Innfører tre nye legemiddel

Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemiddel til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokkar/eggleder/bukhinne, og hemofili A. I alt blei fire nye metodar bestemt innførte i møtet måndag 27. april.

Pleier kjører pasient i seng gjennom korridoren. Foto.
Foto: Kjetil Alsvik

Gram-negativ sepsis

Imipenem/cilastatin/relebactam (Recarbrio) kan innførast som et siste alternativ til behandling av infeksjonar forårsaka av aerobe gram-negative organismar hos vaksne med begrensa alternativ for behandling.

Behandlinga må skje i tråd med offisielle retningslinjer for korrekt bruk av antimikrobielle middel. Det blir lagt til grunn at prisen er lik eller lågare enn den prisen som er grunnlaget for denne avgjerda. Behandlinga kan takast i bruk frå 15. mai 2020.

Kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne

Olaparib (Lynparza) kan innførast som monoterapi til vedlikehaldsbehandling av vaksne pasientar med avansert (FIGO stadium III og IV) BRCA1/2-mutert (kimbanen og/eller somatisk) høygradig kreft i eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft som responderer (fullstendig eller delvis) etter fullført førstelinje platinabasert kjemoterapi.

Det blir lagt til grunn at prisen er lik eller lågare enn den prisen som ligg til grunn for denne avgjerda. Behandlinga kan takast i bruk frå 27. april 2020.

Hemofili A

Turoktokog alfa pegol (Esperoct) kan innførast til behandling og profylakse hos pasientar med hemofili A som er tolv år og eldre (når det gjeld lov om markedsføring). Det blir lagt til grunn at prisen er lik eller lågare enn den prisen som er grunnlaget for denne avgjerda.

Det blir også lagt til grunn at legemiddelet inngår i anbod, og vil først kunne takast i bruk frå 1. september 2020.

Hjernekreft

Optune i kombinasjon med temozolomid (TMZ) blir ikkje innført no, til behandling av glioblastom.

Det er ønskjeleg å ta metoden i bruk på denne indikasjonen, men prisen er alt for høg.

Glioblastom er ein sjukdom med høg grad av avorlegheit, og er vurdert til å vere meget høg fordi sjukdommen i den aktuelle pasientgruppa er progredierande og leier til redusert livslengde med sterkt redusert livskvalitet. Behandlinga blir rekna som palliativ, og gir pasienten forlenga liv og minskar sjukdomsbyrden.

Beslutningsforum for nye metoder tek informasjonen om nordisk samarbeid til orientering.

Les alt om avgjerdene på nyemetoder.no