Utvida mandat for prosjektet for Odda sjukehus

Prosjekteigar og prosjektgruppa har gått inn for å utvide prosjektet for Odda sjukehus med følgjande utvida mandat:

Prosjektet blir utvida til å gjelde heile verksemda ved Odda Sjukehus. 

Prosjektperioden blir utvida til utgangen av desember 2016.​

Prosjektgruppa blir utvida med to representantar frå Odd​​a sjukehus og ein frå prehospitale tenester i Odda. Representasjon frå kommunane blir utvida med representantar til arbeidsgrupper.

Sekretariatet blir utvida med ein representant frå Helse Fonna HF. Ekstern konsulentbistand blir vurdert etter behov.

Prosjektet skal i det vidare arbeidet​ særleg fokusere på:

  • Tilboda ved Odda sjukehus må vere innretta mot dei pasientgruppene som kan og bør få eit spesialisthelsetenestetilbod lokalt i Odda 
  • Utvida samarbeid med kommunane for å styrke tilbodet til befolkninga. Tilboda må i størst mogleg grad tilfredstille kommunehelsetenesta sine behov.
  • Ytterlegare utgreiing og kartlegging av fakta som grunnlag for planlegging og dimensjonering
  • Avklaring av akutt tilbodet ved Odda sjukehus
  • Prehospitale tenester som del av den akuttmedisinske kjeda 

Dette kjem i tillegg til mandatet slik det er å finne i prosjektdirektivet​.

Fann du det du leitte etter?