Tre nasjonale forskingsnettverk til Vestlandet

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforsking i spesialisthelsetenesta (NSG) har tildelt midlar til nasjonale forskingsnettverk. Alle dei tre forskingsnettverka som får tildeling, høyrer heime i region vest.

Diverse sympol på grøn bakgrunn.
Foto: Colourbox

Det kom inn 14 søknadane innan fristen, alle er vurderte av ein vitskapleg vurderingskomite. Dei tre som er tildelt midlar er:

  • Nettverk i e-helse: PROTECT Norway – a research network for online dementia prevention studies (Dag Årsland, Helse Stavanger). 
  • Nettverk i infeksjonsmedisin og antibiotikaresistens:
    The Norwegian Respiratory Infections Network- ReSpiraNet (Harleen Grewal, Universitetet i Bergen).
  • Nettverk i persontilpasset medisin og big data:
    Precision imaging and machine learning for better patient care - a proposal for a Norwegian research network (Ingfrid S. Haldorsen, Helse Bergen).

Les meir om tildelinga på nettsida til Helse Midt

Målet med nasjonale nettverk er å skape gode samarbeidsrelasjonar som bidrar til kompetanseheving, betre koordinering og styrking av forskinga innan eit avgrensa fagområde utover det som kan oppnås av kvart enkelt forskingsmiljø åleine.

NSG er eit strategisk rådgivande organ med medlem frå universiteta, dei regionale helseføretaka og universitets- og høyskoleråd.