Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregister lyser ut midlar til kvalitetsforbetringsprosjekt

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre oppmodar nasjonale medisinske kvalitetsregister og kliniske miljø som vil bruke data frå nasjonale kvalitetsregister i pasientretta kvalitetsforbetringsarbeid, til å søkje om finansiering til gjennomføring av kvalitetsforbetringsprosjekt.

hender tekst kvalitet

Kven kan søkje midlar?

  • Nasjonale medisinske kvalitetsregister
  • Avdelingar som ønskjer å bruke data frå nasjonale medisinske kvalitetsregister til lokalt kvalitetsforbetringsarbeid

Kriterium til prosjektet

  • Kvalitetsforbetringsprosjektet skal bruke resultat frå eit nasjonalt medisinsk kvalitetsregister
  • Variablar/indikatorar som blir brukte som utgangspunkt for forbetringsarbeidet, skal vere eksisterande variablar i kvalitetsregisteret
  • Erfaringar frå gjennomføring av prosjektet og resultat frå dette skal kunne brukast av servicemiljøet til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring. Det blir stilt spesifikke krav til levering av sluttrapport og innhald
  • Prosjektmidlane skal ikkje brukast til ordinær registerdrift, berre til planlegging og gjennomføring av kvalitetsforbetringsprosjektet
  • Prosjektmidlane skal heller ikkje brukast til å finansiere tiltak internt på deltakande sjukehusavdelingar som er eller som skal kunne reknast som del av ordinær sjukehusdrift.

Sjå fullstendig utlysingstekst, kriterium til søknad og rammer for kostnader Se oversikt over nasjonale medisinske kvalitetsregister 

Søknadsfrist 1. september 2020

Spørsmål til utlysinga kan sendast kvalitetsregistre@helse-vest.no,
eventuelt ved å sende ein e-pos til Sigrid Justad eller Eirik Goksøyr