Nyheiter 2017

Nyheiter 2017

 • 13.10.2017
  Skal samarbeide om tariffavtalane til sjukehuslegane

  I tida fram mot hovudoppgjeret i 2018 vil dei regionale helseføretaka (RHF-a) setje i gang to prosjekt som blant anna skal sjå på tariffavtalane til sjukehuslegane. Legeforeningen deltek i arbeidet.

 • 03.10.2017
  Reidar Sandal nytt styremedlem i Helse Førde

  I føretaksmøte 3. oktober 2017 er Reidar Sandal oppnemnd som nytt styremedlem i Helse Førde.

 • 28.09.2017
  Vel møtt - avtaler inngått med leverandører

  Vel møtt-prosjektet er i mål med anskaffelsen og avtaler er inngått. Arbeidet med å planlegge design og konfigurering av løsningene er startet og neste år skal systemene prøves ut.

 • 26.09.2017
  Informasjon om dokument som er unntatt frå visning på nett

  Løysinga «Informasjon om dokument som er unntatt frå visning på nett» vil gjere det mogleg for brukar å sjå om eit dokument i journalen er midlertidig heldt tilbake av behandlar for visning på nett.

 • 22.09.2017
  Innsyn på helsenorge.no for ungdom mellom 12 og 16

  Eit prøveprosjekt på Barne- og ungdomsklinikken i Helse Bergen skal gi ungdom mellom 12 og 16 år tilgang til sin eigen helseinformasjon på helsenorge.no.

 • 22.09.2017
  Dialog med behandlar

  Frå 27. september får tilsette i Helse Vest moglegheit til å ta i bruk ei heilt ny rolle i DIPS, som heiter «Pasientdialog helsenorge.no».

 • 08.09.2017
  Fleire får svar på telefon

  Pasientar og pårørande kjem raskare gjennom på telefon og får betre hjelp etter at fleire av føretaka har oppretta kontaktsenter.

 • 23.08.2017
  Først ute med eiga forbetringsutdanning

  Helse Vest er første helseregion i landet til å starte eiga forbetringsutdanning for helsepersonell.

 • 18.08.2017
  Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesta

  Helse Vest RHF og dei tre andre regionale helseføretaka gjennomgår for tida basestrukturen for luftambulansetenesta i Noreg. Ein rapport skal etter planen vere klar innan utgangen av året.

 • 15.08.2017
  Endeleg ja til brystkreftmedisin

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at legemiddelet trastuzumabemtansine (Kadcyla) kan innførast til brystkreftbehandling.

 • 04.07.2017
  Fritt behandlingsval for habilitering og rehabilitering

  Frå 1. juli blir private rehabiliteringsinstitusjonar, som har avtale med dei regionale helseføretaka, ein del av ordninga fritt behandlingsval.

 • 29.06.2017
  Du kan fremme kandidatar til forskingsprisane for 2017

  No kan du foreslå kandidatar til både Helse Vest sin Forskingspris og Innovasjonspris for 2017. Fristen for å fremme kandidatar er 15. september.

 • 29.06.2017
  Felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

  Det er avdekt at bruken av tilgangsstyring i DIPS i nokon grad varierer mellom dei tre regionale helseføretaka. Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord skal nå gjennomgå tilgangsstyringa i systemet for elektronisk pasientjournal (DIPS).

 • 21.06.2017
  Grønt lys for sjukehus på Ullandhaug

  Nytt sjukehus i Stavanger har nådd nok ein milepåle. I dag ga Helse Vest-styret klarsignal til forprosjektet.

 • 21.06.2017
  Utlysing av forskingsmidlar i Helse Vest for 2018

  Helse Vest sine forskingsmidlar skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2017.

 • 21.06.2017
  Søk Helse Vests forskingsmidlar 2018

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2018. Søknadsfristen er 15. september.

 • 15.06.2017
  Forsking gir betre og billigare pasientbehandling

  – Dette gir eit interessant innblikk i forsking som er av stor betydning for pasientbehandlinga.

 • 15.06.2017
  Indikator for å sikre planlagt behandling

  Det er viktig for den enkelte pasient og pårørende å oppleve at planlagt behandling skjer i tråd med de planer som er lagt. God planlegging gir også bedre forutsigbarhet for behandlerne og i driften av avdelingene.  Nå kommer en ny indikato...

 • 13.06.2017
  Luftambulansen får helt nye fly

  Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde. 

 • 09.06.2017
  Ja og nei til kreftlegemiddel

  "Beslutningsforum for nye metoder" har sagt ja til å ta i bruk legemiddel til behandling av føflekkreft (malignt melanom), og nei til legemiddel til lymfekreft (mantelcellelymfom).

 • 09.06.2017
  Stadig fleire bruker helsetenester på nett

  I går vart e-helsebarometeret for 2017 presentert. Det viser ein auke i bruken av e-helsetenester i Noreg, og at mange er nøgde, mens nokon fortsatt er litt usikre.

 • 23.05.2017
  Fleire med lungekreft får immunterapi

  Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) kan brukast til endå fleire lungekreftpasientar. "Beslutningsforum for nye metoder" har sagt ja til også å ta det i bruk i førstelinjebehandlinga. Men det er høge kostnader.

 • 23.05.2017
  No kan du sjå kven som har opna journalen din

  For eitt år sidan fekk pasientar i Helse Vest tilgang til å sjå pasientjournalen sin på nett. No blir løysinga utvida med Tilgangslogg

 • 22.05.2017
  Få hjelp til å velje

  Når du blir henvist til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønskjer du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

 • 22.05.2017
  Avansert oppgaveplanlegging helt avgjørende for framtidas sykehus

  Vi planlegger lenger fram i tid, tildeler timer direkte og har alle data i ett system - det er resultatet etter fem år med prosjektet avansert oppgaveplanlegging. Nå går Alle møter-prosjektet over i vanlig drift.

 • 12.05.2017
  9,9 millionar til brukarorganisasjonane

  Helse Vest har delt ut den årlege støtta til brukarorganisasjonar på Vestlandet, og 9,9 millionar kroner går til brukarmedverknad, kurs og informasjonsarbeid.

 • 19.04.2017
  Tildeling av såkornmidlar 2017

  16 småskala forbetringsprosjekt får tilsaman 3,1 millionar kroner i såkornmidlar frå Helse Vest i 2017. Prosjekta skal bidra til kvalitetsforbetring og auka pasienttryggleik i sjukehusa.

 • 04.04.2017
  Brukarar til styreborda

  Brukarrepresentantar får tale- og forslagsrett i styra i helseføretaka i Helse Vest. Det er resultatet etter at det er laga felles retningslinjer for brukarutval nasjonalt.

 • 04.04.2017
  Vedtak for utviklinga av Odda sjukehus

  Styret i Helse Vest vedtok i dag rammene for utviklinga av Odda sjukehus. Rammene inneber utvikling av sjukehus i nettverk, forbetring av samarbeidet med kommunane, styrking av polikliniske og dagkirurgiske tenester, stadleg leiing og tekno...

 • 03.04.2017
  Direktesending frå styremøtet i Haugesund

  Tysdag 4. april er det styremøte i Helse Vest. Det blir halde på Scandic Maritim i Haugesund og vi har direktesending frå møtet.

 • 30.03.2017
  Vinnar av Kvalitetsprisen 2017

  Christian Moltu, fagsjef ved Psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt Helse Vest sin Kvalitetspris 2017. Han får prisen for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i Psykisk helsevern i Helse Førde.

 • 29.03.2017
  Ny rettleiar om vaksne og barn som pårørande

  Kva er god praksis for involvering av voksne pårørande? Kva er god praksis for ivaretaking av barn som pårørande? Ein ny rettleiar frå Helsedirektoratet gir tilrådingar til pårørandearbeidet.

 • 27.03.2017
  Odda: Lokalsjukehus for framtida

  Administrerande direktør i Helse Vest har lagt fram si tilråding for utviklinga av Odda sjukehus til styret i det regionale helseføretaket. Styremøtet er i Haugesund 4. april.

 • 21.03.2017
  Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

  Kromosomavvik hos eit foster kan no påvisast gjennom å analysere ein blodprøve frå mor. NIPT-metoden er godkjend til bruk i norske sjukehus.

 • 07.03.2017
  Kortare ventetid for ruspasientar

  Ventetida innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har også i 2016 blitt kortare, og var i desember 30 dagar, heile 7 dagar kortare enn desember året før.

 • 07.03.2017
  Betre kvalitet og pasienttryggleik

  Medarbeidarane i sjukehusa tek pasienttryggleik på alvor. Høg overleving, få sjukehusinfeksjonar og god kommunikasjon er noko av det som bidrog til betre kvalitet i 2016.

 • 07.03.2017
  Forsking og utvikling

  I 2016 er det brukt 689,7 millionar kroner til forsking og 130,4 millionar kroner til utvikling i Helse Vest.

 • 07.03.2017
  Pakkeforløp

  Nær 80 % av kreftpasientane våre får behandling i eit pakkeforløp. Pakkeforløp sikrer at pasienten kjem raskt til behandling og får god og riktig oppfølging.

 • 07.03.2017
  Betre kommunikasjon med pasientar og pårørande

  I 2016 har vi utvikla Pasientens helseteneste. Det betyr blant anna god og forenkla kommunikasjon med pasientar og pårørande, uavhengig av kor dei bur og kva slags informasjonsbehov dei har.

 • 28.02.2017
  Innfører tre legemiddel - eitt får nei

  Sjukehusa kan ta i bruk tre legemiddel til behandling av nyrekreft, blødarsjukdom og multippel sklerose. Eitt legemiddel til behandling av beinmargskreft blir ikkje innført.

 • 27.02.2017
  124 millioner til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

  Dei regionale helseføretaka sitt felles program for klinisk behandlingsforsking (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til saman 124 millionar kroner til sju store forskingsprosjekt.

 • 23.02.2017
  Høge tvangstal krev brei satsing

  Det er for høg bruk av tvangsmiddel innan psykisk helsevern i Helse Vest. Det viser tal for 2015. – Vi arbeider alt på fleire frontar for å få ned bruken av tvang i våre institusjonar, seier assisterande fagdirektør, Pål Iden, i Helse Vest.

 • 20.02.2017
  Styreendringar i Stavanger og Førde

  To nye medlemmer kjem i dag inn i styret Helse Stavanger og eitt nytt i Helse Førde-styret.

 • 17.02.2017
  Stavanger: Sånn vil du merke Alle møter i 2017

  Selvbooking av timer på nett, nye innsjekk- og betalingsløsninger for pasienter og innføring av nye retningslinjer for poliklinikkene.

 • 17.02.2017
  Fonna: Alle møter – dette skjer i 2017

  Ikkje alt er klart enno, men det kjem masse kjekt i 2017, seier Turid Norheim, prosjektleiar for «Alle møter» i Helse Fonna.

 • 13.02.2017
  Dette er det nye brukarutvalet i Helse Vest

  – Gjennom brukarutvalet er det mogleg for pasienten å vere eit godt talerøyr for ei god helseteneste, seier Jostein Bildøy, ein av dei fem utpeikte medlemmane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest.

 • 10.02.2017
  Positive til sjukehusjournal på nett

  I mai i fjor opna Helse Vest opp for at pasientar kunne logge seg inn på helsenorge.no og sjå utvalde journalnotat på nett.

 • 03.02.2017
  Strategi mot 2035 på høyring

  Sjukehusa på Vestlandet har store utfordringar framfor seg og må finne mange nye måtar å arbeide på i framtida. I går sendte styret i Helse Vest den nye strategien på høyring.

 • 31.01.2017
  Kvinnsland tilbake som styreleiar

  Frå onsdag 1. februar er Stener Kvinnsland tilbake på plass som styreleiar i Helse Stavanger.

 • 24.01.2017
  Eitt ja og eitt nei

  Beslutningsforum seier ja til å ta i bruk eitt kreftlegemiddel og nei til å innføre eit anna. Avgjerda om to legemiddel til behandling av hepatitt C blir offentleggjort 7. februar.