Nyheiter 2019

Nyheiter 2019

 • Apparat. Foto.
  17.12.2019
  Ja til to nye metodar

  Beslutningsforum for nye metoder har 16. desember sagt ja til to nye metodar for høvesvis kreft i skjoldbruskkjertel og beinmarg. Saka om godkjenning av legemiddel for behandling av barn med MS, blei trukke frå saklista og kjem opp på ny neste år.

 • Helse Fonna
  10.12.2019
  Utlysing av såkornmidlar

  Har du ein forbetringsidé? No kan du søkje Helse Vest om såkornmidlar. Vi deler ut inntil 3,1 millionar kroner til lokale forbetringsprosjekt i føretaka i 2020.

 • Bergensklinikkene del av Helse Bergen
  09.12.2019
  Bergensklinikkene del av Helse Bergen

  Frå og med 1. desember er Helse Bergen si Avdeling for rusmedisin ansvarleg for vidare behandling av alle pasientar frå Bergensklinikken. Dette får i utgangspunktet ingen konsekvensar for pasientane.

 • 09.12.2019
  Nye elektroniske skjema på helsenorge.no

  Nå blir fire nye skjema tilgjengelege elektronisk. Då kan pasientar bestille utskrift av pasientjournal og tilgangslogg, be om endring i pasientjournal, og sende spørsmål om oppslag i pasientjournal via helsenorge.no.

 • 05.12.2019
  Tildeling av midlar til innovasjonsprosjekt i Helse Vest for 2020

  Helse Vest har tildelt innovasjonsmidlar for 2020. Det er delt ut 9,2 millionar kroner til 13 innovasjonsprosjekt.

 • Pleier med nål. Foto.
  28.11.2019
  Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2020

  Samarbeidsorganet har 28. november 2019 tildelt midlar til 61 av dei totalt 285 søknadene som var sende inn, innan fristen 15. september. I tillegg har samarbeidsorganet vedteke tildeling til seks nye, strategiske satsingar for 2020-2024. S...

 • Vinner av utdanningsprisen. To kvinner og to menn på bildet. Foto.
  21.11.2019
  Radiologisk avdeling i Helse Bergen fekk utdanningsprisen i Helse Vest

  Radiologisk avdeling i Helse Bergen med professor og avdelingsdirektør Aslak Bjarne Aslaksen i spissen, mottok torsdag kveld prisen under Helse Vests utdanningskonferanse i Bergen.

 • 18.11.2019
  Ja til seks nye metodar

  Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til seks nye metodar inkludert behandling for multippel sklerose (MS), lungekreft, hemofili A og alvorleg astma. Totalt blei ni metodar beslutta i møtet den 18. november.

 • pakkeforløp for psykisk helse og rus
  14.11.2019
  Betre samhandling med pakkeforløp

  Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til betre samhandling mellom sjukehus, kommune og fastlege og legg til rette for auka brukarmedverknad i behandlinga.

 • Tegne-hanne tegneserie. Grafikk
  08.11.2019
  Kven fortener kvalitetsprisen 2020?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus  i regionen til å fremje kandidatar til kvalitetsprisen.

 • Fasadebilde av Helse Vest-kontoret. Bygning med glass. Foto.
  06.11.2019
  Vi søkjer ny administrerande direktør

  Vi har ledig stilling som administrerande direktør. Ein av dei mest spennande og utfordrande leiarjobbane på Vestlandet er ledig frå 2020!

 • To prisvinnarar med blomar og diplom. Foto.
  25.10.2019
  Takka pasientane for prisane på årets forskingskonferanse

  Christian Moltu fekk innovasjonsprisen i Helse Vest på den årlege forskingskonferansen. Prisen fekk han for det digitale systemet Norse Feedback. Forskingsprisen gjekk til Eystein Sverre Husebye for hans forsking innanfor autoimmune endokrine sjukdommar.

 • Prøveglass
  22.10.2019
  149 millionar kroner til klinisk behandlingsforsking

  Ni prosjekt med forankring i alle helseregionane er tildelte totalt 149 millionar frå Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Dette vedtok dei administrerande direktørane i dei regionale...

 • Dame som snakker. Skjermutsnitt.
  07.10.2019
  Nytt samvalsverktøy for psykose

  Noregs første samvalsverktøy for psykose er no publisert på helsenorge.no. Verktøyet er laga for pasientar som har ein psykoselidelse, for at dei skal ha nok kunnskap til å gjere informerte val om eiga behandling.

 • Operasjonsutstyr. Foto.
  30.09.2019
  Samde om funksjonsfordeling kreftkirurgi

  For å sikre at pasientane får den beste behandlinga innanfor kreftkirurgi, har styret i Helse Vest vedteke ei ny funksjonsfordeling mellom helseføretaka i regionen. Fordelinga skal vurderast årleg for å sikre at kvaliteten på tilbodet er i...

 • Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.
  10.09.2019
  Auka openheit om sjølvmordstankar

  Fleire enn 150 tusen vestlendingar fekk med seg Helse Vest sin folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord. Det viser ei befolkningsundersøking gjennomført av Epinion. Det er ein klar tendens til at fleire veit at openheit om sjølvmord...

 • Herlof Nilssen
  05.09.2019
  Herlof Nilssen fråtrer stillinga som administrerande direktør i Helse Vest RHF våren 2020

  Herlof Nilssen ga i styremøtet i Helse Vest i dag melding om at han ønskjer å fråtre stillinga som administrerande direktør. Etter 18 år i stillinga gir han stafettpinnen vidare våren 2020. Styret har sett ned eit underutval som skal starte...

 • Jente med solsikke. Foto.
  28.08.2019
  Søk innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF for 2020

  Fristen for å søkje innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF er 15. september. Tilsette i alle helseføretak og private, ideellle institusjonar som har avtale med Helse Vest, kan søkje på midlane.

 • Helsepersonell ringer inn en føflekk på ryggen. Foto.
  28.08.2019
  Ja til legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

  Legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt blei det teke ei avgjerd på blei ni nye metodar i møtet.

 • Operasjonssjukeplaeir held eit apparat. Foto.
  20.06.2019
  Plikta til å varsle om alvorlege hendingar blir utvida 1. juli 2019

  Stortinget har vedteke å utvide den gjeldande varselordninga ved alvorlege hendingar, slik at også kommunar og private som yter helse- og omsorgstenester får plikt til å varsle Statens helsetilsyn.

 • blodprøvetaking
  20.06.2019
  Søk Helse Vests forskingsmidlar 2020

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2020. Søknadsfristen er 15. september.

 • 18.06.2019
  Ja til brystkreftmedisin

  Pertuzumab (perjeta) fekk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrensa til pasientar med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt blei sju metodar beslutta i dette møtet.

 • Assisterande fagdirektørar. Foto.
  18.06.2019
  Same tenester og tilbod for befolkninga på Vestlandet

  Ola Jøsendal og Panchaklausingam Kandiah er tilsette som assisterande fagdirektørar i Helse Vest. Saman skal dei sørgje for at befolkninga på Vestlandet får likeverdige tenester.

 • Sjukepleiar held handa til pasient. Foto.
  01.06.2019
  Sjukehusstreiken kan løysast

  Det er sterkt beklageleg at LO og YS vel å streike for ei pensjonsordning som går ut over det Stortinget har beslutta skal gjelde for staten, privat sektor og for sjukepleiarane.

 • Blodprøver, reagensglass. Foto.
  27.05.2019
  Legemiddel til Peyronies sjukdom blir innført

  Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av vaksne menn med Peyronies sykdom fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorleg aktiv reumatoid artritt bli...

 • Kvinne mottar en rapport fra mann. Foto.
  22.05.2019
  Auka brukarmedverknad i helseforsking

  Brukarane har fått ei langt sterkare medverknad i forsknga i spesialisthelsetenesta, viser "Nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten i 2018".

 • Sykepleier i resepsjon,mange skjermer. Foto.
  14.05.2019
  Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

  De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

 • Gult luftambulansehelikopter, blå himmel, inn for landing. Foto.
  14.05.2019
  Tilrår å leggje koordinering av ambulansehelikopter til Bergen

  Helse Vest har, på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet, utgreidd det å leggje Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral for luftambulansen (AMK-LA) til eit sjukehus i regionen. Administrerande direktør i Helse Vest har lagt fram ei tilråd...

 • Fire personer, en av dem har mottatt Kvalitetsprisen 2019. Foto.
  10.05.2019
  Kvalitetsprisen til Helse Stavanger

  Mottaksklinikken i Helse Stavanger får årets kvalitetspris i Helse Vest. Prisen får dei for systematisk og brei satsing på å fremje pasienttryggleik og kvalitet. Rask avklaring når pasienten kjem til sjukehuset gir nemleg god pasienttryggleik.

 • Sykehuspersonell sitter i trapp, smiler. Illustrasjonsfoto.
  03.05.2019
  Framtidas tariffavtale

  Høsten 2017 inviterte dei fire regionale helseføretaka Legeforeningen til å delta i eit felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for framtidas tariffavtale. Sluttrapporten blei overlevert styringsgruppa denne veka.

 • Bestemor og barnebarn sammen. Foto.
  30.04.2019
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder. Dessutan blir kateterbasert lukning av foramen ovale innført for dei som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemiddel, i tillegg til legemiddel til HIV-infeksjon o...

 • hånd om kvalitet
  24.04.2019
  Utlysing av midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister lysar ut midlar til kvalitetsforbetringprosjekt, og oppfordrar nasjonale medisinske kvalitetsregister, og avdelingar som vil nytte data frå nasjonale kvalitetsregister i pasientretta k...

 • Mann, ute. Foto.
  12.04.2019
  Openheit kan redde liv

  «Vi må ha låg terskel for å bry oss, vere meir opne og tore å snakke direkte med dei vi er bekymra for.» – Fredrik Walby er psykologspesialist og forskar ved Nasjonalt senter for selvmordsforsking og -forebygging og han meiner at opplysings...

 • Bilde av mann i blå t-skjorte. Portrett.
  05.04.2019
  Må satse meir på sjølvmordsførebygging

  Vi må våge å snakke om sjølvmordstankar og det må bli satsa meir på førebygging av sjølvmord. Det er ein klar konklusjon etter konferansen om sjølvmordsførebygging som blei avvikla i Stavanger denne veka.

 • Gruppebilde av ti personer i sykehusuniform.
  04.04.2019
  LIBRA endeleg på lufta

  1. april blei eit nytt system for rekneskap innført i alle føretaka i heile regionen.

 • Prøveglass. Foto.
  28.03.2019
  Utlysing av midlar til nye strategiske forskingssatsingar

  Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet har sett av midlar til etablering av nye strategiske forskingssatsingar i Helse Vest.

 • Bilde av barnetegning. Foto.
  28.03.2019
  Vi støttar brukarorganisasjonane

  Helse Vest fordeler midlar til pasient- og brukarorganisasjonane for å støtte det viktige informasjons- og hjelpearbeidet desse gjer ovanfor medlemmene.

 • Tastatur. Foto.
  27.03.2019
  Dataproblem i Helse Vest

  Denne morgonen har det vore dataproblem i sjukehusa i Helse Vest. Dei fleste systema er no i drift igjen, men noko arbeid står igjen.

 • Frå venstre adm.dir. Herlof Nilssen, prisvinnar Linda Eide og juryleiar Ivar Eriksen. Foto
  22.03.2019
  Miljøpioneren Linda Eide fekk miljøprisen

  Ein pioner innanfor miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Ho har spreidd den viktige miljøbodskapen med et høgt fagleg nivå og stort engasjement. Ho er den personen som kanskje har gitt mest for at vi som sektor er der vi er på miljøområdet.

 • Kristoffer Joner fronter forebyggingskampanje mot selvmord. Foto.
  18.03.2019
  Ein myte at det er farleg å snakke om sjølvmord

  Tre av ti trur at å snakke om sjølvmord med nokon som har depresjonar eller psykiske lidingar vil trigge ein reaksjon. Kan vi endre den oppfatninga, kan vi kanskje redde liv. Derfor startar føretaka i Helse Vest ein folkeopplysningskampanje...

 • Kristoffer Joner fronter kampanje for selvmordsforebygging. Foto.
  18.03.2019
  Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

  Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebygge sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • Blodprøvetaking. Foto.
  15.03.2019
  Ny utstyrsavtale for diabetespasientar på plass

  Dei fire regionale helseføretaka har signert fem av seks deltilbod om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasientar.

 • Regionalt brukarutval
  15.03.2019
  Dei viktige stemmene

  I brukarutvalet til Helse Vest sit det ti personar. Blant desse finn vi fem kjente fjes og fem nye fjes. Deira oppgåve er å vere talerøyret til pasientar og pårørande i Helse Vest. Jan Oddvar Gjerde er ikkje berre ny som leiar, men også hei...

 • Blodprøver i reagensrør. Illustrasjonsfoto.
  15.03.2019
  Utstyr til væskevarmeren «enFlow» blir trekt tilbake frå marknaden

  Leverandøren av blod- og væskevarmaren «enFlow» har uttalt at dei trekkjer tilbake frå marknaden eingongskassettar som blir brukt i dette apparatet. Sjukehusa i Helse Vest gjennomgår no alternative løysingar. Det er ikkje meldt om pasientsk...

 • Laboratorierprøvar. Foto.
  26.02.2019
  Innfører legemiddel til Stills sjukdom og sJIA

  Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sjukdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til førebygging av cytomegalovirussjukdom hos pasientar som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

 • Lyseblå bakgrunn med Tegne-Hanne tegning.Figur sier "Eg gjer det eg skal!" Grafikk.
  19.02.2019
  Kven fortener Kvalitetsprisen 2019?

  Helse Vest inviterer leiarar og medarbeidarar i helseføretak/sjukehus til å fremje kandidatar til prisen for framifrå kvalitets- og pasienttryggleiksarbeid. Frist for å fremje kandidatar er 15. mars  2019.

 • Laboratorium Haukeland. Illustrasjonsfoto.
  30.01.2019
  Tre legemiddel til eosinofil astma

  Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparat til behandling av pasientar med alvorleg eosinofil astma. Alle tre preparata er med tilboden pris kostnadseffektive. Ni metodar blei beslutta i det første møtet i Beslutningsforum i år.

 • Grønt blad med regndråpe. Foto.
  22.01.2019
  Du kan lansere kandidat til miljøprisen 2019

  Kven fortener helseføretakas miljøpris? Helseføretakas nasjonale miljø- og klimakonferanse blir arrangert i Bergen 20. og 21. mars og då skal miljøprisen delast ut. Dersom du ønskjer å fremje ein kandidat til miljøprisen, er du velkommen me...

Fann du det du leitte etter?