Faglege revisjonar

Helse Vest har utvikla eit regionalt system for gjennomføring av faglige revisjonar mellom helseføretaka. Revisjonane skal peike på område kor det er størst risiko i pasientbehandlinga eller der det er rom for forbetring.

Det har blitt revidert på områda, ECT behandling, KOLS utredning og behandling, akutt behandling av hjerneslag, habilitering etter hjerneslag, utredning og behandling av ADHD hos barn og bruk av Tnf- hemmere ved gastroenterale sjukdommar.

I 2016 blei det utført revisjon innan «Samarbeid mellom habilitering og psykisk helsevern for vaksne».

Planlagte revisjonar

Pasientar med ryggsmerter. vedtatt for 2016 men ikkje gjennomført pga manglande fagrevisor

Barn som pårørande.Vvedtatt for 2016, men ikkje gjennomført

Pediatri. Fagmiljø er kontakta for spissing av tema.

Val av revisjonstema

Det er fagdirektørane i helseføretaka som i fagdirektørmøtet foreslår fagområde for revisjonane, etter eit system som fordeler fagrevisjonane på ulike medisinske område over fleire år. 

Helse Vest og leiar av fagrevisjonen innhentar opplysingar frå fagmiljøa (via regionalt eller nasjonalt forening for aktuelt tema) om kor det er størst risiko i pasientbehandlinga og kva områder dei vil foreslå inkludert i ein fagrevisjon.

Prosedyre for faglege revisjonar (lenkje til dokument)

Revisjonsrapportane

Rapportane er utarbedd i samarbeid med fagrevisorane og gir eit samla regionalt bilete av tilbod og samarbeid rundt denne pasientgruppa. Detaljerte funn er beskrevet i revisjonsrapportane til det enkelte føretak.

Føretaka har gitt skriftleg tilbakemelding på korleis revisjonsfunna vil bli fulgt opp og brukt i det vidare forbetringsarbeidet.

ECT behandling

KOLS utredning og behandling

Akutt behandling av hjerneslag

Habilitering etter hjerneslag

Utredning og behandling av ADHD hos barn

Bruk av Tnf- hemmere ved gastroenterale sykdommer.

Samarbeid mellom habilitering og psykisk helsevern for voksne (2016)


Fann du det du leitte etter?