Kvalitetskonferansen 2017

Konferanse, 29.03.2017-30.03.2017

Tema for pasienttryggleiks- og kvalitetsregisterkonferansen er "Pasienttryggleik mitt ansvar, vårt ansvar", med eit særskilt fokus på samval og brukarmedverknad.

Når og kvar

Dato
29.03.2017-30.03.2017 
Klokkeslett
11:00-15:00
Stad
Scandic Sunnfjord Hotel og Spa i Førde
 

Program onsdag 29. mars

11.00 - 11.30 Registrering

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 12.50 Opning og skråblikk inn i glaskula mot 2030 (Jon Bolstad, administrerande direktør i Helse Førde).

12.50 - 13.20 Ei pasienthistorie. Pårørande sine erfaring i tryggleiksperspektiv. Viser oss medverknad i årsaksanalyse etter ei alvorleg hending (Linn Merete Løberg m/fleire).

13.20 - 13.40 Har pasientane reell medverknad i val av behandling? Vi ser på kva forskinga viser om dette (Anne Marie Landmark - phd  UIO/Ahus).

13.40 - 14.00 Kva er samval? Erfaringar med verktøyet Mine behandlingsvalg (Anne Regine Lager - UNN).  

14.00 - 14.20 Pause   

14.20 - 14.40 Plankekøyring eller linedans? Beslutningsstøtteverktøy i konsultasjonar med pasientar (Eirik Hugaas Ofstad – Nordlandsykehuset).

14.40 - 15.00 Korleis kan pasientrapporterte data forbetre behandlinga? Erfaringar med bruk av PROM i klinikk (Knut Fjeldsgaard - Nasjonalt korsbåndregister).

15.00 - 15.20 Samval og brukermedverknad innanfor psykisk helse(Christian Moltu, NORSE registeret – Helse Førde).

15.20 - 15.50 Pause med postervandring

15.50 - 17.30 Kor må vi sette inn støytet? Paneldebatt med ulike perspektiv som kvalitetsregister, forbetringskunnskap, internkontroll og brukarperspektivet (Aleksander Valestrand, Helga Arianson, Linn Bæra, Anne Grete Skjellanger m/fleire).

19.30 Aperitiff

20.00 Festmiddag med utdeling av Kvalitetsprisen 2017 

Program torsdag 30. mars

09.00 - 09.10 Opning av dagen (Linn Bæra, leiar av regionalt brukarutval i Helse Vest).

09.10 - 09.40 Blir eldre pasientar tatt med i avgjerder knytt til innlegging og utskriving? (Dagrun Nåden Dyrstad - UIS).

09.40 - 10.10 Har tilsyn effekt? Forsking knytt til nasjonalt tilsyn på sepsisbehandling (Einar Hovlid - Statens helsetilsyn og Høgskulen på Vestlandet).

10.10 -10.30  Trusselen om økende antibiotikaresistens – vårt ansvar, ditt ansvar (Ingrid Smith - Overlege,1.aman FOU avd Haukeland Universitetssjuehus/UIB).

10.30 – 11.00 Pause med postervandring  

11.00 - 11.20 Korleis varierer forbruket av helsetenester til nyfødte? Data frå Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas (Atle Moen, Overlege dr.med, nyfødtavdelingen OUS/Rikshospitalet).

11.200 - 11.40 Korleis kan registerdata brukast til forbetringsprosjekt? Eksempel frå Norsk diabetesregister for voksne.  (Tone Vonheim Madsen - Diabetessjukepleiar i diabetesregisteret).

11.40 – 12.00 Føredrag frå vinnaren av Kvalitetsprisen 2017 

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 - 13.10 Korleis kan små endringar gje store resultat?
Såkornmidler eit viktig bidrag i forbetringsarbeidet i føretaka (Synnøve Serigstad - Leiar av Program for pasienttryggleik i Helse Vest).

13.10 – 13.25 Såkorn - /forbetringsprosjekt i Helse Bergen

13.25 – 13.40 Såkorn- /forbetringsprosjekt i Helse Fonna (Olav Klausen, administrerande direktør, Helse Fonna).

13.40 – 13.55 Såkorn- /forbetringsprosjekt i Helse Stavanger (Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør, Helse Stavanger).

13.55 - 14.10 Såkorn- /forbetringsprosjekt ved Haraldsplass (Kjersti Fyllingen, administrerande direktør, Haraldsplass Diakonale sykehus).

14.10 - 14.25 Såkorn- /forbetringsprosjekt i Helse Førde  (Jon Bolstad, administrerande direktør, Helse Førde).  

14.25 - 14.40 Utdeling av posterpris med kort presentasjon frå vinnar

14.40 - 14.50 Avslutning og vel heim 


Fann du det du leitte etter?