Videreutvikling av Nye metoder: Dette er arbeidsområdene

Raskere saksbehandling for legemidler, økt involvering av både fageksperter og brukere og to sterkere referansegrupper. Det er fire av i alt åtte områder det vil jobbes med framover for å videreutvikle systemet for Nye metoder.  

forsiden av rapporten

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet fått en statusrapport, som viser hvordan de ulike aktørene og Nye metoder jobber videre med forbedringene. 

– Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle systemet for Nye metoder. Statusrapporten som vi leverer til Helse- og omsorgsdepartementet i dag, er et solid og godt steg på veien, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av Beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne.  

Du kan lese hele statusrapporten her
Det er de fire regionale helseforetakene i Norge, i samarbeid med Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Sykehusinnkjøp HF og Helsedirektoratet, som overleverer statusrapporten for videreutviklingsarbeidet. Statusrapporten kommer etter at Stortinget ba om en evaluering av Nye metoder. Helse og omsorgsdepartementet (HOD) ga de regionale helseforetakene oppdraget videre gjennom oppdragsdokumentet for 2022​, der Helse Vest RHF har fått ansvaret for å samordne dette arbeidet.  

​Tiltak innenfor åtte områder  

​Her er hovedarbeidsområdene fra rapporten: 

  1. ​Utvikle rammer for sterkere referansegruppe 
  2. Utarbeide en prosessveileder for arbeidet i systemet 
  3. Utarbeide et strategisk dokument for videreutviklingen av systemet 
  4. Raskere saksbehandling (legemidler) 
  5. Økt involvering av medisinske fageksperter/fageksperter 
  6. Kriterier for hvilke metoder, andre enn legemidler, som skal prioriteres for vurdering i Nye metoder på nasjonalt og lokalt nivå 
  7. Økt brukerinvolvering 
  8. Tiltak som gjelder oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer og veileder 

– Det er mange aktører som har gjort en stor innsats i arbeidet med å videreutvikle Nye metoder – blant annet fagfolk i både Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Sykehusinnkjøp, industriforeningen Melanor, bransjeforeningen LMI (Legemiddelindustrien) og sekretariatet for Nye metoder. I tillegg har Nye metoder sine brukerrepresentanter bidratt med verdifulle innspill til forbedring. Arbeidet er fortsatt i prosess, og denne statusrapporten er derfor ikke en endelig pakke med tiltak, men noe vi skal jobbe med videre framover, understreker Bryne. 

​Forbedring innenfor rammene  

Framover vil Nye metoder jobbe med videreutvikling innenfor de rammene som gjelder for systemet. Samtidig er det noen faktorer som ligger utenfor selve systemet. 

– Vi har et godt system for prioritering, innføring og lik tilgang av nye legemidler og metoder i Norge. Det gjøres en veldig god jobb av mange aktører allerede i dag, sier Bryne og fortsetter: 

–  Men vi må regne med at det også framover kan oppstå situasjoner der vi dessverre ikke kan oppnå raskere tilgjengelighet for pasientene basert på kun raskere saksbehandling. Det skjer for eksempel når leverandøren stiller et priskrav, der pris veid opp mot nytte ikke oppfyller prioriteringskriteriene v​i følger, nemlig nytte, alvorlighet og ressursbruk. 

Tidligere forbedringsarbeid 

​Statusrapporten er en fortsettelse av oversikten som Helse- og omsorgsdepartementet fikk i mai 2022. Det er også gjort mye før 2022, og en oversikt over dette finner du her. Det ble sendt inn fra Nye metoder i forbindelse med selve evalueringen av Nye metoder. 

​På nettsiden til Nye metoder ligger en mer detaljert oversikt over videreutviklingsarbeidet.