerte i midten. Tekst: Kvalitets- og registerkonferansen.

Velkommen til fysisk konferanse!

På bakgrunn av evalueringar frå dei førre åra, blir konferansen berre fysisk. Dette er grunngive på grunn av kostnadar med både digital og fysisk konferanse. Vi meiner det er viktig å få så mange som mogleg med på konferansen, men det har vist seg at deltakinga på digital konferanse har vore for låg til at vi tilbyr dette i år.

Påmelding

Påmelding til Kvalitets- og registerkonferansen

Program dag 1

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 12.40 Velkommen til konferanse og til Haugesund!
v/Anders Hovland, administrerande direktør i Helse Fonna

TEMA: Kloke val og kloke prioriteringar

12.40 – 13.00 Kloke val og prioriteringar
v/ Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF

13.00 – 13.15 Brukarmedverknad ved kvalitetsforbetring
v/Lin Iren Giske Andersen, leiar LHL Hjerneslag Ung Rogaland

13.15 – 13.30 Samval
v/Tove Skjellbakken/Anne Karine Lager

13.30 – 13.50 Planlegging og iverksetting av ein virtuell preoperativ poliklinikk i Helse Førde
v/Gitta Sas, konsulent kirurgisk klinikk, Helse Førde

13.50 – 14.20 Pause med postervandring

Kloke val og arbeidsglede

14.20 – 14.40 Publisering av kvalitetsarbeid
Soffien Ajmi Phd-stipendiat og LIS, Det Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

14.40 – 14.55 Resultat av systematisk HMS arbeid
v/Idar Ådnesen, funksjonsleiar drift, Eiendomsavdelinga Helse Fonna

14.55 – 15.10 Arbeidsglede og helsefremjande arbeidsmiljø
v/Dida Hauge, bedriftssjukepleiar, HMS/HR, Helse Fonna

15.10 – 15.30 Arbeidsglede i urolige endringsprosessart i arbeidspost. Korleis kan vi lukkast i samhandlinga mellom pleie- og legegruppa?
v/Hildur Thingnes, seksjonsleiar Medisinsk legeteneste, Helse Førde og
Inghild Mowatt, seksjonsleiar Medisinsk avdeling, Helse Førde

15.30 – 15.45 Læring av uønskte hendingar i samspel med simulering
v/Helena Nilsson, rådgjevar avdeling for Kvalitet og pasientsikkerheit, Haraldsplass Diakonale Sykehus og
Anita Bjånes, seniorrådgjevar avdeling for Kvalitet og pasientsikkerheit, Haraldsplass Diakonale Sykehus

15.45 – 16.30  Pause med postervandring

Kloke val i samhandling

16.30 – 16.45 Samhandling mellom spesialisthelseteneste og bufellesskap
v/Anne Berit E. Torbjørnsen, oversjukepleiar, Sola DPS, Helse Stavanger

16.45 – 17.00 Kloke val for å kunne involvere barn og unge i helsetenesta
v/Siv Emberland, nestleiar/sekretær i Ungdomsrådet og
Vilde Rustad Thorsen, representant i Ungdomsrådet

17.00 – 17.20 Kloke val i samhandling mellom spesialisthelseteneste og kommune
v/Ester Espeseth, psykologspesialist ved BUP Haugesund, Helse Fonna

17.20 – 17.35 Heimesjukehus for barn
v/Sunniva Vie Alme, spesialsjukepleiar Barne- og ungdomsavdelinga, Helse Førde og
Katrine Tvinnereim, sjukepleiar Barne- og ungdomsavdelinga, Helse Førde

19.45 MIDDAG

Program dag 2

Klok av risiko

08.30 – 08.40

08.40 – 08.55 Risikostyring i Helse Vest
v/Thomas Dag Iversen, beredskapsleiar, Helse Vest RHF

08.55 – 09.15 Fem topp risiko: Variasjon radiologi og ortopedi
Kandiah Panchakulasingam, assisterande fagdirektør, Helse Vest RHF

09.15 – 09.30 Generelt om register: Formål, registerdata, kvar dei finst og korleis dei kan hentast
v/Svein Rotevatn, overlege Hjarteavdelinga, Helse Bergen

09.30 – 09.45 Handtering av personvern(data) i forbedringsarbeid
v/Thomas Jonsson, personvernombod, Helse Fonna

09.45 – 10.05 Pause med postervandring og avstemming

10.05 – 10.20 Registerdata og kontinuerleg kvalitetsforbetring innafor diabetesbehandling
v/Heiko Bratke, overlege, Barneavdelinga Helse Fonna

10.20 – 10.40 Forskning og kvalitetsforbedring – to sider av samme sak?
v/Anne Grimstvedt Kvalvik, spesialrådgivar, FOU Seksjon for forsking og innovasjon

10.40 – 10.55 Frå strategi til handling. Brukermedverknad i Helse Bergen
v/Randi-Luise Møgster, viseadministrerande direktør og prosjekteigar Helse Bergen

10.55 – 11.10 ROMLE Fem Topp risiko
v/Tonje Folkvang, prosjektleiar ROMLE, føretaksadministrasjonen i Sjukehusapoteka Vest

11.10 – 11.30 Korleis kan vi lykkast betre med implementering utan at vi sliter oss ihjel
v/Forskningsgruppa Implement It

11.30 – 11.50 Resiliens, lære av det som går bra
v/Cecilie Haraldseid-Driftland, forskar ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi, Universitetet i Stavanger

11.50 – 12.05 Innlegg kvalitetsprisen
v/vinnaren av kvalitetsprisen

12.05 – 12.15 10 Posterprisen

12.15 – 12.25 Vel heim

12.30 – 13.30 Lunsj

Det kan kome justeringar i programmet heilt fram til konferansen startar.

Fann du det du leitte etter?