Ja til lungekreftmedisin

Pembrolizumab fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder. Dessutan blir kateterbasert lukning av foramen ovale innført for dei som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemiddel, i tillegg til legemiddel til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fekk også ja.

Bestemor og barnebarn sammen. Foto.
Foto: Colourbox

​Til saman blei ni nye metodar beslutta på møtet i Beslutningsforum måndag 29. april 2019.

Avgjersla som er fatta av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av ein lang prosess og ei grundig vurdering av dei menneskelege konsekvensane som følgjer både av avgjersle om innføring, så vel som avgjersla om ikkje å innføre ein behandlingsmetode.

Dersom det kjem nye opplysningar (til dømes pasientsikkerheit, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarande/generika, overlevingstal m.m.) som endrar resultatet vesentleg, vil avgjersla kunne vurderast på ny.

Les meir om avgjersla på nyemetoder.no