Om fagsenteret

Fagsenteret er organisatorisk lagt til Helse Bergen og held til ved Haukeland universitetssjukehus, Armauer Hansens hus.

Kvalitet for pasienten


Eit register er ei strukturert samling av medisinske opplysningar om utgreiing og behandling av avgrensa grupper av pasientar der utgangspunktet er individuelle behandlingsforløp.

Registera blir oppretta for å dokumentere effekten av ulike behandlingsmetodar og er ein basis først og fremst for kvalitetsforbetring, men og for forsking, på metodane som blir nytta. Registerdata gjer at forskingsbasert kunnskap kan nyttast til å endre metodane når resultata ikkje er gode nok.

Meir om organiseringa

Fagsenteret (og kalla Nasjonalt servicemiljø region Vest) har ein regional funksjon, og skal gi service til alle dei lokale føretaka i Helse Vest. Senteret er organisatorisk lagt til Helse Bergen, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Seksjon for forskning og innovasjon, og held til i 3. etasje i Armauer Hansens hus, Haukeland universitetssjukehus.

Fagsenteret inngår også i ei nettverksorganisering leia av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Helse Nord RHF. Fagsenteret har eit nært samarbeid med dei regionale einingane i region Nord (Tromsø), region Midt-Norge (Trondheim) og region Sør-Øst (Oslo). I tillegg til å ha eit nært samarbeid med Helse Vest IKT er det og eit samarbeid med Fagsenter for pasientrapporterte data.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre blei etablert i 2009 og er organisert i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord. Dette er eit kompetansemiljø som har fått i oppgåve å sikre drift og god utnytting av dei medisinske kvalitetsregistera. Dei regionale einingane har eit særskilt ansvar overfor dei nasjonale kvalitetsregister tillagt «sitt» regionale helseføretak.

Les meir om Nasjonalt servicemiljø og dei nasjonale registra Les meir om dei regionale einingane 

Om Styringsorgan for IKT-løysingar

Styringsorgan – IKT-løysingar for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest er etablert ut frå eit behov for eit nytt vedtaksforum for å rapportere og ta avgjerder om utvikling av teknisk løysing for register.

Nasjonal og regional strategi 2016-2020

Interregional styringsgruppe har utarbeidd ein nasjonal strategi for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregister frå 2016 til 2020.

Strategi- og handlingsplan for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2016-2020

Basert på den nasjonale strategien har Helse Vest utarbeidd ein regional strategi- og handlingsplan for arbeidet med nasjonale, regionale og lokale register, men vekt på de særskilte nasjonale krava som gjeld for registera med nasjonal status.

Strategi for det regionale arbeidet med medisinske kvalitetsregister i Helse Vest 2016-2020

​Nyheitsbrev

Nyheitsbrev 2020 - nr. 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2020 - nr. 2.pdfNyheitsbrev 2020 - nr. 2.pdfpdf1285027
Nyheitsbrev 2020 - nr. 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2020 - nr. 1.pdfNyheitsbrev 2020 - nr. 1.pdfpdf1184903
Nyheitsbrev 2019 - nr. 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2019 - nr. 2.pdfNyheitsbrev 2019 - nr. 2.pdfpdf1118729
Nyheitsbrev 2019 - nr. 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2019 - nr. 1.pdfNyheitsbrev 2019 - nr. 1.pdfpdf1192926
Nyheitsbrev 2018 - nr. 4.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2018 - nr. 4.pdfNyheitsbrev 2018 - nr. 4.pdfpdf795329
Nyheitsbrev 2018 - nr. 3.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2018 - nr. 3.pdfNyheitsbrev 2018 - nr. 3.pdfpdf809814
Nyheitsbrev 2018 - nr. 2.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2018 - nr. 2.pdfNyheitsbrev 2018 - nr. 2.pdfpdf683054
Nyheitsbrev 2018 - nr. 1.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2018 - nr. 1.pdfNyheitsbrev 2018 - nr. 1.pdfpdf875897
Nyheitsbrev 2017 - nr. 4.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2017 - nr. 4.pdfNyheitsbrev 2017 - nr. 4.pdfpdf903513
Nyheitsbrev 2017 - nr. 3.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Kvalitet/Fagsenter for medisinske kvalitetsregister/Nyhetsbrev/Nyheitsbrev 2017 - nr. 3.pdfNyheitsbrev 2017 - nr. 3.pdfpdf1011599

Arrangement frå fagsenteret

Det pågår ulike aktiviteter i regi av fagsenteret. Det blir til dømes gitt ut nyheitsbrev fire gonger i året, det blir halde ulike faglege aktivitetar, kurs, fagdag og liknande.  

Sjå presentasjonar frå ulike arrangement

Fann du det du leitte etter?