Nyheiter 2016

Nyheiter og aktuelt i 2016.

 • Sprøyte til blodprøvetaking lagt klar til bruk. Foto.
  13.12.2016
  Avventar anbodsresultat

  Beslutningsforum for nye metoder ventar på resultata av anbod før dei avgjer om legemiddel til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan takast i bruk i sjukehusa.

 • Illustrasjon Tegnehanne
  01.12.2016
  Kven fortener Kvalitetsprisen 2017?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 15. februar 2017.

 • To personer jobber på et laboratorium. Foto.
  24.11.2016
  144 millionar kroner til forsking for 2017 tildelt

  144 millionar kroner til forsking for 2017: Samarbeidsorganet har 24. november 2016 tildelt midlar til 69 av dei totalt 288 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september.

 • Odda sjukehus, fasade. Foto.
  19.11.2016
  Solid faktagrunnlag i Odda-prosjektet

  Onsdag denne veka var det nytt møte for prosjektgruppa for Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Luftambulanse, analysar av behovet for sjukehustenester framover og status frå arbeidsgruppene stod på agendaen.

 • Styreleiar Jorunn Ringstad, styreleiar i Helse Førde. Portrett.
  17.11.2016
  Ringstad går av som styreleiar i Helse Førde

  Jorunn Ringstad har bede om fritak frå vervet som leiar for styret i Helse Førde frå i dag, grunna eiga helse.

 • Stativ med legemiddel brukt i kreftbehandling. Foto.
  14.11.2016
  Seier ja til hjarte-sensor og nei til to kreftlegemiddel

  "Beslutningsforum for nye metoder" innfører ikkje to legemiddel mot kreft. Ein sensor som overvåker hjartet blir innført.

 • Indisk kvinne løfter begge armene og smiler. Hjerneslagkampanje, Foto. Tekst på bildet: Prate løfte smile.
  30.10.2016
  Vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag, skal du ringje 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma, kan du redde liv.

 • To vinnarar står med blomar og diplom, saman med to representantar frå Helse Vest. Foto.
  28.10.2016
  Forskingsprisane til ADHD-gen og oransje brille mot bipolar liding

  Psykiatrien stakk av garde med begge dei to gjeve prisane under årets forskingskonferanse i Helse Vest. Torsdag kveld fekk Tone Elise Gjøtterud Henriksen innovasjonsprisen. Forskingsprisen gjekk til Jan Haavik.

 • Bilde av eldre mann som holder armene opp og smiler. Teksten PRATE SMILE LØFTE står på bildet. Hjerneslagkampanje.
  26.10.2016
  Nasjonal dugnad for auka kunnskap om hjerneslag

  Fredag 28. oktober lanserer Helsedirektoratet ein nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utvikla saman med blant andre Helse Vest, brukarorganisasjonane og sentrale fagmiljø.

 • Personar står ved ein plansje ved veggen og diskuterer strategi. Foto.
  07.10.2016
  Stort engasjement for Helse2030

  Korleis ser helsetenesta på Vestlandet ut 15 år fram i tid? Korleis møter vi framtida med dei beste løysingane for pasientane? Vel 500 deltakarar har delteke på strategisamlingane i Helse Vest dei siste vekene.

 • Røde prøveglass oppå hverandre. Foto.
  27.09.2016
  Nye laboratorietenester i Helse Vest

  Helse Vest RHF sørgjer for laboratorietenester i regionen. Det vil seie at fastlegar, avtalespesialistar og tannlegar kan sende prøvane sine til sjukehusa sine laboratorium i det føretaket dei høyrer til. I tillegg blir det inngått avtalar...

 • To pleiarar og ein pasient i rullestol. Foto.
  26.09.2016
  Immunterapi mot lungekreft

  Lungekreftpasientar kan no få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sjukehus.

 • Blodprøve i glass. Foto.
  26.09.2016
  To ja og fire nei frå beslutningsforum

  Pembrolizumab (Keytruda) blir innført til behandling av ikkje-småcella lungekreft. Dette var ein av seks metodar som Beslutningsforum vurderte. Ytterlegare eitt legemiddel blir innført, mens fire andre metodar fekk nei.

 • Eldre kvinne sitter ved en laptop. Foto.
  21.09.2016
  Endå fleire kan sjå journalen sin på nett

  – I mai kom første del av Min pasientjournal i Helse Vest. Då kunne nokre pasientar logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat. No opnar vi opp for at også pasientar innanfor rus og psykisk helsevern kan få tilgang til journ...

 • Hånd med veneflon. Foto.
  17.09.2016
  Alvorleg sjuke får sin eigen kontaktlege

  Frå 15. september får alvorleg sjuke pasientar sin eigen kontaktlege på sjukehuset. Ordninga skal sikre betre informasjon til pasientane og styrkje pasienttryggleiken. 

 • Pleier tar blodprøve av pasient. Foto.
  17.09.2016
  Tettare samarbeid om arbeid og helse

  Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet skal jobbe tettare saman for å møte store utfordringar som fråfall i skulen, integrering og sosial ulikskap.

 • Person står på balkong, holder blå kopp i hånda. Foto.
  17.09.2016
  Utlysing av Helse Vests strategiske midlar til rusforsking

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut strategiske midlar til rusforsking i perioden 2016 til og med 2018. Søknadsfristen er måndag 10. oktober kl. 1600.

 • Røntgenbilde. Foto.
  17.09.2016
  Nye avtalar for radiologiske tenester

  Curato og Unilabs er valde som leverandørar av radiologiske tenester i Helse Vest. Dette kjem i tillegg til tilbodet som finst i sjukehusa i regionen. Dei nye avtalane gjeld frå 1. september 2016 og har ei årleg ramme på i alt 116 millionar kroner. 

 • Tre menn, han i midten har hvite klær, smiler. Foto.
  18.06.2016
  Helse Vest har Noregs første portør med fagbrev

  Leif Moen er landets første fagarbeidar i portørfaget. Tysdag 7. juni 2016 tok han tidenes aller første fagbrev som portør ved Stavanger universitetssjukehus.

Fann du det du leitte etter?