50 millionar til kreftstudie

Dei regionale helseføretaka støttar ein stor nasjonal studie for utvikling av presisjonsmedisin innanfor kreftbehandling (IMPRESS-Norway) med 50 millionar kroner. Dette er eit stort løft for norsk kreftbehandling.

Hender som skriv på laptop.
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Tildelinga betyr at studien kan starte opp i første halvdel av 2021. Det betyr både auka tilgang til moderne genetiske analysar i helsevesenet og at mange pasientar utan anna behandlingstilbod, kan få meir målretta kreftbehandling for sin sjukdom.

15 norske sjukehus er med

Alle norske sjukehus som behandlar kreftpasientar er invitert til å delta, og studien vil vere open for pasientar med avansert kreftsjukdom i heile Noreg. Foreløpig planlegg 15 sjukehus å vere med, og studien vil rekruttere pasientar frå heile landet.

Haukeland universitetssjukehus og Stavanger universitetssjukehus har vore med i arbeidet med å utvikle IMPRESS. I Helse Vest håpar vi at alle sjukehus som behandlar kreft skal kunne delta i IMPRESS, og gi eit framtidsretta tilbod til kreftpasienter i åra som kjem.

Studien får støtte gjennom Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Etter fagfellevurdering og behandling i KLINBEFORSK-styret, vedtok direktørane i dei regionale helseføretaka den 23. november å støtte studien med 50 millionar kroner. Dette er i tråd med den pågåande satsinga på presisjonsmedisin med målretta løyvingar frå Helse- og omsorgsdepartementet.

KLINBEFORSK

200 - 250 pasientar kvart år

Målet er å tilby målretta behandling til fleire norske kreftpasientar gjennom å bruke legemiddel som alt er godkjent for bestemte kreftdiagnosar for nye krefttypar, basert på genetiske forandringar (molekylær profil). Pasientar med utbreidd kreftsjuk som har fått standardbehandling, og som ikkje har andre openbare behandlingsval, er aktuelle for IMPRESS-Norway. Det er forventa at mellom 200 og 250 pasientar kan delta i studien kvart år.

Pasientane vil bli inkluderte i behandlingsgrupper (kohortar) basert på molekylær profil, kreftdiagnose og legemiddel. Den molekylære profilen til alle pasientane vil bli diskutert i eit panel med spesialistar frå ulike fagfelt. Dei vil diskutere behandlingsalternativ for kvar pasient. Dette vil og vere ein viktig nasjonal arena for å auke kompetansen til fagpersonar ved alle norske sjukehus som behandlar kreft.

Meir kunnskap om dei biologiske endringane som driv kreftsjukdommen fører til at stadig fleire kreftdiagnosar blir delt opp i mindre undergrupper. Det utfordrar våre noverande metodar for å ta nye behandlingsmoglegheiter inn i helsevesenet. Det langsiktige målet med studien er å etablere eit kunnskapsgrunnlag og modell for korleis presisjonsmedisin kan sjå ut i Noreg.

Internasjonalt samarbeid

IMPRESS-Norway er ein del av eit stort internasjonalt samarbeid. Det blir planlagt et utvida samarbeid for å kunne samle kliniske effektdata på tvers av studiane. Det inneber at ein kan samle data på ein raskare måte, og for svært sjeldne kreftformer.
Studien er eit offentleg/privat-samarbeid, og legemiddelindustrien vil bidra med medikament til pasientane i studien.

Les meir om IMPRESS-Norway: