Ja til brystkreftmedisin

Pertuzumab (perjeta) fekk ja til neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrensa til pasientar med lymfeknutepositiv brystkreft i møtet til Beslutningsforum for nye metoder den 17. juni. Totalt blei sju metodar beslutta i dette møtet.

​Avgjerda som er fatta av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av ein lang prosess og ein grundig vurdering av dei menneskelege konsekvensane som følgjer både av avgjerda om innføring så vel som avgjerda om ikkje å innføre ein behandlingsmetode.

Dersom det kjem nye opplysningar (herunder pasientsikkerheit, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarende/generika, overlevingstal m. m.) som endrar resultatet vesentleg, vil avgjerda kunne vurderast på nytt.

Du kan lese meir om denne avgjerda og seks andre avgjerder på nyemetoder.no