Ny drone skal hjelpe sjukehusa på Vestlandet

På Vestlandet blir det frakta over 1,6 millionar blod- og vevsprøver til og frå sjukehus  kvart år, i tillegg til ei stor mengd legemiddel, utstyr og materiale. Eit innovasjonsprosjekt skal prøve ut dronar som ei betre og framtidsretta løysing på denne logistikken. No er skissa til første dronen tilpassa og klar.

Bilete av ein drone som flyg i lufta. Illustrasjon.
I 2022 er det kanskje ein drone som dette som fraktar blod- og vevsprøvar, legemiddel, utstyr og materiale til og frå sjukehus. Prosjektet starta i samarbeid med Helse Førde i 2018 og Helse Førde er prosjektkoordinator for helseføretaka.

Det er Airlift Solutions som har fått støtte frå Innovasjon Norge og leier droneprosjektet. Airlift Solutions skal utvikle og pilotere løysinga saman med helseføretaka i Helse Vest.

– Vi har gått saman med norske underleverandørar, og første skissa til ein ny drone for bruk i sjukehusa er klar. Den nye dronen er tilpassa krava til tryggleik for luftfart og behova til helsetenestene, seier prosjektleiar Lise Løvereide.

– Løysinga skal vere klar i 2022 og neste skritt er å gjere testflygingar på kunderuter. Då skal vi frakte, mellom anna, blodprøver, vevsprøver og legemiddel.

Dei medisinske fagmiljøa, laboratoria og sjukehusa har vore aktive pådrivarar i utviklinga av eit meir påliteleg logistikktilbod. Hans Tore Frydnes, som er i klinikksjef for Klinikk for medisinsk teknologi i Helse Stavanger – og leiar for styringsgruppa for dette prosjektet og Anne Kristin Kleiven, som er utviklingsdirektør i Helse Førde, ser at dronar kan ha stor nytte for helsetenestene:

– Sjølv om det er fleire prosjekt på området har dronar i mindre grad vore nytta i helsetenestene i Noreg. Feire faktorar tilseier at denne typen transport vil kunne bidra til å forbetre logistikk- og kvalitetsutfordringane vi ser i dag. Dronar kan gi effektiv og påliteleg levering, vere betre sporbar og mindre sårbar for ytre faktorar. Utprøvinga i dette innovasjonsprosjektet vil gi oss svar på dette.

Meir om droneprosjektet

Prosjektet Droner for effektivisering av Helse-Norge er støtta av Innovasjon Norge, og samarbeidet mellom helseføretaka i Helse Vest og Airlift Solutions er formalisert gjennom ein innovasjonskontrakt. Deltakarar i prosjektet per oktober 2020 er Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Airlift Solutions AS.

Prosjektet starta i samarbeid med Helse Førde i 2018 og Helse Førde er prosjektkoordinator for helseføretaka, som er pilotkundar. Det er etablert tverrfaglege prosjektgrupper og intensjonen er at prosjektet skal involvere deltakarar frå helseføretak i heile Noreg etter kvart.