GTT-måling

Eit av hovudmåla til det nasjonale og regionale pasienttryggleiksprogrammet er å redusere talet på pasientskadar. For å vite om målet nås, blir det gjort kartleggingar av eit utval pasientjournalar ved alle norske sjukehus.

​Alle helseføretak måler pasientskader med same, standardiserte metode, Global Trigger Tool (GTT). Hensikta er å føglje eigne forbetringar over tid.

Det er resultatet frå GTT-målingane som har vore utgangspunktet for val av innsatsområde i både det nasjonale og regionale pasienttryggleiksprogrammet.

Ved systematisk gransking av journalar for pasientar som var innlagde ved sjukehusa i Helse Vest i 2010, blei det funne at pasientane var utsatte for minst ein skade ved 14 prosent av alle utskrivingar. På landsbasis var talet 16 prosent. I 2012 var dette talet redusert til 12 prosent for Helse Vest, og 14 prosent på landsbasis.

Du kan lese meir om dei nasjonale GTT-målingane på nettsida til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender 24/7.

Regional gransking av pasientskadar

Som del av GTT- målingane er det i perioden 2011-2013  granska til saman 5040 journalar i Helse Vest. Av desse journalane er det funne 51 alvorlege pasientskadar. Journalane er henta frå alle føretaka i Helse Vest, i tillegg til Haraldsplass diakonale sjukehus.

I eit regionalt prosjekt har Helse Vest sett nærmare på desse 51 journalane. Målet var å identifisere faktorar som førte til alvorlege pasientskader, og å analysere desse slik at ein i neste omgang kan sjå nærmare på moglege tiltak som kan hindre at slike skadar skjer.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.