Beredskap

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjenom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi øver kontinuerleg på.

​Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i H​else Vest står fram som heilskapleg og samordna.

​Regional helsebereds​​kap

R​​egional helsebere​dskapsp​lan (PDF)

Nasjonal helseberedskap​​

Nasjonal hel​seberedskapsplan - PDF (regjeringen.no)Kriseinfo.no​

Smittev​ern​​​

Regional smittevernplan (PDF)Pandemi.no (F​olkehelseinstituttet)​