No kan du søkje Helse Vests forskingsmidlar for 2021

Forskingsmidlane i Helse Vest skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2020.

Pleier tek blodprøve av pasient. Foto.

Forskingsmidlane skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å få meir forsking av god kvalitet, og for å byggje forskingskompetanse gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.

Nytt av året er at egenandel fra søkjarinstitusjon for kliniske forskerstipend er fjerna. Det vil i år heller ikkje være mogleg å søkje om ekstra driftsmidlar.