PTØ-Senteret Stavanger

PTØ-Senteret Stavanger ligg på Hinna i Stavanger kommune. Senteret har eit dagtilbod for barn og unge med medfødde, erverva eller progressive sjukdommar i sentralnervesystemet og gir også eit avgrensa tilbod til vaksne med slike sjukdommar.


 

​Hovudinnhaldet i tilbodet:

Mål for rehabiliteringa:

Utvikle individuelle meistringsstrategiar som møter behova pasienten har i kvardagen

Gi den enkelte best moglege føresetnader for å klare seg sjølv i dagleglivet

Tiltak for å nå måla:

  • Treninga er basert på Petö-metoden, og tilnærminga er at dette er ein læringsprosess som skjer i eit samspel mellom pasienten og fagpersonen
  • Motoriske, kognitive, sosiale og språklege funksjonar blir utvikla samtidig i habiliteringsprosessen
  • Pasienten lærer relevante teknikkar som kan brukast for å takle spesifikke kvardagslege utfordringar
  • Innhaldet er alderstilpassa

Bistandsbehov

PTØ-Senteret kan ta imot pasientar med behov for assistanse og tilrettelegging i samband med til dømes personleg stell, påkledning, forflytting og måltid. Bistandsbehova kan også skyldast lettare kognitive vanskar. Senteret kan i tillegg ta imot eit avgrensa tal pasientar med særleg store bistandsbehov (Barthel ADL indeks ned til 30).

Faggruppe

Treninga ved PTØ-Senteret blir utført av habiliteringspedagogar som har ein spesialisert, fleirfagleg utdanning med hovudvekt på nevrologi, bevegelseslære og pedagogikk.

Kontaktinformasjon

PTØ-Senteret Stavanger
Gamleveien 5, 3. etg
4018 Stavanger

Tlf: 52 10 99 10

E-post:
kari@ptonorge.no 

Heimeside:
www.ptø.no

Tilvising​

Tilvising rehabilitering

Fann du det du leitte etter?