Forbetringskunnskap

For å nå målet om å etablere varige strukturar for pasienttryggleik, er det nødvendig med auka kjennskap til forbetringsteori og kompetanse i forbetringsmetodikk i sjukehusa.

emblem forbetringskunnskap

Det er viktig at leiarar og medarbeidarar i sjukehusa har kunnskap om korleis dei kan påverke til endring, spreie og vedlikehalde endring for å oppnå kvalitetsforbetring.

Det finnst ei rekkje utdanningstilbod, både regionale og nasjonale, som skal gi implementeringsstøtte og rettleiing for å bidra til at resultata vedvarar.

På nettsida til det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet I trygge hender 24/7 er det samla mykje godt fagstoff.

Forbetringskunnskap

Forbetringsutdanning, I trygge hender

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr årleg plassar til Nordisk forbedringsagentutdannelse, har e-læringskurs og moglegheit til å delta i opplæringsprogram i Skottland.

Forbetringsutdanning, I trygge hender

Regional forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk

banner forbetringsutdanning

Den regionale forbetringsutdanninga i forbetringsmetodikk byggjer på The Improvement Advisor Professional Development program frå Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og Nordisk forbedringsagentutdannelse frå Dansk selskab for pasientsikkerhet/Helsedirektoratet.

Målgruppa for forbetringsutdanninga er helsepersonell som ønskjer å gjennomføre eit klinisk forbetringsprosjekt. Etter å ha gjennomført utdanninga skal du kunne sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsprosjekt, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Alle som får tildelt såkornmidlar i 2017 vil få tilbod om å delta. I tillegg vil det bli sendt ut invitasjon til å søkje om plass. Til saman vil det bli stilt 25 plassar til disposisjon.

Meir informasjon og søknadsskjema

Seminar for mellomleiarar i forbetringsmetodikk

Banner_intranett_860x400_Pasienttryggleiksprogrammet.jpgProgram for pasienttryggleik i Helse Vest inviterer mellomleiarar (nivå 3 og 4, funksjonsleiar eller fagutviklingsjukepleiar) til seminar om pasienttryggleik og forbetringsmetodikk på Clarion Aiport Hotel Flesland den 8. juni.

Tema er forventingar til linjeleiing og implementering av pasienttryggleikstiltak.

Innleiarar er blant andre Nick Sevdalis frå King`s College i London, Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør i Helse Stavanger, Clara Gjesdal viseadministrerande direktør i Helse Bergen, og Anne Mette Koch, forskar på pasienttryggleik.

Etter å ha delteke på seminaret er målet at deltakerane skal ha god forståing av ansvaret ein som leiar har for pasienttryggleik, grunnleggjande kunnskap om forbetringsmetodikk og implementering og kjennskap til arbeidet som blir gjort i Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

Program

0900-0915: Velkommen

0915-0930: Forventingar til linjeleiinga, kva betyr det at ansvaret ligg i linja? v/ Pål Iden, assisterande fagdirektør i Helse Vest. 

0930-0950: Korleis løyser vi linjeansvaret i Helse Bergen? v/Clara Gjesdal, Viseadministrerande direktør i Helse Bergen. 

09.50-10.00: Beinstrekk 

10.00-11.30: Krasjkurs i forbedringsmetodikk 

11.30-12.15: Lunsj 

12.15-12.45: Korleis kan vi klare å implementere forbetringar? v/Anne Mette Koch, Førsteamanuensis, Høgskulen på vestlandet. 

12.45-13.15: Kva skal leiarar gjere  for å akselerere pasienttryggleiksarbeidet i helseføretaka? v/Inger Cathrine Bryne, Administrerande direktør i Helse Stavanger.

13.15-13.30: Beinstrekk

13.30-15.30: Implementing Patient Safety v/Nick Sevdalis, Professor of Implementation Science & Patient Safety, King’s College, London. 

(Mindre endringar i programmet kan førekome.)

Implementering av kunnskapsbasert praksis

Det er utvikla standardiserte, kunnskapsbaserte retningslinjer innanfor sjukepleiarfaget som er tilgjengelege for bruk i alle sjukehusa. Retningslinjene har blitt publisert i Elektronisk kvalitetshandbok, og i Helsehåndboka i Helsebiblioteket.