Alle møter

Alle møter starta opp som eit prosjekt i 2013, og er no blitt eit program i Helse Vest. Målet er at ventetida blir kortare, planlegginga betre og at fleire møter til timane sine.

Talet på konsultasjonar i sjukehusa stig kraftig år for år. God organisering av arbeidet er nødvendig for at sjukehusa skal kunne møte det auka behovet for tenester, utan at vi kan vente ei tilsvarande auking av ressursar.

Kontaktinformasjon​

Helse Stavanger: Anne Tronslin

Helse Fonna: Turid Grevstad Norheim

Helse Bergen: Tor Ingebrigtsen

Helse Førde: Laila Vilnes Helgheim

Haraldsplass: Glenn Michael Fjeldstad

Regional prosjektleiar: Finn Olav Mjærum

Kommunikasjon: Tove Sæther Hagland

​​Delprosjekt​


Vestlandspasienten​​​​​​

​Prosjektet Vestlandspasienten utviklar løysingar på helsenorge.no for pasientar i Helse Vest. Pasientar kan logge inn med Bank-ID eller anna sikker innlogging og sjå alle timeavtalane sine på sjukehuset, status på tilvisingane sine og utvalde journaldokument. Dei kan også sende melding til sjukehuset om dei har spørsmål eller ønskjer å endre timen sin, og dei kan bekrefte at dei kjem til den oppsette timen.

Min pasientjournal

Min pasientjournal gir pasientar i Helse Vest elektronisk tilgang til sjukehusjournalen sin, slik at det blir enklare for dei å vere delaktige i eiga helse og eiga behandling. Ein loggar inn på helsenorge.no med bank-ID eller anna godkjent innloggings-ID.

Meir informasjon:

Min pasientjournal for behandlarar

Innsynslogg

Les meir om Min pasientjournal på helsenorge.no

Mitt timeval​​

Prosjektet Mitt timeval skal utvikle løysingar der pasientar sjølve kan gå inn på nett og endre eller bestille timane sine på sjukehuset. I første omgang vil det bli mogleg på utvalde timar i Helse Vest.

Målet er at pasientar skal oppleve at dei kan vere med å bestemme meir over si eiga behandling og at fleire skal møte til timen sin.

Vel møtt​​

Prosjektet Vel møtt består av løysingar som skal gjere det enklare for pasienten å finne fram på sjukehuset, melde seg ved ankomst på poliklinikken og betale etter endt konsultasjon eller behandling. I første fase vil prosjektet dreie seg om:

Sjølvbet​​ent innsjekk på terminal eller mobil 

Forbetre pasientopplevinga ved at pasientar sle​​​pp kø for å seie frå om at dei er komne – dei gjer det sjølv. Dette vil frigjere tid hos personalet, slik at dei har meir tid til dei som treng ekstra oppfølging.

Betre skilting på sjukehus​​a med både digitale og analoge skilt

Gjer det enklare for pasientar og pårørande å finne vegen uten at dei må spørje nokon.

Sjølvbetent betaling​

Pasienten skal sjølv kunne velje om han vil betale i skranken eller i automat. Det vil føre til mindre kø og enklere og raskare oppgjør for pasienten.​

Open​ linje​

Prosjektet «Open linje» har som mål å gjere det enklare å komme igjennom på telefon når ein kontaktar spesialisthelsetenesta. Alle som ringer inn skal møte eit einskapleg og føreseieleg system som legg til rette for ei god brukaroppleving, uavhengig av kor ein bur eller kva ein treng hjelp til.​

Organisering i sjukehusa​​

Alle møter-programmet omfattar mange prosjekt som tar føre seg organiseringa og planlegginga i sjukehusa. Det dreier seg blant anna om korleis vi organiserer dei planlagde behandlingane og konsultasjonane for å utnytte kapasiteten i sjukehusa best mogleg og får ned ventetidene.

Vi ønskjer også å kunne gi pasientane våre ein mest mogleg føreseieleg kvardag. Derfor får ikkje lenger pasientar beskjed om at dei har krav på helsehjelp, utan at vi kan seie når dei skal få denne hjelpa. No får pasientane tildelt timen sin med ein gang. Det gjer det lettare for pasientane å planleggje livet sitt rundt behandlinga, og det gjer at det er større sjanse for at dei møter til timen sin.​​

Relaterte lenker

helsenorge.no​

vestlandspasienten.no

Abonner på nyheitsbrev frå Alle møter

Nytt frå Alle møter-prosjektet