Forbetringskunnskap

For å nå målet om å etablere varige strukturar for pasienttryggleik, er det nødvendig med auka kjennskap til forbetringsteori og kompetanse i forbetringsmetodikk i sjukehusa. Helse Vest har utvikla eit eige kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap.

Operasjonsutstyr
 

Det er viktig at leiarar og medarbeidarar i sjukehusa har kunnskap om korleis dei kan påverke til endring, spreie og vedlikehalde endring for å oppnå kvalitetsforbetring.

Det finnst ei rekkje utdanningstilbod, både regionale og nasjonale, som skal gi implementeringsstøtte og rettleiing for å bidra til at resultata vedvarar.

Regionalt kompetansehevingsprogram i forbetringskunnskap

For å auke kompetansen til medarbeidarar på alle nivå i organisasjonen når det gjeld kunnskap om forbetringsarbeid og kva som skal til for å skape varige endringar, har Helse Vest utvikla eit eige kompetansehevingsprogram.

Kompetanseprogrammet gjer greie for kva kompetanse medarbeidarar på ulike nivå har behov for, og konkrete opplæringstilbod som følgjer opp dette.

Regional forbetringsutdanning i forbetringsmetodikk

banner forbetringsutdanning

Den regionale forbetringsutdanninga i forbetringsmetodikk byggjer på The Improvement Advisor Professional Development program frå Institute for Healthcare Improvement (IHI) i USA og Nordisk forbedringsagentutdannelse frå Dansk selskab for pasientsikkerhet/Helsedirektoratet.

Målgruppa for forbetringsutdanninga er helsepersonell som ønskjer å gjennomføre eit klinisk forbetringsarbeid. Etter å ha gjennomført utdanninga skal du kunne sette i verk, gjennomføre og leie kliniske forbetringsarbeid, som gir varig betring av tenestene, til det beste for pasientar og pårørande.

Ønskjer du å delta? Søknadsfrist er 5. april 2018.

Meir informasjon og søknadsskjema

Leiarseminar i forbetringsmetodikk

Program for pasienttryggleik i Helse Vest inviterer mellomleiarar (nivå 3 og 4, funksjonsleiar eller fagutviklingsjukepleiar) til seminar om pasienttryggleik og forbetringsmetodikk.

banner leiarseminar

Tema er forventingar til linjeleiing og implementering av pasienttryggleikstiltak. Etter å ha delteke på seminaret skal deltakerane ha god forståing for ansvaret ein som leiar har for pasienttryggleik, grunnleggjande kunnskap om forbetringsmetodikk og implementering og kjennskap til arbeidet som blir gjort i Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

Ønskjer du å delta?

Neste leiarseminar er 13. mars 2018 på Clarion Air på Sola. Påmelding skjer via Læringsportalen.

Program:

0900-0915: Velkommen og kort introduksjon av program for pasienttryggleik v/Synnøve Serigstad, Leiar for Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

9.30- 09.45: Pasienttryggleik og HMS - to sider av same sak? v/Helle Skøyen, klinikksjef Psykisk helse vaksne, Helse Stavanger.

09.45-10.00: Korleis opparbeide og bruke forbetringskompetanse i føretaket?  v/Erna Harboe, klinikksjef Mottaksklinikken, Helse Stavanger.

10.00-10.15: Beinstrekk/Kaffe

10.15-11.30: Implementing Patient Safety v/Nick Sevdalis, Professor of Implementation Science & Patient Safety, King’s College, London.

11.30-12.15: Lunsj

12.15-12.45: Leiing av kvalitet og pasienttryggleik i helseføretaka, i dag og i framtida v/Inger Cathrine Bryne, Administrerande direktør i Helse Stavanger.

12.45-14.15: Krasjkurs i forbetringsmetodikk v/Synnøve Serigstad, Leiar for Program for pasienttryggleik i Helse Vest.

14.15-14.30: Beinstrekk/Kaffe

14.30-14.45: Kva er risikotavler/beslutningstavler og kva kan vi få ut av dei? Førelesar kjem.

14.45-15.25: Kva er forbetringstavler og kva kan vi få ut av dei?  Kort presentasjon og gruppearbeid.

15.30: Vel heim!

Endringar i programmet kan førekomme.

Tidlegare seminar:

Program 6. desember 2017 (Clarion Hotel på Flesland)Program 8. juni 2017 (Flesland)

Forbetringsutdanning, I trygge hender

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet tilbyr årleg plassar til Nordisk forbedringsagentutdannelse, har e-læringskurs og moglegheit til å delta i opplæringsprogram i Skottland.

Forbetringsutdanning, I trygge hender

Forbedringsmodellen er en enkel og anerkjent metode for å planlegge og gjennomføre systematisk forbedringsarbeid.

Introduksjon til forbetringsmodellen

Fagstoff

På nettsida til det nasjonale pasienttryggleiksprogrammet I trygge hender 24/7 er det samla mykje godt fagstoff. Du finn også mykje god informasjon på nettstaden til Institute for Healthcare improvement, IHI.

Forbetringskunnskap

Institute for Healthcare Improvement, IHI


Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.