Kven fortener Kvalitetsprisen 2018?

Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 2. april 2018.

banner kvalitetskonferansen

Kvalitetsprisen blir delt ut til fagmiljø/grupper eller enkeltpersonar i Helse Vest som gjennom forskings- og utviklingsarbeidet sitt har auka kvaliteten eller pasienttryggleiken i tenesta.

Pasienttryggleiksprisen 2017 gjekk til Christian Moltu for arbeidet med å utvikle og innføre The Norwegian Response System for Evaluation (NORSE) i Psykisk helsevern i Helse Førde.

Kven bør få prisen i år?

Dei nominerte må vere knytte til helseføretaka i Helse Vest eller til verksemdene som har avtale med Helse Vest RHF. Arbeidet bør fortrinnsvis støtte opp under Program for pasienttryggleik i Helse Vest eller omhandle implementering av kunnskapsbaserte forbetringstiltak. Resultata skal vere dokumenterte og eventuelt publiserte i fagtidsskrift eller vitskapeleg tidsskrift.

Prisen vil bli delt ut under Helse Vest sin Kvalitetskonferanse på Hotel Scandic Maritim i Haugesund 25. – 26. april 2018. Prisen er på kr 100 000 og eit kunstverk. Pengane skal nyttast til vidare arbeid på området eller til kompetansehevande tiltak innanfor pasienttryggleik og kvalitetsforbetring, eller til å stimulere til dette. Om prisen blir delt ut til enkeltpersonar, vil han bli lønnsinnberetta.

Helse Vest tek imot grunngjevne og kortfatta forslag (maksimalt 2 sider), samt ein beskriving av kandidaten/kandidatane. Forslaga som kjem inn, vil bli behandla konfidensielt av ein komité av medlemmer frå institusjonar utanfor Helse Vest. Dersom forslaget byggjer på spesifikke artiklar og omtalar, skal desse leggjast ved eller på anna vis gjerast tilgjengelege for priskomiteen.

Søknad skal også sendast elektronisk til postmottak: helse@helse-vest.no. Merk e-posten "Kvalitetsprisen 2018". Søknadsfrist 2. april 2018.

Meir om Kvalitetskonferansen