Nyheiter 2020

Nyheiter 2020

 • snakk om sjølvmordstankar
  08.04.2020
  Ta vare på kvarandre

  For mange er denne våren ekstra tung. Ringverknadane av koronapandemien er mange og gjer at kvardagen kan vere vanskeleg å takle. Helse Vest køyrer derfor ein folkeopplysingskampanje no i påska for å førebyggje sjølvmord.

 • 03.04.2020
  No skal sjukehusa bruke videokonsultasjonar

  For å halde fysiske møter mellom menneskjer til eit minimum og redusere risiko for smitte, vil sjukehusa no bruke videokonsultasjonar så langt det er mogleg.

 • Banner, grafikk, rosa koronavirus på blå bakgrunn
  01.04.2020
  Norsk pandemiregister opprettet i Helse Bergen

  Tirsdag 31. april startet sykehusene registrering til Norsk pandemiregister for å kunne følge forløpet av alle pasienter med bekreftet covid-19 i norske sykehus. Registeret er en utvidelse av Norsk intensivregister som driftes av Helse Bergen.

 • 30.03.2020
  Innfører legemiddel mot brystkreft og lungekreft

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemiddel til behandling av brystkreft og lungekreft. I alt blei sju nye metodar beslutta i møtet mandag 30. mars.

 • illustrasjonsfoto: Helse Bergen/Katrine Sunde
  30.03.2020
  Færre innleggingar - kurva flatar ut

  Felles dugnad og strenge tiltak i befolkninga har hatt effekt på talet på sjukehusinnleggingar i Helse Vest. Kurva ser ut til å flate ut og vi hadde førre veke 370 færre innlagde pasientar med koronavirus enn estimert i prognosane.

 • 28.03.2020
  Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge

  Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdeparte...

 • 26.03.2020
  Flere respiratorer på vei til sykehusene

  Det er nylig gjennomført en kartlegging av antall respiratorer i norske sykehus. Flere respiratorer er under levering og ytterligere respiratorer er bestilt i forbindelse med covid-19 epidemien.

 • koronavirus
  22.03.2020
  Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

  Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

 • koronavirus
  22.03.2020
  Nasjonal koordinering av smittevernutstyr

  For å sikre god samordning mellom helseregionane og for å kunne ta raske avgjersle har Helse Sør-Øst RHF fått eit nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittevernutstyr og legemiddel i forbindelse med koronautbrotet.

 • 19.03.2020
  Sjukehusa førebur fleire intensivplassar

  Alle sjukehusa i Helse Vest førebur seg på å auke talet på intensivplassar.

 • korona
  18.03.2020
  Tilbodet til pasientar innanfor psykisk helsevern og rusbehandling

  Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er del av spesialisthelsetenesta og følgjer dei same smitteverntiltaka som andre fagområder. Det betyr at pasientar som er i akutt og heilt nødvendig...

 • 16.03.2020
  Ivar Eriksen er konstituert direktør i Helse Vest RHF

  Ivar Eriksen er konstituert administrerande direktør i det regionale helseføretaket fram til 23. mars.

 • 16.03.2020
  Sjukehusa treng di hjelp!

  Sjukehusa på Vestlandet treng ekstra personell raskt i samband med koronautbrotet. Er du lege, sjukepleiar, spesialsjukepleiar, jordmor  eller student innan desse områda, og ikkje tilsett på eit sjukehus eller i ein kommune allereie? Er du...

 • 16.03.2020
  Korona: Saksbehandling og innsynsspørsmål tar lengre tid enn vanleg

  Korona-situasjonen har første og største prioritet i Helse Vest. Det inneber at andre oppgåver må vente.

 • 13.03.2020
  Korona: Ber næringslivet på Vestlandet om å bidra med utstyr

  Som ein del av beredskapen knytt til koronautbrot treng sjukehusa meir smittevernutstyr. Helse Vest koordinerer innsatsen på Vestlandet og oppmodar næringslivet til å bidra i dette viktige samfunnsoppdraget.

 • 12.03.2020
  Helse Vest i gul beredskap

  Helse Vest RHF er i gul beredskap basert på utviklinga av koronautbrotet nasjonalt og internasjonalt.

 • Sjukehuskorridor
  06.03.2020
  Dei fleste nye metodane blir innførte

  Totalt blei 82 unike metodar vedtekne i Beslutningsforum for nye metoder i 2019. Av desse blei heile 64 metoder innførte.

 • Skilt sjukehus
  05.03.2020
  Nye styre i helseføretaka

  I føretaksmøter onsdag 4. mars 2020 blei følgjande styre oppnemnd for helseføretaka på Vestlandet.

 • sus
  25.02.2020
  Bjørn Erikstein er ny styreleiar i Helse Stavanger

  I føretaksmøte i dag blei det oppnemnd nye medlemmar til styret i Helse Stavanger. Bjørn Erikstein er ny styreleiar, Christine Sagen Helgø er ny nestleiar i styret og Hege Ebeltoft er nytt styremedlem i føretaket.

 • 24.02.2020
  Ja til legemiddel mot atopisk dermatitt

  Beslutningsforum innfører legemiddel mot atopisk dermatitt, også kalla atopisk eksem, for både vaksne og barn. Det blei bestemt på møtet i Beslutningsforum for nye metoder den 24. februar.

 • 20.02.2020
  Inger Cathrine Bryne blir ny direktør for Helse Vest RHF

  Styret i Helse Vest har tilsett Inger Cathrine Bryne som ny administrerande direktør i eit ekstraordinært styremøte i dag.

 • 18.02.2020
  Søkarliste administrerande direktør Helse Vest

  Søknadsfristen for stillinga som administrerande direktør i Helse Vest RHF var 14. februar 2020. Styret i Helse Vest tar sikte på å tilsette ny direktør i det regionale helseføretaket i eit ekstraordinært styremøte torsdag 20. februar 2020.

 • 18.02.2020
  Innspel til utforming av kommande evaluering av Nye metoder?

  Etter at Stortinget ba om ei evaluering for å vidareutvikle og forbetre Nye metoder, skal det nå bli gjennomført eit førebuande arbeid. Alle har anledning til å kome med innspel innan fristen 15. mars 2020.

 • Patolog fester voksblokker i små kassettar
  07.02.2020
  Patologien tar steget inn i det digitale

  Ein stad, langt inne i kjerna på sjukehusa våre ligg det siste, analoge knutepunktet mellom alle fastlegar, spesialistar, og det meste av behandlingsmetodane våre – Avdeling for patologi. I snart 150 år har mikroskopet vore det viktigaste a...

 • 06.02.2020
  Opna AMK LA Vest

  Kl. 09 tysdag overtok AMK Bergen koordinering og flight following av luftambulansen i Stavanger, kl. 10 var også Førde med. Éin time seinare erklærte administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen AMK LA Vest for offisielt opna.

 • resepsjon sykehus
  06.02.2020
  Høg tiltru til sjukehusa

  Innbyggjarane på Vestlandet har tillit til at dei vil få hjelp når dei treng det og har eit godt inntrykk av sjukehusa i regionen. Det er klart etter at resultata frå omdømmeundersøkinga for 2019 er lagt fram.

 • Pose med væske. Illustrasjonsfoto.
  29.01.2020
  Metodevurdering blir lagd ut på høyring

  Beslutningsforum for nye metoder sender metodevurderinga om "Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon" ut på open høyring. I tillegg er det sagt ja til kombinasjonslegemiddel til behandling av nyrekreft.

 • 6 personer som har blitt enieg om nytt topplederprogram. Foto.
  28.01.2020
  Ny felles toppleiarutdanning for spesialist- og kommunehelsetenesta

  Dei regionale helseføretaka og KS har signert avtale med BI om å utvikle og gjennomføre eit nytt felles toppleiarprogram for leiarar i spesialisthelsetenesta og kommunale helse- og omsorgstenester. Det første kullet startar hausten 2020.

 • Illustrasjonsbilde av sprøyte. Foto.
  28.01.2020
  Styrkt beredskap i ny grossistavtale for legemiddel

  Dei fire regionale helseføretaka i Noreg og Forsvaret har inngått ny grossistavtale for legemiddel. Kontrakten er tildelt Alliance Healthcare Norge AS. Den nye grossistavtalen trer i kraft 1. februar 2021.

 • operasjonsutstyr
  06.01.2020
  Pasientrettar ved tilbakefall etter taTME

  Pasientar som er behandla for kreft i endetarmen med operasjonsmetoden taTME, kan ha rett til erstatning ved tilbakefall. Metoden er stoppa fordi det er observert fleire tilbakefall av kreften enn venta.

Fann du det du leitte etter?