PTØ Stavanger

PTØ Stavanger ligg på Hinna i Stavanger kommune. Senteret har eit dagtilbod for barn og unge med medfødde, erverva eller progressive sjukdommar i sentralnervesystemet og gir også eit avgrensa tilbod til vaksne med slike sjukdommar.


 

​Hovudinnhaldet i tilbodet:

​Mål for rehab​​iliteringa:

 • utvikle individuelle meistringsstrategiar som møter behova pasienten har i kvardagen
 • gi den enkelte best moglege føresetnader for å klare seg sjølv i dagleglivet

Tiltak for å nå​​ måla:

 • ​SMART-mål blir utarbeidde i samarbeid med pasienten og med utgangspunkt i tilvisinga og vår faglege vurdering. Desse måla jobbar vi systematisk mot og dei blir evalurte ved bruk av GAS (Goal Attainment Scaling)
 • tilnærminga til habiliteringa er at dette er ein læringsprosess som skjer i eit samspel mellom pasienten og fagpersonen
 • ​motoriske, kognit​ive, sosiale og språklege funksjonar blir utvikla samtidig i habiliteringsprosessen
 • ​pasienten lærer rel​​evante teknikkar som kan brukast for å takle spesifikke kvardagslege utfordringar
 • innhaldet er alderstilpassa

Bistandsbe​​hov

PTØ-Senteret kan ta imot pasientar med behov for assistanse og tilrettelegging i samband med til dømes personleg stell, påkledning, forflytting og måltid. Bistandsbehova kan også skuldast lettare kognitive vanskar. Senteret kan i tillegg ta imot eit avgrensa tal pasientar med særleg store bistandsbehov (Barthel ADL indeks ned til 30).

Faggru​pper

 • Treninga på PTØ blir utført av fysioterapeut, ergoterapeut og habiliteringspedagog.
 • Fysioterapeuten jobbar både med individuell fysioterapi og gruppetrening, gjennomfører tilpassa styrkjetrening, tøying, kartlegging og testing.
 • Ergoterapeuten utøver finmotorisk trening og handfunksjon. Bistår i hjelpemiddeljusteringar og gjennomfører ADL-økter.​
 • Habiliteringspedagogane har ei spesialisert tverrfagleg helsepedagogisk utdanning retta inn mot akkurat denne pasientgruppa og lærer pasientane bevegelsesteknikkar og meistringsstrategiar som er overførbare til kvardagen.   

​Kontaktin​formasjon

PTØ Stavanger
Gamleveien 5, 3. etg
4018 Stavanger

Tlf: 52 10 99 10 eller mobil 934 39 910

E-post: post@ptonorge.no​​

Heimeside: www.ptø.no

Tilvisi​​​ng​

Tilvising rehabilitering

Fann du det du leitte etter?