Kan bruke blodprøve for å påvise kromosomfeil

Kromosomavvik hos eit foster kan no påvisast gjennom å analysere ein blodprøve frå mor. NIPT-metoden er godkjend til bruk i norske sjukehus.

Hånd som holder babyfot. Foto.
Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger

​NIPT (non-invasiv prenatal testing) er ein blodprøveanalyse som kan påvise kromosomavvik (trisomi) hos eit foster. Testen kan påvise trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Pataus syndrom).

Mindre risiko

Ei slik screening av foster er etisk problematisk, og bruken av denne testmetoden har vore utgreidd og vurdert av Kunnskapssenteret, Bioteknologirådet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Tilrådinga er å innføre metoden fordi han reduserer behovet for morkake- og fostervannsprøver, og dermed reduserer risikoen for spontanabortar som desse prøvene representerer.

Beslutningsforum for nye metoder hadde saken på sitt bord i møte 20. mars 2017 for å vurdere om metoden kan tas i bruk i alle sykehus i landet.

Avgjersla blei:

  1. Non-invasiv prenatal testing (NIPT) kan innførast som sekundærtest for påvising av trisomi 13, 18 og 21.
  2. Den presise bruken i utgreiing bør regulerast i nasjonale retningslinjer.

Det kan ta noko tid før kvart enkelt sjukehus reint praktisk får teke i bruk denne metoden.

Les heile saka på nyemetoder.no

Mediekontakt

Ønskjer media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgivar Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.