Dette er det nye brukarutvalet i Helse Vest

– Gjennom brukarutvalet er det mogleg for pasienten å vere eit godt talerøyr for ei god helseteneste, seier Jostein Bildøy, ein av dei fem utpeikte medlemmane i det regionale brukarutvalet i Helse Vest.

Medlemmer i regionalt brukerutvalg fotografert utenfor bygning. Foto.
Foto: Kjetil Alsvik

Bildøy har sjølv fleire års erfaring med pasientar og brukarar, og har særleg arbeidd mykje med barn og ungdom.

– Eg er særskilt oppteken av at det er mange sårbare personar som kan trenge hjelp i kvardagen.

Det er viktig å vere del av dialogen i eit brukarutval og kunne drøfte og vurdere saker som kan gjere situasjonen så god som mogleg for pasientane.

I brukarutvalet representerer vi alle pasientane, og eg vil arbeide for at alle skal ha eit godt helsetilbod, fortel han.

Bildøy har blant anna vore fylkessekretær for Kristeleg Folkeparti i Sogn og Fjordane. No er han FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) si stemme i brukarutvalet gjennom Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

Det regionale brukarutvalet (RBU) hadde nyleg sitt første møte, og leiar Linn Bæra fekk tillit for to nye år.

Medlemmar 2017 - 2019

Leiar

Linn Bæra, Rådgivningen om spiseforstyrrelser (FFO), Hordaland

Nestleiar

Grete Müller, Norsk forbund for utviklingshemming Rogaland (SAFO Vest)

Øvrige medlemmar

Elisabet B. Salte

Norsk astma- og allergiforbund (FFO), Rogaland

Merete Hauge (NY)

ME-foreningen (FFO), Hordaland

Anders Sundbotten (NY)

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Gunnar Ekeland

Diabetesforbundet, (FFO), Sogn og Fjordane

Henrik Aasved (NY)

Kreftforeningen

Kari Toftøy-Andersen

Fibromyalgiforeningen (FFO), Rogaland

Kristoffer Skjolden (NY)

Fylkesrådet for eldre, Sogn og Fjordane

Jostein Bildøy (NY)

Hørselshemmedes Landsforbund (FFO), Sogn og Fjordane

Det er oganisasjonene sjølve som vel ut sine kandidatar til å sitje i brukarutvalet.

Les meir om det regionale brukarutvalet

Mandat for brukarutvalet

Brukarutvala skal vere eit rådgivande organ for styre og administrerande direktør i helseføretaka i saker som angår tilbodet til pasientar, brukarar og pårørande. Brukarutvala skal vere fora for tilbakemelding frå pasientar, brukarar og pårørande om erfaringar med helsetenesta, og dei skal vere samarbeidsfora mellom helseføretaket og brukar- og pasientorganisasjonar. Brukarutvala skal bidra med kompetanse i planarbeid, og føreslå brukarrepresentantar i råd og utval. Brukarutvalet skal ikkje handsame enkeltsakar (pasientsakar).