Nye styre i helseføretaka

Helse Vest oppnemnte i går nye styre i helseføretaka. For Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde blir talet på eigaroppnemnte styremedlemmar auka frå seks til sju. Det same blei gjort i Helse Stavanger-styret i fjor.

Styremøte Helse Stavanger. Illustrasjonsfoto.
Styremøte i Helse Stavanger. Illustrasjonsfoto. (Foto: Svein Lunde)

Auken gir rom for å setje saman styre med breiare kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Dei eigaroppnemnte styremedlemmane i styra blir då sjåande slik ut:

Helse Førde:

Agnes Landstad, styreleiar
Anne Sissel Faugstad, nestleiar (NY)
Ole Gunnar Krakhellen (NY)
Aud Ingrid Espeland
Reidar Sandal
Tor Vidar Myklebust (NY)
Ivar Eriksen (NY)

Helse Bergen:

Svein Gjedrem, styreleiar
Signy Midtbø Riisnes, nestleiar
Bjørn Østbø
Anne-Margrete Bollmann
Mona Haugland Hellesnes
Rolf Martin Tande (NY)
Per Karlsen (NY)

Helse Fonna:

Kjell Arvid Svendsen, styreleiar
Brian Bjordal, nestleiar
Gunnar Birkeland
Solfrid Borge
Kristin Skorpen (NY)
Olav Akselsen (NY)
Hilde Christiansen

Helse Stavanger:

Stener Kvinnsland, styreleiar
Grethe Høiland, nestleiar
Nina Langeland
Ole Hetland
Unn Therese Omdal
Knut Vassbø (NY)
Ivar Eriksen

Sjukehusapoteka Vest:

Trude Marit Risnes, styreleiar
Olav Klausen, nestleiar
Arve Varden (NY)
Inger Cathrine Bryne
Eivind Hansen (NY)
Bente Aae (NY)

Styra i helseføretaka har i tillegg medlemmar som er valde av og blant dei tilsette, men dei har ikkje vore på val no.