Lilla og rosa grafikk med tekst i hvitt: Inkluderingsdugnaden.

Inkluderingsdugnaden

Felles samfunnsoppdrag for å få fleire ut i jobb

Inkluderande rekruttering i Helse Vest

I 2018 lanserte Regjeringa Inkluderingsdugnaden, der hovudmålet er auka deltaking i yrkeslivet. Helse Vest er ein del av denne dugnaden, der eitt av måla er at minst fem prosent av nye tilsette skal vere personar med lengre opphald frå arbeidslivet eller nedsett funksjonsevne.

– Ved å rekruttere personar med ulik bakgrunn og livssituasjon og inkluderer dei hos oss, gir dette verdi og vi får den kompetansen vi treng. Dette skapar gode miljø å arbeide i. Det er viktig at vi sjølve speglar det samfunnet vi arbeider på vegner av, seier Inger Cathrine Bryne, administrerande direktør i Helse Vest.

Dei administrerande direktørane i Helse Vest gjekk 7. juni 2021 inn for at inkluderande rekruttering skal vere satsingsområde i 2021 – 2022. Dette er etter tilråding frå ei arbeidsgruppe med representantar frå alle føretak, og personal- og organisasjonsdirektørane.

Inkludering skal vere tema i møte med FAMU, tillitsvalde og verneteneste.

Eigne – og ofte ubevisste haldningar – kan medverke til at vi ikkje fangar opp alle dei gode kandidatane. Det er mange godt kvalifiserte søkjarar med ulik bakgrunn og kvalitetar, som kan bidra til eit allsidig og godt arbeidsmiljø. Våre verdiar respekt, kvalitet og tryggleik støttar også opp om dette. Det er laga kurs som skal hjelpe til med korleis vi rekrutterer i Helse Vest.​

 

Sjå denne vesle tankevekk
jaren, som set det heile på spissen:  

 

Kva skal vi fokusere på for å nå måla vår​e?

​​Inkluderande rekruttering

 • løfte fram gode initiativ og tiltak som helseføretaka gjer i dette arbeidet
 • rapportere på tiltak som er tekne i bruk for å sikre god praksis for inkluderande rekruttering
 • sikre at vi ikkje støyter ut medarbeidarar, eller bidreg til at medabeidarar blir uføre
 • ha eksisterande tiltak og rutinar for å sikre at eigne medarbeidarar ikkje fell ut, men gjere det mogleg å behalde eit arbeid dei er kvalifiserte for, er overorda ny rekruttering utanfrå
 • sørgje for at inkluderande rekruttering skal balanserast med kvalifikasjonsprinsippet ved tilsettingar
 • vidareføre godt IA-arbeid
 • vurdere å bruke "springbrett" og/eller traineeordning

Ressursgruppe i Helse Vest

 • Helse Bergen HF – Tone Hepsøe
 • Helse Fonna HF – Rita Riise
 • Helse Førde HF – Halvard Brekke
 • Helse Stavanger HF – Jan Åge Moen
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus – Kristian Børnes og Christina Egeland
 • Helse Vest IKT – Elisabeth Skeide Larsen
 • Sjukehusapoteka Vest HF – Anne Midtun Reksten
 • Helse Vest RHF – Gina B. Holsen

Lenkjer

semuligheter.no ​regjeringen.noNAV Vestland NAV Rogaland Arbeidsgiverportalen DFØ
 

 

Grafikk, lilla og rosa, med teksten inkluderingsdugnaden 

 

Fann du det du leitte etter?