Slik får du mest mulig ut av prosjektet

Aina Løhre er den eneste ved Stavanger universitetssjukehus med «gevinst» i stillingstittelen. Hun skal bidra til at medarbeidere og ledere opplever prosjekter og tiltak som aktuelle, nyttige og mulige.

Foto. Aina Løhre, Helse Stavanger
Aina Løhre, rådgiver i gevinstrealisering ved SUS. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

​Sammen med gevinstteamet i Alle møter, bruker Løhre tid og krefter på å kartlegge, gjennomføre, måle og evaluere aktivitetene i Alle møter-prosjektene, for å sikre ønsket effekt.

– Gevinstene må være enkle å følge opp, ikke føre til unødvendig ekstraarbeid og danne grunnlag for konkrete forbedringer, sier Aina Løhre, rådgiver i gevinstrealisering. 

Alle møter er bare ett av prosjektene Løhre jobber med, hun jobber også med HELIKS (helhet i kliniske system). Som rådgiver ved Prosjektkontoret ved SUS, skal hun bidra til at effekten av prosjekter blir som forventet.

Mer tid til pasientbehandling

Av gevinstene i Alle møter finner vi blant annet færre re-planlegginger der årsaken er behandlers fravær eller manglende kapasitet, færre pasienter som ikke møter til timeavtale og reduksjon i gjennomsnittlig ventetid.

Samtlige av disse gevinstene viser en tydelig reduksjon i alle foretak i Helse Vest siden Alle møter startet opp i 2013.  Det betyr kortere ventetid og mer tid til pasientbehandling.

Krever endringsvilje

– Sykehuset ønsker å få mest mulig ut av de investeringene som gjøres. Når vi tar i bruk ny og avansert teknologi holder det ikke bare «å skru på strømmen».

Med dagens teknologi kan vi gjøre hverdagen enklere. Men for å utnytte potensialet i teknologien, kreves gjerne endringer i måten vi jobber på, forklarer Løhre.

– Gevinstene kommer som et resultat av endringsarbeid og god ledelse. Hvis man ikke jobber systematisk med endring og gevinster så viser forskning at vi ikke får igjen for de investeringene vi gjør, eksempelvis innen IKT, og forvalter dermed ikke helsekronene så bra som vi kan og bør, sier Løhre.

Forankring i ledelsen

Ifølge Løhre er det viktig at gevinstrealiseringsarbeidet gjennomføres i den klinikken eller avdelingen det «hører hjemme», men med støtte fra prosjektet.

Gevinstmål må settes i den enkelte enhet i sykehuset, og ledere og medarbeidere må følge opp.

– God ledelsesforankring og et dedikert tverrfaglig gevinstteam er helt klart suksesskriterier. Vi har ukentlige møter og forbereder oss grundig før hvert møte, slik at bidraget vårt oppleves relevant og nyttig. Vi tar med oss ulike perspektiver, og vi bruker mye tid på å studere tall for den enkelte klinikk, sier Løhre.

Foto. Gevinstteamet i Alle møter
Gevinstteamet i Alle møter, f.v; Anne Tronslin (prosjektleder for Alle møter), Ine Vasshus (controller) og Aina Løhre (gevinstrealisering). Wenche Norgaard (MinGat og seksjon arbeidstid/MinGat) var ikke tilstede da bilde ble tatt. Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.

Begrepsforklaringer

Gevinst:
Ønskede og planlagte effekter man vil oppnå i et prosjekt. Gevinstbegrepet omfatter både økonomiske gevinster, bedre kvalitet på tjenester eller økt tillit til virksomheten. 

Gevinstrealisering:
Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer både prosjekt og linjeorganisasjon.

Kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)