Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar. Pasientar skal tilvisast til pakkeforløpa frå 1. januar 2019.

Jente som tenker
Illustrasjonsfoto

Pakkeforløpa som no er lanserte er tre generelle pakkeforløp som vil gjelde for ein stor del av pasientane innanfor psykisk helse og rus. Det er pakkeforløp for:

 • Utgreiing og behandling barn og unge
 • Utgreiing og behandling vaksne
 • Tverrfagleg spesialisert behandling (TSB)

Fleire pakkeforløp kjem

Det er så langt utvikla sju pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dei tre neste pakkeforløpa blir lanserte i desember og er tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidingar og spiseforstyrringar. Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannande legemiddel og/eller illegale rusmiddel kjem noko seinare.

Måla med pakkeforløp for psykisk helse og rus er:

 • Auka brukarmedverknad og brukartilfredsheit
 • Samanhengande og koordinerte pasientforløp
 • Unngå fagleg ubegrunna ventetid for utgreiing, behandling og oppfølging
 • Likeverdig tilbod til pasientar og pårørande uavhengig av kor i landet dei bur
 • Betre varetaking av somatisk helse og gode levevanar

Regionale lanseringskonferansar

For å få til ei god innføring av pakkeforløpa i regionane, arrangerer dei regionale helseføretaka lanseringskonferansar om innføring av pakkeforløp, saman med sentrale aktørar frå den kommunale helse- og omsorgstenesta, spesialisthelsetenesta og brukarorganisasjonane.

Lanseringskonferansar i Helse Vest:

 • Bergen: 15. oktober
 • Stavanger: 16. oktober
 • Førde: 23. oktober

Meir om pakkeforløp for psykisk helse og rus