Leiarskap

Les heile raporten (​PDF)

Oppsummering av rapporten frå temagruppe 10:


​​​Bakgrunn og utfordringar:

For å kunne levere gode og nok helsetenester i tida som kjem, må utfordringar gjerast om til moglegheiter, og moglegheiter må realiserast. God og tydeleg leiing er ein nøkkelfaktor for å få dette til og vil komme til å spele ei avgjerande rolle i framtida. Mange av dei store utfordringane vil måtte løysast tverrfagleg, i nettverk og i team. Det stiller nye krav til leiarane i Helse Vest.

Framtidsbilete / forslag frå arbeidsgruppe:​​

Vi ser for oss følgjande målbilete for framtida:​

 • Pasienten si helseteneste – pasientane får ei god og heilskapleg behandling og tek del i avgjerder knytte til eiga helse.
 • Sjukehuset prioriterer rett basert på heilskaplege, faglege vurderingar og har tillit i befolkninga.
 • Sjukehuset er ein attraktiv arbeidsplass som trekkjer til seg dei beste medarbeidarane.
 • Sjukehuset er tidleg ute med å utvikle ny kunnskap og tek raskt i bruk moglegheitene som ligg i den medisinske og teknologiske utviklinga.
 • Sjukehuset har etablert god samhandling rundt behandlingsforløp på tvers av nivå og fagdisiplinar. Standardisering der det er formålstenleg, skreddarsaum der det er nødvendig.

Oppgåvene til leiarane​

 1. Må ha ei heilskapleg forståing for korleis profesjonane verkar og speler saman i kjeda av helsetenester. Kunne skape arenaer for samhandling, koordinering og samarbeid i ei samanhengande teneste. Nytte og inkludere brukarane i arbeidet med å utvikle tenesta. Vere samarbeidsorienterte, skape team og skape lagånd i arbeid for fellesskapet.
 2. Skape kultur for gode og kontinuerlege forbetringsprosessar. Involvere medarbeidarar i å skape ei teneste som gir gode resultat, og motivere for kontinuerleg forbetring i eigen organisasjon. Sørgje for at ny kunnskap og nye teknologiske moglegheiter raskt blir tekne i bruk. Ha evne til å definere mål og oppnå resultat gjennom medarbeidarane. Få fagfolk med i forbetringsprosessar. Sikre at verksemder som driv med det same, arbeider på tilnærma same måten på tvers av fag og organisasjon. Ha evne til å prioritere.
 3. Ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Evne til å møte utfordrande situasjonar på ein open og lyttande måte, ha gode dialogferdigheiter. Evne til å involvere, motivere og få ut potensialet i medarbeidarane sine. Gode relasjonelle evner.
 4. Ta ansvar for heilskapen i eiga verksemd. Planleggje for forsking, fagutvikling og utdanning i tillegg til god drift.
 5. Ville vere leiar, ha glede av å vere leiar. Evne til å sjå og bruke handlingsrommet. Vere modig, nysgjerrig, interessert og open. Ha sjølvinnsikt, kjenne sine sterke og svake sider. Ville utvikle seg som leiar. Sjå moglegheitene i å bruke stab/støtte på ein formålstenleg måte.

Overor​​dna prinsipp for leiing​​

 • Leiing er å skape gode resultat gjennom samspel og god dialog med medarbeidarane.
 • Heilskapsperspektiv og faglegheit ligg til grunn for prioriteringar og avgjerder.
 • Pasientens helseteneste: Tenestene gir verdi for pasientane (prognose, livskvalitet og pasienttryggleik).
 • Kontinuerleg forbetring er integrert i kvardagen.
 • Organisasjonen tek i bruk ny kunnskap og utviklar den ressursen som medarbeidarane representerer.
 • Alle leiingsområde blir varetekne (internt og eksternt fokus, notid og framtid, drift og utvikling).
Fann du det du leitte etter?