Foreslår en styrt avvikling av Nasjonal IKT HF

De regionale helseforetakene anbefaler å avvikle Nasjonal IKT HF, og foreslår å styrke andre samarbeidsformer for utvikling av IKT-området i spesialisthelsetjenesten.

Sykepleier i resepsjon,mange skjermer. Foto.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nasjonal IKT HF ble opprettet 1. januar 2014, og skulle være spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjaldt både samhandling mellom ulike helseforetak og de regionale helseforetakene, og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett og etterhvert Direktoratet for e-helse.

– Nasjonal IKT har bidratt godt med kompetanse og koordinering på flere områder siden etableringen. Når de regionale helseforetakene nå foreslår en styrt avvikling av helseforetaket er det fordi en ser at andre samarbeidsformer framstår som mer egnet for å løse summen av de oppgavene en har på IKT-området i sykehusene i en nasjonal sammenheng, sier styreleder Hilde Christiansen i Nasjonal IKT HF.

Nasjonal IKTs rolle er endret

Endringene i aktørbildet i sektoren har hatt stor innvirkning på Nasjonal IKTs rolle. Direktoratet for e-helse ble opprettet 1. januar 2016 på bakgrunn av behovet for sterkere nasjonal styring og bedre organisering av IKT-feltet i helse- og omsorgssektoren. Etableringen av Sykehusinnkjøp HF, også et felleseid selskap av helseregionene, gjør det aktuelt å legge felles IKT-anskaffelser som en oppgave til dette foretaket.

De regionale helseforetakene har gjennom 2017 og 2018 etablert en ny samarbeidsmodell der en av regionene gis rollen som hovedsamarbeidspart. Dette er en samarbeidsform som er innført for samarbeidet med Direktoratet for e-helse.

Samarbeider om oppgavene

Der hvor det er felles prosjekt hvor det kun er de fire regionene som har interesser, er det én av regionene som har hovedansvaret. Eksempler på det er arbeidet med nasjonal AMK-løsning og arbeidet med prehospital EPJ (elektronisk pasientjournal).

Helse- og omsorgsdepartementet ba i oppdraget for 2019 de regionale helseforetakene om at det blir gjort en vurdering av hvordan samarbeidet mellom de regionale helseforetakene på IKT-området bør organiseres, herunder vurdere rollen til Nasjonal IKT HF.

Arbeidsgruppen som fikk i oppgave å gjøre en vurdering mellom å videreføre Nasjonal IKT HF på dagens nivå eller å initiere en styrt avvikling av foretaket, anbefaler en styrt avvikling av foretaket.

Ivaretar medarbeiderne

Det foreligger nå en felles styresak i de regionale helseforetakene som vil bli behandlet i løpet av mai 2019. Endelig klarsignal for en eventuell avvikling av helseforetaket vil da kunne finne sted i foretaksmøtene i de regionale helseforetakene 11.-12. juni 2019. Det pågår også arbeid med å gjennomgå og avklare plassering av oppgavene som skjer i regi av Nasjonal IKT.

I anbefalingen tas det hensyn til at det fra ledelse og medarbeiderne i Nasjonal IKT HF er ønskelig med en rask prosess.

Styreleder i Nasjonal IKT , Hilde Christiansen. Foto.

Styreleder i Nasjonal IKT , Hilde Christiansen.

– Vi har en god dialog med medarbeiderne i foretaket, sier Hilde Christiansen. – Det er 17 dyktige medarbeidere i foretaket i dag og vi skal sørge for en god prosess og oppfølging når endelig beslutning foreligger.

Kontaktperson for pressen

Hilde Brit Christiansen, styreleder Nasjonal IKT, tlf.: 415 33 809


Dette er ei felles sak delt av dei fire regionale helseføretaka, og er derfor på bokmål.