Felles gjennomgang av tilgangsstyring i DIPS

Det er avdekt at bruken av tilgangsstyring i DIPS i nokon grad varierer mellom dei tre regionale helseføretaka. Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord skal nå gjennomgå tilgangsstyringa i systemet for elektronisk pasientjournal (DIPS).

Pleier sitter ved PC og skriver. Foto.
Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

Dei administrerende direktørane i Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Nord og DIPS ASA skal gå gjennom oppsettet for tilgangsstyringa i pasientjournalsystemet DIPS.

Formålet med gjennomgangen er å kvalitetssikre løysinga og å sikre ei lik handtering av dette i tråd med gjeldande lov og regelverk.

DIPS deltek i arbeidet for å sikre at funksjonaliteten i DIPS på ein god måte understøttar tilgangsstyringa på ein formålstenleg måte.
 
Tilgangsstyringa til pasientjournalsystemet skal sørgje for at det kun er medarbeidarar med behov som angår tenesta, som skal yte eller administrere helsehjelp, som har tilgang til journalinformasjon.

Tilgangsstyringa i DIPS er implementert i tråd med den gjeldande norske EPJ-standarden.