Alle møter

Alle møter starta opp som eit prosjekt i 2013, og er no blitt eit program i Helse Vest. Målet er at ventetida blir kortare, planlegginga betre og at fleire møter til timane sine.

Talet på konsultasjonar i sjukehusa stig kraftig år for år. God organisering av arbeidet er nødvendig for at sjukehusa skal kunne møte det auka behovet for tenester, utan at vi kan vente ei tilsvarande auking av ressursar.

Kontaktinformasjon​

Helse Stavanger: Anne Tronslin

Helse Fonna: Turid Grevstad Norheim

Helse Bergen: Tor Ingebrigtsen

Helse Førde: Laila Vilnes Helgheim

Haraldsplass: Glenn Michael Fjeldstad

Regional prosjektleiar: Finn Olav Mjærum

Kommunikasjon: Tove Sæther Hagland

​​Delprosjekt​


Vestlandspasienten​​​​​​

​Prosjektet Vestlandspasienten utviklar løysingar på helsenorge.no for pasientar i Helse Vest. Pasientar kan logge inn med Bank-ID eller anna sikker innlogging og sjå alle timeavtalane sine på sjukehuset, status på tilvisingane sine og utvalde journaldokument. Dei kan også sende melding til sjukehuset om dei har spørsmål eller ønskjer å endre timen sin, og dei kan bekrefte at dei kjem til den oppsette timen.

Min pasientjournal

Min pasientjournal gir pasientar i Helse Vest elektronisk tilgang til sjukehusjournalen sin, slik at det blir enklare for dei å vere delaktige i eiga helse og eiga behandling. Ein loggar inn på helsenorge.no med bank-ID eller anna godkjent innloggings-ID.

Meir informasjon:

Min pasientjournal for behandlarar

Innsynslogg

Les meir om Min pasientjournal på helsenorge.no

Mitt timeval​​

Prosjektet Mitt timeval skal utvikle løysingar der pasientar sjølve kan gå inn på nett og endre eller bestille timane sine på sjukehuset. I første omgang vil det bli mogleg på utvalde timar i Helse Vest.

Målet er at pasientar skal oppleve at dei kan vere med å bestemme meir over si eiga behandling og at fleire skal møte til timen sin.

Vel møtt​​

Prosjektet Vel møtt består av løysingar som skal gjere det enklare for pasienten å finne fram på sjukehuset, melde seg ved ankomst på poliklinikken og betale etter endt konsultasjon eller behandling. I første fase vil prosjektet dreie seg om:

Sjølvbet​​ent innsjekk på terminal eller mobil 

Forbetre pasientopplevinga ved at pasientar sle​​​pp kø for å seie frå om at dei er komne – dei gjer det sjølv. Dette vil frigjere tid hos personalet, slik at dei har meir tid til dei som treng ekstra oppfølging.

Betre skilting på sjukehus​​a med både digitale og analoge skilt

Gjer det enklare for pasientar og pårørande å finne vegen uten at dei må spørje nokon.

Sjølvbetent betaling​

Pasienten skal sjølv kunne velje om han vil betale i skranken eller i automat. Det vil føre til mindre kø og enklere og raskare oppgjør for pasienten.​

Open​ linje​

Prosjektet «Open linje» har som mål å gjere det enklare å komme igjennom på telefon når ein kontaktar spesialisthelsetenesta. Alle som ringer inn skal møte eit einskapleg og føreseieleg system som legg til rette for ei god brukaroppleving, uavhengig av kor ein bur eller kva ein treng hjelp til.​

Organisering i sjukehusa​​

Alle møter-programmet omfattar mange prosjekt som tar føre seg organiseringa og planlegginga i sjukehusa. Det dreier seg blant anna om korleis vi organiserer dei planlagde behandlingane og konsultasjonane for å utnytte kapasiteten i sjukehusa best mogleg og får ned ventetidene.

Vi ønskjer også å kunne gi pasientane våre ein mest mogleg føreseieleg kvardag. Derfor får ikkje lenger pasientar beskjed om at dei har krav på helsehjelp, utan at vi kan seie når dei skal få denne hjelpa. No får pasientane tildelt timen sin med ein gang. Det gjer det lettare for pasientane å planleggje livet sitt rundt behandlinga, og det gjer at det er større sjanse for at dei møter til timen sin.​​

Relaterte lenker

helsenorge.no​

vestlandspasienten.no

Abonner på nyheitsbrev frå Alle møter

Nytt frå Alle møter-prosjektet

 • 15.12.2017
  Tilbakeblikk 2017

 • 15.12.2017
  Innsjekk og betaling

  Prosjektet «Innsjekk og betaling» skal tilby løysingar for sjølvbetent ankomstregistrering og betaling via smarttelefon eller terminalar i inngangspartiet på sjukehusa.

 • 15.12.2017
  Ny prosjektleiar for Finne fram

  Henriette Stiegler er ny regional prosjektleiar for prosjektet Finne fram, som er eit prosjekt under Vel møtt-paraplyen i Alle møter-programmet.

 • 15.12.2017
  Slik får du mest mulig ut av prosjektet

  Aina Løhre er den eneste ved Stavanger universitetssjukehus med «gevinst» i stillingstittelen. Hun skal bidra til at medarbeidere og ledere opplever prosjekter og tiltak som aktuelle, nyttige og mulige.

 • 28.09.2017
  Vel møtt - avtaler inngått med leverandører

  Vel møtt-prosjektet er i mål med anskaffelsen og avtaler er inngått. Arbeidet med å planlegge design og konfigurering av løsningene er startet og neste år skal systemene prøves ut.

 • 26.09.2017
  Informasjon om dokument som er unntatt frå visning på nett

  Løysinga «Informasjon om dokument som er unntatt frå visning på nett» vil gjere det mogleg for brukar å sjå om eit dokument i journalen er midlertidig heldt tilbake av behandlar for visning på nett.

 • 22.09.2017
  Innsyn på helsenorge.no for ungdom mellom 12 og 16

  Eit prøveprosjekt på Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen skal gi ungdom mellom 12 og 16 år tilgang til sin eigen helseinformasjon på helsenorge.no.

 • 22.09.2017
  Dialog med behandlar

  Frå 27. september får tilsette i Helse Vest moglegheit til å ta i bruk ei heilt ny rolle i DIPS, som heiter «Pasientdialog helsenorge.no».

 • 08.09.2017
  Fleire får svar på telefon

  Pasientar og pårørande kjem raskare gjennom på telefon og får betre hjelp etter at fleire av føretaka har oppretta kontaktsenter.

 • 22.05.2017
  Avansert oppgaveplanlegging helt avgjørende for framtidas sykehus

  Vi planlegger lenger fram i tid, tildeler timer direkte og har alle data i ett system - det er resultatet etter fem år med prosjektet avansert oppgaveplanlegging. Nå går Alle møter-prosjektet over i vanlig drift.

 • 17.02.2017
  Stavanger: Sånn vil du merke Alle møter i 2017

  Selvbooking av timer på nett, nye innsjekk- og betalingsløsninger for pasienter og innføring av nye retningslinjer for poliklinikkene.

 • 17.02.2017
  Fonna: Alle møter – dette skjer i 2017

  Ikkje alt er klart enno, men det kjem masse kjekt i 2017, seier Turid Norheim, prosjektleiar for «Alle møter» i Helse Fonna.

 • 19.12.2016
  Åpen linje i Stavanger

  Etter at Kundesenteret tar telefonene som kommer inn til ni poliklinikker ved Stavanger universitetssjukehus, har svarprosenten økt fra 72 til 94,5 prosent.

 • 19.12.2016
  Et godt år for Alle møter!

  Nok et godt år for Alle møter nærmer seg slutten, og vil jeg benytte anledningen til å takke alle for en fantastisk innsats og et godt samarbeid.

 • 19.12.2016
  Snart kan pasientar sjølv endre tid for sjukehustimen

  20. februar 2017 startar nokre klinikkar i Helse Vest eit prøveprosjekt der pasientane får sjansen til sjølv å endre sjukehustimen dei er blitt tildelt.

 • 19.12.2016
  Ny og betre brukardokumentasjon for tenestene på helsenorge.no/ vestlandspasienten.

  Med stadig fleire og meir komplekse tenester på helsenorge.no/vestlandspasienten er det viktig at vi har god brukardokumentasjon. Tidlegare har dette bestått av svære pdf-dokument. Men no er disse blitt erstatt av ei såkalla wiki-side.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.