Presentasjonar

Her kan du finne presentasjonar frå ulike faglige arrangement og konferansar som vart arrangert av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.

2019:

Fagseminar 18.6.19: Bruk av data frå kvalitetsregister til kvalitetsforbetring

Program

1. Introduksjon, ved ass. fagdirektør Panchakulasingam
Kandiah, Helse Vest

2. Om kvalitetsregister, ved fagleder Kari Guldbrandsøy, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

3. Hvilke data finnes i registre og hvor kan man finne dem, ved rådgiver Lena Kristin Bache-Mathiesen, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest 

4. Eksempler fra et forbedringsprosjekt, ved rådgiver Linn Jeanette Waagbø, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest og rådgiver Hilde V. Wæhle, Seksjon for pasientsikkerhet, HUS

5. Eksempler på bruk av data til kvalitetsforbedringsprosjekt, ved spesialfysioterapeut Tori Smedal, HUS

7. Registerdata til forsking, ved fagleder Kari Guldbrandsøy, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

8. Bruk av registerdata til forsking, ved leder Ove Furnes, Nasjonalt register for leddproteser, HUS

9. Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS), ved overlege Marianne Aa. Grytaas, HUS


2017:

10-års jubileum 10.11.17, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister, Helse Vest

Fagsenteret for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest blei etablert i 2007, og dette blei markert 10. november 2017 med eit symposium der det overordna temaet var:

Kvalitetsregistre og satsinga på desse: Kva var tanken og forventninga, kva er oppnådd og kor går vegen vidare?

Målgruppe for symposiet var klinikarar, leiarar, registre, brukarar og andre interesserte i føretaka/sjukehusa i Helse Vest regionen. Det var 90 påmelde til markeringa . Under finn du tema og PP-presentasjonane:

Kvalitetssatsinga i Helse Vest

Bjørn Tore Gjertsen (innleiar), Marie Wåtevik og Kari Guldbrandsøy, Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

Nasjonale kvalitetsregistre og satsinga på desse; kva var tanken og forventinga, kva er oppnådd og kva no.

Torunn Omland Granlund, seniorrådgivar Helse- og omsorgsdepartementet

Kvalitetsregistre brukt til styring: Indikatorar for måling av uberettiga variasjon

Eva Stensland, Leder Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Den svenske kvalitetsregistersatsinga – erfaringer og neste steg

Eitt konkret døme frå Stockholm der seks kvinneklinikkar inngår i eit stort prosjekt for å redusere feil og forhindre unødvendige keisersnitt

Camilla Björk, projektledar Graviditetsregistret og Julia Engström Sid, projektledar og forbedringscoach. Begge er også tilknyttet QRC Stockholm.

Forventa nytte av register

Thyra Kirknes, assisterende generalsekretær, Norsk Parkinsonforbund

Eksempler på kvalitetsforbedringsprosjekt:

Assisterende fagdirektør i Helse Vest,Pål Iden, avsluttet symposiet med tema: Kva "vil" Helse Vest med registra 

Workshop 12.6.2017: Analyser og resultatutvikling av registerdata

 

 

2016:

Fagdag i Helse Fonna 16.11.16

16.11.16 ble det arrangert en fagdag i Helse Fonna som besto av to bolker. Første del innehaldt ein presentasjon med generell informasjon om kvalitetsregistre og fagsenteret, bruk av lokale data og om juridiske forhold rundt kvalitetsregistre. Andre bolk fokuserte meir konkret på oppstart av registre, kort om samtykke og kva som må til for å kunne bruke data. Det var lagt opp til spørsmål/diskusjon.
Her følgjer PP-presentasjonene:

Fredagsmøte i Helse Førde 4.11.16

Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre haldt innlegg på «fredagsmøte» i Helse Førde 04.11.16 med tittel: Medisinske kvalitetsregister - muligheiter og utfordringar. Ulike tema blei presentert, etterfulgt av to timer til spørsmålsrunde og «summing». Målgruppa for siste del var først og fremst lokalt ansvarlege for medisinske kvalitetsregistre og andre spesielt interesserte, og det ble lagt vekt på spørsmål og diskusjon. 
Her følgjer PP-presentasjonene:

"Mini-kurs" om kvalitetsforbetringsmetodikk 03.10.16

3. oktober 2016 ble det arrangert «Mini-kurs» i kvalitetsforbedringsteori og- metodikk. Bakgrunn for kurset er at det settes økte krav til at registre med nasjonal status skal nytte registerdata i kvalitetsforbetringsarbeid. Det ble gitt eit intensivkurs i forbedringsarbeid for dei nasjonale kvalitetsregistre som er forankret i Helse Vest. Formålet med kurset var å bidra til å gi:

  • Forståelse for forbetringskunnskap
  • Kjennskap til forbetringsmodellen og andre nyttige verktøy
  • Forståelse-korleis ein kan bruke kvalitetsregisterdata til å initiere kvalitetsforbetringsprosjekter
  • Forståelse-forskjellen mellom forsking og kvalitetsforbetring
  • Forståelse- korleis kan ein bruke data og målingar til løpande forbetringsarbeid 
Sjå programmet her (pdf)

Kursholder var Jacob Anhøj, overlege ved Rigshospitalet i København.

Andre presentasjoner:

Fagdag for kvalitets- og forskingsregistre i Helse Bergen 30.08.16

3o. august ble det arrangert ein fagdag for kvalitets- og forskingsregistre i Helse Bergen på Kurs og konferansesenteret Bikuben.  Det var stort oppmøte og engasjement. Hovedtema var juridiske krav til registrene. Programmet fra kl. 10.00 - 13.30 var for alle registre, inkludert registre i etablerings- og opplæringsfasen. Innholdet i programmet fra kl. 13.30 - 14.00 var særskilt rettet mot kvalitetsregistre med nasjonal status der temaet var bruk av registerdata i forbedringsarbeid. Det er økte krav til kvalitetsregistre med nasjonal status om bruk av registerdata i kvalitetsforbedringsarbeid.  I løpet av høsten planlegges det lignende fagdager/møter i de andre lokale foretakene i Helse Vest.

Frå Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest:Fann du det du leitte etter?