Søk Helse Vests forskingsmidlar 2020

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, universiteta i Bergen og Stavanger og Høgskulen på Vestlandet lyser ut Helse Vest sine forskingsmidlar for 2020. Søknadsfristen er 15. september.

blodprøvetaking
Foto: Kjetil Alsvik

Søknadane blir vurderte ut frå vitskapeleg kvalitet og nytte. Dei to kriteria er likeverdige. Det betyr at høg nytte eller høg kvalitet åleine ikkje er tilstrekkeleg for tildeling av midlar. Dei fire regionale helseføretaka har utarbeidd felles kriterium for kvalitet og nytte.

English

For English, please refer to "Call for proposals 2020"

Spørsmål?

Spørsmål om utlysinga kan rettast til forskningsmidler@helse-vest.no