Nyheiter 2017

Nyheiter 2017

 • legesjekk baby
  11.12.2017
  Godt nøgde med sjukehusa

  Innbyggjarane på Vestlandet har tillit til at dei vil få hjelp når dei treng det og har eit godt inntrykk av sjukehusa i regionen. Det er klart etter at resultata frå årets omdømmeundersøking er lagt fram.

 • Illustrasjon. Behandlere foran en tavle
  11.12.2017
  Vel møtt til framtidas sjukehus!

  Nye teknologiske løysingar skal gjere det betre å vere pasient på sjukehusa i Helse Vest i framtida. Samstundes skal det frigjere tid for medarbeidarane våre, slik at dei kan bruke mindre tid på administrasjon og meir tid på pasientane.

 • Lars Vorland blir intervjua av TV2. Foto.
  08.12.2017
  Fortsatt for høg pris

  Beslutningsforum hadde ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbodet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • Person jobber på et laboratorium. Foto.
  24.11.2017
  Tildeling av Helse Vest forskingsmidlar 2018

  Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. Sjå kven som fekk tildeling!

 • Mann ved mikroskop. Foto.
  23.11.2017
  120 millionar til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

  De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

 • eldre mann og behandler
  22.11.2017
  Skal sjå pasienttryggleik og HMS i samanheng

  Korleis er arbeidsmiljøet på sjukehuset? Er det rom for å seie i frå om kritikkverdige forhold? Korleis er leiarskapen? No skal medarbeidarane sine svar på denne type spørsmål nyttast til å gjere sjukehusa endå betre.

 • Foto. legemiddel som kastes.
  22.11.2017
  Set miljø høgt på agendaen

  Med ny miljøpolitikk går Helse Vest frå å vere ei kontorbedrift som gjer eigne miljøtiltak, til å ta på seg eit leiaransvar innanfor miljø og klima for alle sjukehusa på Vestlandet.

 • Helikopter flyr ved Evenes. Foto.
  16.11.2017
  Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter

  Helse Vest RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge.

 • <bilde fra operasjonssal>
  13.11.2017
  Pasienttryggleik: Massiv innsats men ikkje i mål

  Målet om å redusere talet på pasientskadar med 25 prosent innan 2018, blir ikkje nådd. Vi må erkjenne at det trengs meir kompetanse for å betre pasienttryggleiken i sjukehusa.

 • Forskningsprisvinnerne 2017. Foto.
  27.10.2017
  Nevrologi og tjenesteinnovasjon fekk forskingsprisane

  Vi har ein verdsleiande klinisk forskar på muskelsjuksjukdommen myasthenia gravis i Helse Vest. Han høyrer til på Haukeland universitetssjukehus, heiter Nils Erik Gilhus og fekk torsdag forskingsprisen for 2017. Innovasjonsprisen gjekk til...

 • Foto. Operasjonsstove
  13.10.2017
  Skal samarbeide om tariffavtalane til sjukehuslegane

  I tida fram mot hovudoppgjeret i 2018 vil dei regionale helseføretaka (RHF-a) setje i gang to prosjekt som blant anna skal sjå på tariffavtalane til sjukehuslegane. Legeforeningen deltek i arbeidet.

 • Reidar Sanddal portrett. Foto.
  03.10.2017
  Reidar Sandal nytt styremedlem i Helse Førde

  I føretaksmøte 3. oktober 2017 er Reidar Sandal oppnemnd som nytt styremedlem i Helse Førde.

 • Regional forbetringsutdanning
  23.08.2017
  Først ute med eiga forbetringsutdanning

  Helse Vest er første helseregion i landet til å starte eiga forbetringsutdanning for helsepersonell.

 • Pasient held handa til luftambulansepersonell. Foto.
  18.08.2017
  Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesta

  Helse Vest RHF og dei tre andre regionale helseføretaka gjennomgår for tida basestrukturen for luftambulansetenesta i Noreg. Ein rapport skal etter planen vere klar innan utgangen av året.

 • Hand med veneflon. Illustrasjonsfoto.
  15.08.2017
  Endeleg ja til brystkreftmedisin

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innførast til brystkreftbehandling.

 • rehabiliterting, manog sykepleier
  04.07.2017
  Fritt behandlingsval for habilitering og rehabilitering

  Frå 1. juli blir private rehabiliteringsinstitusjonar, som har avtale med dei regionale helseføretaka, ein del av ordninga fritt behandlingsval.

 • Benk med utsikt over Bjørnefjorden. Foto.
  29.06.2017
  Du kan fremme kandidatar til forskingsprisane for 2017

  No kan du foreslå kandidatar til både Helse Vest sin Forskingspris og Innovasjonspris for 2017. Fristen for å fremme kandidatar er 15. september.

 • Pleier sitter ved PC og skriver. Foto.
  29.06.2017
  Felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

  Det er avdekt at bruken av tilgangsstyring i DIPS i nokon grad varierer mellom dei tre regionale helseføretaka. Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord skal nå gjennomgå tilgangsstyringa i systemet for elektronisk pasientjournal (DIPS).

 • Fem personar står ved skilt "Framtidas sjukehus". Foto.
  21.06.2017
  Grønt lys for sjukehus på Ullandhaug

  Nytt sjukehus i Stavanger har nådd nok ein milepåle. I dag ga Helse Vest-styret klarsignal til forprosjektet.

 • Helsepersonell tar blodprøve på armen til pasient. Foto.
  21.06.2017
  Utlysing av forskingsmidlar i Helse Vest for 2018

  Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2017.

 • Brille med oransje glas. Foto.
  15.06.2017
  Forsking gir betre og billigare pasientbehandling

  – Dette gir eit interessant innblikk i forsking som er av stor betydning for pasientbehandlinga.

 • Leger og sykepleiere vurderer et kontrastbilde av en hjerneslagpasient og forbereder inngrep. Foto.
  15.06.2017
  Indikator for å sikre planlagt behandling

  Det er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer en ny indikato...

 • Ambulansepersonell holder hånda til pasient under transport. Foto.
  13.06.2017
  Luftambulansen får helt nye fly

  Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

 • Arm som er gjort klar for intravenøs kreftbehandling. Foto.
  09.06.2017
  Ja og nei til kreftlegemiddel

  "Beslutningsforum for nye metoder" har sagt ja til å ta i bruk legemiddel til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

 • Foto. Gutt med Ipad
  09.06.2017
  Stadig fleire bruker helsetenester på nett

  I går vart e-helsebarometeret for 2017 presentert. Det viser ein auke i bruken av e-helsetenester i Noreg, og at mange er nøgde, mens nokon fortsatt er litt usikre.

 • Leiar av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland, blir intervjua av TV2
  23.05.2017
  Fleire med lungekreft får immunterapi

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukast til endå fleire lungekreftpasientar. "Beslutningsforum for nye metoder" har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandlinga. Men det er høge kostnader.

 • Foto. Pasient i seng med nettbrett.
  23.05.2017
  No kan du sjå kven som har opna journalen din

  For eitt år sidan fekk pasientar i Helse Vest tilgang til å sjå pasientjournalen sin på nett. No blir løysinga utvida med Tilgangslogg

 • Vel behandlingsstad
  22.05.2017
  Få hjelp til å velje

  Når du blir henvist til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønskjer du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

 • Kvinne med badehette, i varmt basseng
  12.05.2017
  9,9 millionar til brukarorganisasjonane

  Helse Vest har delt ut den årlege støtta til brukarorganisasjonar på Vestlandet, og 9,9 millionar kroner går til brukarmedverknad, kurs og informasjonsarbeid.

 • 19.04.2017
  Tildeling av såkornmidlar 2017

  16 småskala forbetringsprosjekt får tilsaman 3,1 millionar kroner i såkornmidlar frå Helse Vest i 2017. Prosjekta skal bidra til kvalitetsforbetring og auka pasienttryggleik i sjukehusa.

 • Brukerutvalget har møte. Foto.
  04.04.2017
  Brukarar til styreborda

  Brukarrepresentantar får tale- og forslagsrett i styra i helseføretaka i Helse Vest. Det er resultatet etter at det er laga felles retningslinjer for brukarutval nasjonalt.

 • Odda sjukehus. Foto.
  04.04.2017
  Vedtak for utviklinga av Odda sjukehus

  Styret i Helse Vest vedtok i dag rammene for utviklinga av Odda sjukehus. Rammene inneber utvikling av sjukehus i nettverk, forbetring av samarbeidet med kommunane, styrking av polikliniske og dagkirurgiske tenester, stadleg leiing og tekno...

 • Blått bilde med tekst, styremøte Helse Vest streaming. Skjermbilde.
  03.04.2017
  Direktesending frå styremøtet i Haugesund

  Tysdag 4. april er det styremøte i Helse Vest. Det blir halde på Scandic Maritim i Haugesund og vi har direktesending frå møtet.

 • utdeling av Kvalitetsprisen 2017
  30.03.2017
  Vinnar av Kvalitetsprisen 2017

  Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017. Han får prisen for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i Psykisk helsevern i Helse Førde.

 • To personer sitter i et uterom og snakker. Foto.
  29.03.2017
  Ny rettleiar om vaksne og barn som pårørande

  Kva er god praksis for involvering av voksne pårørande? Kva er god praksis for ivaretaking av barn som pårørande? Ein ny rettleiar frå Helsedirektoratet gir tilrådingar til pårørandearbeidet.

 • Odda sjukehus, fasade. Foto.
  27.03.2017
  Odda: Lokalsjukehus for framtida

  Administrerande direktør i Helse Vest har lagt fram si tilråding for utviklinga av Odda sjukehus til styret i det regionale helseføretaket. Styremøtet er i Haugesund 4. april.

 • Hånd som holder babyfot. Foto.
  21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos eit foster kan no påvisast gjennom å analysere ein blodprøve frå mor. NIPT-metoden er godkjend til bruk i norske sjukehus.

 • Hyller med alle typer medisiner. Foto.
  28.02.2017
  Innfører tre legemiddel - eitt får nei

  Sjukehusa kan ta i bruk tre legemiddel til behandling av nyrekreft, blødarsjukdom og multippel sklerose. Eitt legemiddel til behandling av beinmargskreft blir ikkje innført.

 • To personer sitter i sykehushage og snakker. Foto.
  23.02.2017
  Høge tvangstal krev brei satsing

  Det er for høg bruk av tvangsmiddel innan psykisk helsevern i Helse Vest. Det viser tal for 2015. – Vi arbeider alt på fleire frontar for å få ned bruken av tvang i våre institusjonar, seier assisterande fagdirektør, Pål Iden, i Helse Vest.

 • Styret i Helse Stavanger sitter i salen og hører på styreleder Cathrine Bryme. Foto.
  20.02.2017
  Styreendringar i Stavanger og Førde

  To nye medlemmer kjem i dag inn i styret Helse Stavanger og eitt nytt i Helse Førde-styret.

 • Medlemmer i regionalt brukerutvalg fotografert utenfor bygning. Foto.
  13.02.2017
  Dette er det nye brukarutvalet i Helse Vest

  – Gjennom brukarutvalet er det mogleg for pasienten å vere eit godt talerøyr for ei god helseteneste, seier Jostein Bildøy, ein av dei fem utpeikte medlemmane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest.

 • Foto. Dame ved pc.
  10.02.2017
  Positive til sjukehusjournal på nett

  I mai i fjor opna Helse Vest opp for at pasientar kunne logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat på nett.

 • Mann og kvinne, grønn bakgrunn. Temafoto for Helse 2035.
  03.02.2017
  Strategi mot 2035 på høyring

  Sjukehusa på Vestlandet har store utfordringar framfor seg og må finne mange nye måtar å arbeide på i framtida. I går sendte styret i Helse Vest den nye strategien på høyring.

 • Foto. Stener Kvinnsland.
  31.01.2017
  Kvinnsland tilbake som styreleiar

  Frå onsdag 1. februar er Stener Kvinnsland tilbake på plass som styreleiar i Helse Stavanger.

 • Laboratorieprøvar
  24.01.2017
  Eitt ja og eitt nei

  Beslutningsforum seier ja til å ta i bruk eitt kreftlegemiddel og nei til å innføre eit anna. Avgjerda om to legemiddel til behandling av hepatitt C blir offentleggjort 7. februar.

 • Fastlege Steffen Krogh Vadseth på kontoret sitt
  17.01.2017
  Fastlege anbefaler sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 17.01.2017
  Kvalitetskonferansen 2017

  Ønskjer du å delta på årets konferanse? Tema er "Pasienttryggleik - vårt ansvar, mitt ansvar", med eit særskild fokus på samval og brukarmedverknad. Konferansen er 29. -30. mars på Scandic Sunnfjord Hotel og Spa i Førde.

 • Eldre mann sitter i stol og leser på mobil
  13.01.2017
  – Bruk nettsidene til å forberede deg

   En velinformert pasient opplever større trygghet og mestring. Bruk nettsidene til sykehuset for å forberede deg før du skal til behandling, oppfordrer sykehuslege.

 • Informasjonsskilt, Haugeund sjukehus.
  12.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktlig!» Tilbakemeldingene fra pasienter som har brukertestet sykehusenes nettsider er positive. Men det var også noen læringspunkter for oss som vil gjøre opplevelsen på nett enda bedre.

 • To pleiere snakker med pasient i seng
  09.01.2017
  Pasientens helseteneste på nett

  Då dei offentlege sjukehusa i Noreg skulle lage nye nettsider, lytta vi til den aller viktigaste stemma: nemleg stemma til pasienten. Det pasientane sa, bestemte korleis nettsidene skulle bli.

Fann du det du leitte etter?