Tilsette på sjukehus får tredje dose

Sjukehusa i Helse vest får rundt 10 400 oppfriskingsdosar med koronavaksine (med utgangspunkt i seks dosar per hetteglas). Dosane skal bli tilbode helsepersonell som har tett kontakt med pasientar med høg risiko for alvorleg forløp av covid-19.

Det er Folkehelseinstituttet som har bestemt kriteria for kven som skal vaksinerast. Helseføretaka vurderar kva helsepersonell som vil vera omfatta av gjeldande tilråding. Det vil i hovudsak dreia seg om tilsette i døgninstitusjonar som behandlar sårbare pasientar over tid. Hovudhensikta er å verna pasientar med særleg høg risiko for å bli alvorleg sjuk. 

Sjukehusa i Helse Vest får tildelt Comirnaty (Pfizer). ​Det er helseføretaka som organiserer og gjennomfører vaksinasjonen, og dei vil følgja rettleiinga frå Folkehelseinstituttet. ​

Vaksinasjonen startar så snart det er praktisk mogleg. Arbeidet for å få fleire dosar til spesialisthelsetenesta vil halda fram. 

Fordelinga av nye dosar mellom føretaka i Helse Vest blir slik

Helse Førde: 936 dosar
Helse Bergen: 4 578 dosar 
Helse Fonna:  1 458 dosar
Helse Stavanger: 3 432 dosar 

Talet er bygd på seks dosar per hetteglas - og vil sjølvsagt auka om det er mogleg få ut sju dosar per hetteglas.