Legemiddel til Peyronies sjukdom blir innført

Legemiddelet clostridium histolyticum (Xiapex) til behandling av vaksne menn med Peyronies sykdom fekk ja i Beslutningsforum for nye metoder den 27. mai. Sarilumab (Kevraza) til behandling av moderat til alvorleg aktiv reumatoid artritt blir ikkje innført.

Blodprøver, reagensglass. Foto.
Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

Totalt blei to nye metodar beslutta i dette møtet.

Avgjersla som er teken av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av ein lang prosess og ei grundig vurdering av dei menneskelege konsekvensane som følgjer både av avgjerd om innføring så vel som avgjerd om ikkje å innføre ein behandlingsmetode.

Dersom det kjem nye opplysningar (herunder pasientsikkerheit, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarande/generika, tal på overleving m.m.) som endrar resultatet vesentleg, vil avgjersla kunne vurderast på ny.

Les meir om avgjersla på nyemetoder.no