Forsking på pasienttryggleik gir resultat

Talet på pasientskadar knytte til komplikasjonar etter kirurgiske inngrep er truleg langt færre enn tidlegare antatt. Det viser ein studie frå Helse Bergen og Helse Førde. Betre tilpassing av registreringssystemet gir meir nøyaktige tal.

operasjonsståve
Illustrasjonsfoto

Forskarar frå Haukeland universitetssjukehus og Førde sentralsjukehus har vist at ein ved å tilpasse ICD komplikasjonskodane, kan skilje mellom komplikasjonar som oppstår i og utanfor sjukehuset, og dermed få meir korrekte data.

Ved å trekkje ut komplikasjonar som ikkje oppsto på sjukehuset vil tala bli meir nøyaktige, og gi eit betre grunnlag til å drive forbetringsarbeid.

Forsking på pasienttryggleik

Arbeidet er finansiert av Program for pasienttryggleik i Helse Vest og Norsk Sykepleierforbund. Helse Vest har løyvd 3,5 millionar kroner årleg til forsking på pasienttryggleik i perioden 2015 -2018.

Forsking innanfor kvalitet og pasienttryggleik er eit relativt ungt forskingsområde og er med på å byggje kunnskapsgrunnlaget for val av nye tiltak. Hovudmålet er å fremje forsking av høg nasjonal og internasjonal kvalitet.

Les meir i Dagens Medisin