Nyheiter 2018

Nyheiter 2018

 • 27.12.2018
  Robot-Robbie har spart 12 000 arbeidstimar

  Robotane i Helse Vest har spart dei tilsette i Helse Vest for nesten 12 000 arbeidstimar i 2018. Det er med på å auke kvaliteten og frigjere varme hender til pasientbehandlinga. 

 • 19.12.2018
  Nypløgd mark

  Når prosjektkoordinator Kenneth Austrått og kollegaene hans på ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) i desse dagar gjer opp status for næringsutviklingsprogrammet Plogen, kan det vanskeleg konkluderast annleis enn at programmet har vore særs vellukka.

 • 18.12.2018
  Ein samtale som kan redde liv

  Sjølvmord er eit stort folkehelseproblem. I Noreg dør 550 til 600 menneske av sjølvmord kvart år. Ein har grunn til å tru at mellom 3 500 og 7 500 personer årleg prøver å ta sitt eige liv. Å snakke om sjølvmordstankar kan redde liv.

 • 17.12.2018
  Framtidsmåla er sette

  Korleis kan vi utvikle pasienten si helseteneste på ein framtidsretta måte? Korleis skal vi sikre god bruk av ressursane vi har og kjem til å ha dei neste åra? Den regionale utviklingsplanen i Helse Vest gir ei framstilling av korleis vi sk...

 • 07.12.2018
  Tildeling av Helse Vests innovasjonsmidlar for 2019

  Helse vest har tildelt innovasjonsmidlar for 2019. Det er delt ut 9,25 millionar kroner og her er prosjekta som har fått midlar.

 • 28.11.2018
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2019

  Samarbeidsorganet har 28. november 2018 tildelt midlar til 59 av dei totalt 276 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. I tillegg til dei nye prosjekta, har 148 stipendiatar og prosjekt fått vidareført si finansiering. Vel...

 • 15.11.2018
  Når hjernen ikkje forstår kva handa føler

  Etter eit kort, men inspirerande studium ved Universitetet i Lund i Sverige i 2017, fekk ergoterapeuten Torunn Nessa ideen til ein ny og utradisjonell måte å lære personar med nerveskade i handa til å føle på ny.

 • 13.11.2018
  Nye resultat om behandlingskvalitet ved norske sjukehus

  Dei nasjonale medisinske kvalitetsregistera samlar informasjon om utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar innanfor ulike sjukdomsgrupper. Resultata frå dei medisinske registera gir informasjon om behandlingskvalitet og forskjellar...

 • 06.11.2018
  Informasjon om hjerneslag nyttar!

  Om lag 12 000 blir kvart år ramma av hjerneslag, og no  vidarefører vi kampanjen Prate, Smile, Løfte. Vi veit det nyttar!

 • 02.11.2018
  Ansatte i sykehusene kan bidra til å øke antall donorer

  I løpet av de første ni månedene i år er det registrert en markant nedgang i antall realiserte donorer ved norske sykehus. Økt oppmerksomhet og større kunnskap om organdonasjon blant helsepersonell kan bidra til å øke antall donorer.

 • 01.11.2018
  Ekspertpanelet er etablert

  Ekspertpanelet for spesialisthelsetenesta skal gi alvorleg sjuke pasientar med kort tid igjen å leve ein moglegheit til å få ei ny medisinsk vurdering. Ekspertpanelet er no lansert, og opner for å ta imot førespurnadar.

 • 31.10.2018
  Anlaug Vatne heidra med årets forbetringspris

  Årets forbetringspris i helse- og omsorgstenesta er tildelt Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus for sin innsats med å redusere unødvendig bruk av antibiotika til nyfødde barn.

 • 26.10.2018
  Forskingsprisane i Helse Vest: Godt nytt for fatigue-pasientar og innovasjon som reddar liv

  Roald Omdal fekk forskingsprisen for sitt mangeårige arbeid med fatigue. Innovasjonsprisen Helse Vest 2018: Geir Strandenes har gjennom sitt prosjekt Blood Far Forward endra akuttmedisinsk livreddande behandling.

 • 01.10.2018
  Betre behandling med digital tavle

  Under ein studietur til Nederland oppdaga Karianne Borgen og teamet hennar noko som kunne gjere kvardagen enklare, betre og meir effektiv for både brukarar og tilsette. Dei adopterte ein arbeidsmetodikk som har namnet FACT, og jobbar no for...

 • 27.09.2018
  Kan oransje briller revolusjonere psykiatrien?

  Er du sensitiv for lys? Kanskje er det blå lyset ekstra forstyrrande? Då er du ikkje åleine. Forskar og overlege på Valen sjukehus, Tone Elise Gjøtterud Henriksen, oppdaga eksepsjonelle resultat ved å fjerne det blå lyset i behandlinga av b...

 • 26.09.2018
  Einingsprisar for helsepersonell med tenestleg behov

  Rapporten om handtering av einingsprisar for legemiddel og vidare arbeid med prinsipp for rutine for prisinformasjon, har vore ute til høyring og er ferdig behandla av dei fire administrerande direktørane i dei regionale helseføretaka (RHF).

 • 26.09.2018
  Forsking på pasienttryggleik gir resultat

  Talet på pasientskadar knytte til komplikasjonar etter kirurgiske inngrep er truleg langt færre enn tidlegare antatt. Det viser ein studie frå Helse Bergen og Helse Førde. Tilpassing av registreringssystemet gir meir nøyaktige tal og eit betre...

 • 25.09.2018
  Samarbeidsavtale prehospitale tenester

  I dag signerte dei fire regionale helseføretaka ein samarbeidsavtale med Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp for å leggje til rette for innsats i prehospital helseberedskap. Avtalen er ei oppmoding til alle helseføretak om å inngå eigne sa...

 • 24.09.2018
  Betinga ja til behandling av alvorleg eosinofil astma

  Åtte ulike metodar blei beslutta i dagens møte i Beslutningsforum. Éin metode fekk betinga ja og sju andre metodar fekk nei.

 • 21.09.2018
  Si ja til organdonasjon på helsenorge.no

  Det er gjennomført langt færre organdonasjoner til nå i år enn på samme tid i fjor. Nå skal en kampanje bidra til økt oppmerksomhet både i befolkningen og blant helsepersonell. Samtidig blir det lettere å si ja til å bli organdonor.

 • 19.09.2018
  Simulering og kunstig intelligens skal gi betre 113

  Du ringjer 113. Du tenkjer det kan stå om livet. Eit hjarte har stansa, eller ei trafikkulukke har skjedd, kanskje er barn involvert. Du er den første på plassen. Det hastar. No skal simulering og kunstig intelligens gi betre og raskare telefonhjelp.

 • 18.09.2018
  Samarbeid mellom Norge og Danmark

  Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlingar om legemiddelprisar. Det svært høge prisnivået på nye, dyre legemiddel er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert ein inten...

 • 14.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar. Pasientar skal tilvisast til pakkeforløpa frå 1. januar 2019.

 • 13.09.2018
  Ein plan for dei viktige, neste stega

  Korleis kan vi skape pasienten si helseteneste framover? Korleis skal vi få til den framtidsretta pasientbehandlinga og god bruk av ressursar? Denne hausten ferdigstiller Helse Vest den regionale utviklingsplanen som skal gi svara.

 • 13.09.2018
  Smarte pasientrom skal gi pasientar og helsepersonell ein betre kvardag

  Smart dialog og meir råderett over kvardagen og betre og meir effektiv kommunikasjon. Slik vil smarte pasientrom heve opplevinga til pasientar på sjukehuset.

 • 30.08.2018
  Når ekspertisen bankar på hos pasienten

  Eit hand i hanske-samarbeid mellom forsking og klinisk arbeid opnar for å følgje opp  fotsår også via mobilen – heime hos pasienten.

 • 23.08.2018
  Dei byggjer eit lag av hjelparar

  Barn og unge med psykiske vanskar treng rett hjelp til rette tida og på rette staden.  Så treng dei eit lag av hjelparar rundt seg. I Helse Fonna er noko på gang som skal gjere dei unge og foreldra sin kvardag enklare og betre.

 • 10.08.2018
  Varsler gjennomgang av unntaksordning

  Fagdirektørene i de fire helseregionene varsler at de vil ha en gjennomgang av unntaksordningen knyttet til nye legemidler som er under vurdering i Nye metoder.

 • 26.06.2018
  Ja til Alektinib (Alecensa)

  Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

 • 25.06.2018
  Godt teamarbeidsklima i sjukehusa

  Medarbeidarane i norske sjukehus og institusjonar trivst på jobb og opplever pasienttryggleiken som god. Det viser resultata av den nasjonale medarbeidarundersøkinga ForBedring.

 • 19.06.2018
  Søk helse vests forskingsmidlar 2019

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2019. Søknadsfristen er 15. september.

 • 13.06.2018
  Mest forskningsmidler til kreftforskning og hjerteforskning

  Kreftforskning er det området hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler. Hjerteforskning følger på plassen etter. Brukermedvirkningen i forskning er nesten tredoblet i løpet av de siste tre årene.

 • 12.06.2018
  Fire nei og eitt ja til kreftlegemiddel

  Fire kreftlegemiddel fekk nei og eitt kreftlegemiddel fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

 • 16.05.2018
  Stort engasjement for ForBedring

  Rekordmange medarbeidarar i Helse Vest har delteke i årets medarbeidarundersøking ForBedring. Resultatet av undersøkinga viser at det er høg trivsel på jobb og at medarbeidarane opplev pasienttryggleiken som god.

 • 14.05.2018
  Åtte avgjerder frå Beslutningsforum

  Beslutningsforum for nye metoder vedtok åtte nye metodar på møtet 14. mai 2018.

 • 08.05.2018
  Over 10 millionar kontaktar på nett

  Stadig fleire pasientar nyttar seg av dei digitale løysingane for kontakt og dialog med sjukehusa på Vestlandet. Sidan dei fyste digitale løysingane blei tekne i bruk i 2014 har vi registrert over 10 millionar kontaktar på nett.

 • 07.05.2018
  Tusenvis vil bli sepsis-superagentar

  Over 50 000 personar har prøvd mobilspelet Stopp Sepsis etter lanseringa i april. Spelet skal bidra til auka merksemd på kor viktig det er å oppdage og behandle blodforgifting så tidleg som mulig.

 • 03.05.2018
  Nye kirurgiavtalar frå 1. mai

  Helse Vest har gjennomført ein ny konkurranse innanfor kirurgi og inngått avtalar med private sjukehus om levering av kirurgiske tenester.

 • 26.04.2018
  Vinnarar av Kvalitetsprisen 2018

  Soffien Ajmi og Knut Olav Sandve frå Helse Stavanger er tildelte Helse Vest sin Kvalitetspris 2018. Dei får prisen for arbeidet sitt med å utvikle og innføre tverrfagleg simuleringstrening for behandling av pasientar med hjerneslag.

 • 09.04.2018
  Tildeling av såkornmidlar 2018

  18 småskala forbetringsprosjekt får tilsaman 3,1 millionar kroner i såkornmidlar frå Helse Vest i 2018. Prosjekta skal bidra til kvalitetsforbetring og auka pasienttryggleik i sjukehusa.

 • 09.04.2018
  Vanskeleg å prate, smile eller løfte? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 04.04.2018
  Mobilspelet som reddar liv

  Trenden gamification har nådd helsetenesta. No skal mobilspelet Stopp Sepsis bidra til kompetanseheving og auka merksemd på kor viktig det er å oppdage og behandle blodforgifting så tidleg som mulig. Er du ein sepsis superagent?

 • 09.03.2018
  Utlysing: Midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister oppfordrar nasjonale medisinske kvalitetsregister og avdelingar som vil nytte data frå nasjonale kvalitetsregister i kvalitetsforbetringsarbeid, til å søkje om finansiering til gjennom...

 • 22.02.2018
  Nye styre i helseføretaka

  Helse Vest oppnemnte i går nye styre i helseføretaka. For Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde blir talet på eigaroppnemnte styremedlemmar auka frå seks til sju. Det same blei gjort i Helse Stavanger-styret i fjor.

 • 09.02.2018
  Kven fortener Kvalitetsprisen 2018?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 2. april 2018.

 • 07.02.2018
  Utlysing av midlar til kvalitetsregister i Helse Vest

  Har du ein ide til eit kvalitetsregister? Helse Vest lyser no ut midlar til lokale og regionale medisinske kvalitetsregister som er forankra i regionen. Søknadsfrist 16. mars 2018.

 • 16.01.2018
  Nytt styre i Helse Vest

  Helse- og omsorgsministeren har i dag oppnemnt styremedlemmar og styreleiarar for dei regionale helseføretaka. Det blir mellom anna ny styreleiar i Helse Vest og to nye styremedlemmer.

 • 08.01.2018
  Utlysing av såkornmidlar 2018

  Har du ein forbetringsidè? Helse Vest deler kvart år ut såkornmidlar til lokale initiativ for å stimulere til pasienttryggleiksarbeid og kvalitetsutvikling i helseføretaka. Søknadsfrist er 5. mars.

 • 03.01.2018
  Raskare tilbake-ordninga blir lagt om frå 2018

  Frå 1. januar 2018 blir ordninga "Raskare tilbake" lagt om. Pasientar som tidlegare var aktuelle for et tilbod innanfor ordninga vil framleis ha eit tilbod om arbeidsretta behandling og skal tilvisast til spesialisthelsetenesta som før.

Fann du det du leitte etter?