Kva får pasienten ikkje sjå på nett?

I utgangspunktet skal alle dokumenttypar visast på nett. Men det er nokre unntak. Her finn du oversikt over dokument som førebels ikkje vil vere tilgjengelege for pasienten på nett og oversikt over dei avdelingane som førebels ikkje er med på løysinga.

Listene vil endre seg etterkvart som ein får avklart det juridiske og faglege rundt kvart dokument. Det gjeld til dømes:

  • Psykologiske testar
  • Rettspsykiatriske dokument
  • Laboratoriesvar/prøvesvar frå andre fagsystem, som blir automatisk godkjent ved import i DIPS.
  • D​iverse dokument frå psykisk helsevern barn
  • Komparentopplysningar

I tillegg er det mogleg for behandlaren ​å nekte pasienten innsyn i journaldokument jamfør Pasient- og brukarrettslova § 5-1.

Les meir om nekti​ng av innsyn i journaldokument under spørsmål og svar

Dokumenttypar som ikkje kan visast på nett


24 timers EKG
24 timers EKG (elektronisk)
ADL registreringsskjema
ADL registreringsskjema SOL
Ambulanse - EKG (sk)
Anamneseskjema fra foreldre (sk)
Anmodning om transport
Arbeidsark henvisning generell
Arbeids-Ekg (sk)
Avvik PS
Avvik SO
Behandlingsprotokoll 1. episode psykose (sk)
Bilder
Bilder (sk)
Bilder HST
BL Allergivaksinasjonsprotokoll
BL Allergivaksinasjonsprotokoll HDS
BL Allergivaksinasjonsskjema
BL Allergivaksinasjonsskjema HDS
BL Arbeidsavklaringspenger
BL ASIA-score
BL Astma beh.plan - barn
BL Astma beh.plan - barn HDS
BL Barn som pårørende
BL Barn som pårørende BET
BL Barthel Index
BL Barthel Index HDS
BL Begjæring om svangerskapsavbrudd - 1142
BL Behandlings og observasjonsskjema HST
BL Beintetthetsmåling spørreskjema
BL Beintetthetsmåling spørreskjema HDS
BL Bekreftelse på tildeling- Høreapp/tin.DelB
BL Bekreftelse på tildeling, Høreapp./tin
BL Beslutningsstøtte hode-halskreft
BL Bestilling av tekniske hjelpemidler
BL Biologisk behandling
BL Blodprøvekontroll ved rev. med.
BL Blodprøvekontroll ved rev. med. (jet)
BL Catarakt journal
BL CPC skjema
BL CPC skjema HDS
BL Cytologi
BL Cytologi rekvisisjon (ikkje i bruk)
BL Cytostatikabeh. sjekkliste
BL Cytostatikabeh. sjekkliste HDS
BL Cytostatikaskjema
BL Cytostatikaskjema HDS
BL Dagkirurgi
BL Dagkirurgi HDS
BL Diabeteskurve
BL Diabeteskurve - forside
BL Diabeteskurve - forside HDS
BL Diabeteskurve HDS
BL ECT skjema
BL Erkjennelse av farskap
BL Ernæringsmessig risiko
BL Ernæringsmessig risiko
BL Ernæringsmessig risiko HDS
BL Ernæringsmessig risiko OLA
BL Ernæringsplan
BL Ernæringstiltak/oppfølging
BL Ernæringstiltak/Oppfølging HDS
BL Ernæringstiltak/Oppfølging OLA
BL ESAS forløpsskjema
BL ESAS m NRS score
BL ESAS m. NRS score
BL ESAS sekundær grafisk oversikt
BL ESAS-r forløpsskjema
BL ESAS-r Forløpsskjema HDS
BL folgeskjema_biopsi
BL Foreløpig epikrise
BL Forskrivning og oppfølging av antibiotika i sykehus
BL FRAM
BL Førerkort - søknad
BL Gjenopplivingsskjema HDS
BL Gjenopplivningsskjema
BL Harries Hipscore
BL Helseattest førerett
BL Helseattest førerett syn
BL Helseattest søknad om førerkort
BL Helsetilsynet 2448
BL Henv. bistand til utredning og utprøving
BL Henvisning palliativ behandling
BL Henvisning til fysioterapi HELFO
BL Henvisning til kiropraktor
BL Henvisning til PET i HBE
BL Henvisning til PET/CT i HST
BL Henvisning til rehabiliteringsopphold
BL Henvisning til spesialist HELFO
BL Hepatitt C Behandl.skjema
BL Hepatitt C Behandl.skjema HDS
BL Histologi
BL HIV Kontrollskjema
BL HIV Kontrollskjema HDS
BL Hjelpeskjema - manuelle rullestoler
BL Hørselsrehabilitering
BL Insulin/glukose infusjon
BL Insulin/glukose infusjon HDS
BL KOLS Nasjonalt register
BL KOLS Nasjonalt register HDS
BL Komplikasjonsskjema Thorax
BL krav om forhåndsgodkj. økt ant.stønad.
BL Krav om forhåndsgodkj. økt antall stønadsdager
BL Krav om grunnstønad
BL Krav om grunnstønad SO
BL Krav om hjelpestønad
BL Krav om menerstatning
BL Krav om rehab.penger og yrkesrettet attføring-100803
BL Krav om rehabiliteringspenger
BL Krav om uførepensjon NAV
BL Krav om yrkesrettet attføring og attføringspenger-110103
BL Kreftmeld. Brystkreft
BL Kreftmeld. Cancer ovarii
BL Kreftmeld. Cancer prostata
BL Kreftmeld. Colorectalcancer
BL Kreftmeld. Colorectale levermetastaser
BL Kreftmeld. Colorektale levermetastaser
BL Kreftmeld. Malignt lymfom og KLL
BL Kreftmeld. Malignt lymfom og KLL (jet)
BL Kreftmeld. Malignt melanom
BL Kreftmeld. Non-solide svulster
BL Kreftmeld. Solide svulster
BL Langtids mekanisk ventilasjon
BL LAR Behandling
BL LAR Behandling (HBE)
BL Legeattest førerkortinnehaver over 70 år
BL Legeattest ved søknad om førerkort
BL Legeerkl. Krav om opplæringspenger
BL Legeerkl. Krav pleiepenger barns sykdom
BL Legeerkl. Krav pleiepenger pårørende
BL Legeerklæ. søknad fortsatt uførepensjon
BL Legeerklæring om dødsfall
BL Legeerklæring ved arbeidsuførhet
BL Legemidler på hvit resept (jet)
BL Liverpool Care Pathway (jet)
BL Mantoux test
BL Mantoux test HBE
BL Mantoux test HDS
BL Med.refusjon cox-2-hemmer.søknad (jet)
BL Meld. premalign Cervix uteri
BL Melding behov for hørselstekn. hj.midler
BL Melding bivirkning v/legemidler
BL Melding om arbeidsrelatert sykdom
BL Melding om fødsel-1420
BL Melding om yrkesskade/yrkessykdom
BL Melding til bidragsfogden om fødsel-550008
BL Melding til Helsetilsynet i fylke v/pasientskade
BL Mikrobiologi rekvisisjon
BL Mikrobiologi rekvisisjon (jet)
BL Mikroskopirapport
BL Mini mental status
BL Mini mental status evaluering
BL MNA-skjema
BL Montreal cognitive assessment (MOCA)
BL MS Attakkvurdering
BL MSIS-melding
BL MSIS-melding beh.resultat tuberkulose
BL MSIS-melding tuberkulose
BL Narkose - informasjon til anestesilege
BL Nevr. spinalkanalskade skjema (jet)
BL NPE-Skademelding
BL NPE-Skademelding-pas.
BL Obduksjonsbegjæring
BL Oppmøtebekreftelse
BL Oppmålingsskjema
BL Opr. øre nese hals
BL Opr.spl. dok.skjema
BL Ortop.hj.midler - ferdigattest
BL Ortop.hj.midler - søknad om fornyelse
BL Ortop.hj.midler2 -søknad om fornyelse
BL Ortop.hj.midler-Ferdigattest - 100712 (sk)
BL Ortopediske hjelpemidler
BL Osteoporosemåling spørreskjema
BL Pakkeforløp kreft - arbeidsark
BL Pasienttransport- kvittering
BL PASI-score
BL PASI-score HDS
BL Patologi - Autopsi rekvisisjon
BL Patologi - Biopsi rekvisisjon
BL Patologi - Cytologi rekvisisjon
BL Patologi - Gyn Cytologi rekvisisjon
BL Patologi - Histologi rekvisisjon
BL Patologi - Molekylær rekvisisjon
BL Patologi - Non-gyn Cytologi rekvisisjon
BL PET rekvisisjon-Bergen
BL Postopr tlf oppfølging
BL Preoperativ telefonkonsultasjon
BL Protokoll etter svangerskapsavbrudd_1143
BL Refusjon for utgifter til viktige legemidler
BL Registreringsskjema SYSVAK
BL Regning fysioterapi
BL Regning kiropraktor
BL Regning ortopist
BL Regning ortoptist
BL Reisepoliklinikken
BL Reisepoliklinikken HDS
BL Rekv. legemiddel u/markedsføringstillatelse
BL Rekv.med.forbruksmateriell
BL Rekvisisjon av obduksjon
BL Rekvisisjon for legemiddelanalyser
BL Rekvisisjon for tekniske hjelpemidler
BL Rekvisisjon mikrobiologi
BL Rekvisisjon til stråleterapi
BL Resept
BL Seksualteknisk hjelpemiddel
BL Skademelding for helsepersonell
BL Skoliosebehandling
BL Skoliosebehandling HDS
BL Slagskåring NIHSS
BL Spl AKM innkomst
BL Spl AMK innkomst (jet)
BL Sykemelding (jet)
BL Sykmelding
BL Sykmelding utdypende spørsmål
BL Synsrehabilitering
BL SYSVAK enkeltskjema
BL SYSVAK samleskjema
BL Søkn. bidrag bandasje, med. forbruksmateriell
BL Søkn. dekn. av utgift. til næringsmidler
BL Søkn. dekn. utg. til vanedannende legem.
BL Søkn. om legemidler på hvit resept
BL Søknad om arbeidsavklaringspenger
BL Søknad om bidrag til kremer m.m.
BL Søknad om dekning til cox 2 NAV
BL Søknad om helse og sosialteneste
BL Søknad om hjelpemidler
BL Søknad om hjelpemidler, tolkehjelp
BL Søknad om høreapp/tinnitus DelA
BL Søknad om indv. ref. viktige legemidler
BL Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy
BL Søknad om stønad til høreapp/tin. (jet)
BL Søknad om uførepensjon Statens Pensjonskasse
BL Søknad om unntak fra arb.giveransvar for sykepenger
BL Søknadskjema behandlingsreise psoriasis
BL Test av svelgfunksjon
BL Tillegg (diabetes) søknad om førerkort
BL Tillegginf. mistenkt bivirk. Maravan
BL Tilleggsattest for førerkort diabetiker
BL Tilleggserkl. for førerkort diabetiker (jet)
BL Trombolyse NIHSS
BL Trygg pleie
BL Tuberkulose/Immunmod beh
BL Tvangsvedtak, somatisk helsehjelp
BL Utlån av beh. hjelpemidler og forbruksmatr. HFO
BL Utlån av beh. hjelpemidler og forbruksmatr. utskr.
BL Utlån av beh.hjelpemidler og forbruksmatr.
BL Vedtak om somatisk helsehjelp
BL Vurd. arbeidsmulighet/sykemelding
BL Vurdering av ernæringsmessig risiko (jet)
Boston Naming Test (sk)
Brev BKB SO Sperret
Brev BKB SO Sperret Ekst (sk)
Bulkskannedokument for retting (sk)
CMAI (sk)
Cornell (sk)
CT/MR (sk)
CVLT (sk)
Dawba til foreldre
Dawba til foreldre BET
Dawba til skole
Dawba til skole BET
Dawba til ungdom over 16 år
Diagnostisk intervju (sk)
EEG Importert
EKG (sk)
EKG 24 timer
EKG 24 timer (sk)
EKG Belastning (sk)
EKG Ukeregistrering
Elektronisk EKG
Evnetest
Evnetest (sk)
Familie-terapi/samtale
Fotografier
Fotografier BU
Fotografier PS
HCR-20 (PCL) (sk)
Henvisning BKB Sperret (sk)
Hjarte/EKG/Kretsløp (sk)
Hjelpemiddel - affektive lidelser
Hjelpemiddel - affektive lidelser (sk)
Hjelpeskjema ved vurdering av selvmordsfare
Importert dokument fra annet sykehus til BET
Importert dokument fra annet sykehus til BJL
Importert dokument fra annet sykehus til HAS
Importert dokument fra annet sykehus til HBE
Importert dokument fra annet sykehus til HDS
Importert dokument fra annet sykehus til HFD
Importert dokument fra annet sykehus til HFO
Importert dokument fra annet sykehus til HSR
Importert dokument fra annet sykehus til HST
Importert dokument fra annet sykehus til JÆR
Importert dokument fra annet sykehus til KSJ
Importert dokument fra annet sykehus til OLA
Importert dokument fra annet sykehus til SOL
Importert henvisning fra annet sykehus til HST
Innsynslogg konvertert fra Docule
Journalinformasjon
Journalinformasjon (Checkware)
Kartlegging (Checkware)
Kartlegging (sk)
Kartlegging av pasient (sk)
Kartlegging BU (sk)
Kartlegging Kreft KOR Importert (Checkware)
Kartlegging Rehabilitering Importert (Checkware)
Kartlegging Sansing og motorikk (Checkware)
Kartleggingssamtale - barn av psykisk syke
Kartleggingssamtale - barn av psykisk syke
Kartleggingsskjema amb. gruppe ARP
Klokketest (sk)
KOMMUNE Fakskvittering (sk)
Komparentoppl. Ekst. (sk)
Komparentopplysninger
Komparentopplysninger (sk)
Komparentopplysninger BUP
Komparentopplysninger gammel
Komparentopplysninger PS
Kurveark Importert
Livskvalitet - registreringsskjema
Livsstolpe BU
Livsstolpe PS
MADRS
MADRS (sk)
MADRS OLA (skan)
Mikrobiologivedlegg - importert HBE
Mikrobiologivedlegg - importert HDS
Mikrobiologivedlegg - importert HFD
Mikrobiologivedlegg - importert HFO
Mikrobiologivedlegg - importert HSR
Mikrobiologivedlegg - importert HST
Mikrobiologivedlegg - importert KSJ
Mikrobiologivedlegg - importert SOL
MINI
MMS (sk)
MMS_dips (sol)
Morsnotat
Nevropsykolog notat
Notat BKB SO Sperret
Obduksjon
OBS demens (sk)
Osteoporose notat
Pakkeforløp kreft - Administrasjon
Pakkeforløp kreft - Annen hendelse
Pakkeforløp kreft - Avslutning annen årsak
Pakkeforløp kreft - Biopsi tatt
Pakkeforløp kreft - Forløpsansvarlig
Pakkeforløp kreft - Initial behandling start
Pakkeforløp kreft - Klinisk beslutning
Pakkeforløp kreft - Overført annet HF/sykehus
Pakkeforløp kreft - Pakkeforløp slutt
Pakkeforløp kreft - Start pakkeforløp
Pakkeforløp kreft - Utredning start
PANSS
PANSS (elektronisk)
PANSS (sk)
PANSS_JDPS
Pasientmelding - Bekreft time
Pasientmelding - Bekreft time PS
Pasientmelding - Ønsker ikke videre oppfølging
Pasientmelding - Ønsker ikke videre oppfølging PS
Pasientmelding - Ønsker mer informasjon
Pasientmelding - Ønsker mer informasjon PS
Pasientmelding - Ønsker nytt tidspunkt
Pasientmelding - Ønsker nytt tidspunkt PS
Pasientutfylt skjema (sk)
Patologisvar - importert
Patologisvar - importert HFD
Patologisvar - importert HFO
Patologisvar - importert HSR
Patologisvar - importert HST
PL Arbeidsdiagnose
PL Blodprøver
PL CVK status
PL E-resept status
PL Hjelpefunksjon
PL Hotell
PL INFO møte status
PL KAT status
PL Legemiddelsamstemming
PL MDT møte status
PL Nevrologisk Observasjon
PL Pakkeforløp Kreft Status
PL Pakkeforløp slutt
PL Plan
PL PLO status
PL PVK status
PL Tilsyn
PL TM aai måling utført
PL TM Arteriekran
PL TM AUO
PL TM Basseng
PL TM Behandlingsbegrensning
PL TM Behandlingshjelpemidler
PL TM Blodprøver sjekket
PL TM BLS
PL TM Blødningsrisiko
PL TM CIWA
PL TM CRP
PL TM Daglig vekt
PL TM Dren
PL TM Drikke diurese
PL TM DULK
PL TM Epikriseskrivende lege
PL TM Ernæring
PL TM Fall
PL TM Flytteliste
PL TM Foto
PL TM Frakturpakke
PL TM Hendelsesregistrering
PL TM IGP
PL TM Infusjoner
PL TM KAD
PL TM Kommunale tjenester
PL TM Kveldsvisitt
PL TM Legevisitt gjennomført
PL TM Målmøte
PL TM Nevrologisk observasjon
PL TM Observasjon
PL TM Oksygenterapi
PL TM Operasjon
PL TM Plan ved ut MIO
PL TM Sjekkliste infarkt
PL TM Smitte
PL TM Studier
PL TM SVK
PL TM Sårskift
PL TM Telemetri
PL TM Thoraxdren
PL TM Tidlig blodprøve
PL TM Tromboserisiko
PL TM Trykksårrisikovurdering
PL TM Undersøkelse
PL TM Vacumdren
PL TM Øyesengeleie
PL Tromboserisiko
PL Undersøkelse
PL Utreise
PL Videre oppfølging
Psykologiske tester (sk)
Psykologiske tester BU (sk)
Radiologibeskrivelse - importert BET
Radiologibeskrivelse - importert HBE
Radiologibeskrivelse - importert HDS
Radiologibeskrivelse - importert HFO
Radiologibeskrivelse - importert HSR
Radiologisk beskrivelse
Reg.skjema for aggressiv atferd
Rettspsyk epikrise
Rettspsyk fokusark (sk)
Rettspsyk korrespondanse (sk)
Rettspsyk notat lege
Rettspsyk notat miljøpersonell
Rettspsyk notat psykolog
Rettspsyk oppsummeringsrapport
Rettspsyk spl innkomstnotat
Rettspsyk statusmøte
RKHR Arbeidsark for henvisning
Røntgenbeskrivelse - importert
Røntgenopptak og lignende
SCID I-P
SCID I-P (elektronisk)
SCID I-P (sk)
Scintigrafi
Skåring av resultatene på ADI-R (foreldreintervju) BU
SMS-Ringetjeneste Import
SOAS (Reg.skjema for aggressiv atferd )
Språktest
Språktest (sk)
Strukturert intervju for prodromalsympt
Særskilte obs.skjema (sk)
Tegninger (sk)
Test/kartlegging notat
Testar BU
Tester (sk)
Tester Ekst. (sk)
Tester notat
Tester og observasjonsskjema (sk)
Trail Making A og B OLA (sk)
Ultralyd
Undersøkelse begjært av politiet
Urinprøve notat HAS
Utredningsrapport (sk)
Varighet ubehandlet psykose
VUP verdi 2006
VUP verdi RPS
Vurdering av selvmordfare
Vurdering av selvmordsfare
Vurdering av suicidalfare
Vurdering av voldsrisiko
WAIS (sk)
WISC-III BUP
Word Fluency Test (sk)
XX Mikro (ikke slett)
YMRS PS (sk)

Avdelingar som er haldn​e utanfor innsynsløysinga​

  • Avd sikkerhet (SIK-HBE), Helse Bergen HF
  • Rettspsykiatrisk avdeling (RSIK-HBE), Helse Bergen HF
  • Spesialisert behandling Valen (SPEV-HFO), Helse Fonna HF
  • Sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling (SIKK-HFO), Helse Fonna HF (utgått avdeling)
  • Sikkerhetspsykiatri (SIKKER-HST) - Helse Stavanger HF
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.