Leiarskap

Les heile raporten (​PDF)

Oppsummering av rapporten frå temagruppe 10:


​​​Bakgrunn og utfordringar:

For å kunne levere gode og nok helsetenester i tida som kjem, må utfordringar gjerast om til moglegheiter, og moglegheiter må realiserast. God og tydeleg leiing er ein nøkkelfaktor for å få dette til og vil komme til å spele ei avgjerande rolle i framtida. Mange av dei store utfordringane vil måtte løysast tverrfagleg, i nettverk og i team. Det stiller nye krav til leiarane i Helse Vest.

Framtidsbilete / forslag frå arbeidsgruppe:​​

Vi ser for oss følgjande målbilete for framtida:​

 • Pasienten si helseteneste – pasientane får ei god og heilskapleg behandling og tek del i avgjerder knytte til eiga helse.
 • Sjukehuset prioriterer rett basert på heilskaplege, faglege vurderingar og har tillit i befolkninga.
 • Sjukehuset er ein attraktiv arbeidsplass som trekkjer til seg dei beste medarbeidarane.
 • Sjukehuset er tidleg ute med å utvikle ny kunnskap og tek raskt i bruk moglegheitene som ligg i den medisinske og teknologiske utviklinga.
 • Sjukehuset har etablert god samhandling rundt behandlingsforløp på tvers av nivå og fagdisiplinar. Standardisering der det er formålstenleg, skreddarsaum der det er nødvendig.

Oppgåvene til leiarane​

 1. Må ha ei heilskapleg forståing for korleis profesjonane verkar og speler saman i kjeda av helsetenester. Kunne skape arenaer for samhandling, koordinering og samarbeid i ei samanhengande teneste. Nytte og inkludere brukarane i arbeidet med å utvikle tenesta. Vere samarbeidsorienterte, skape team og skape lagånd i arbeid for fellesskapet.
 2. Skape kultur for gode og kontinuerlege forbetringsprosessar. Involvere medarbeidarar i å skape ei teneste som gir gode resultat, og motivere for kontinuerleg forbetring i eigen organisasjon. Sørgje for at ny kunnskap og nye teknologiske moglegheiter raskt blir tekne i bruk. Ha evne til å definere mål og oppnå resultat gjennom medarbeidarane. Få fagfolk med i forbetringsprosessar. Sikre at verksemder som driv med det same, arbeider på tilnærma same måten på tvers av fag og organisasjon. Ha evne til å prioritere.
 3. Ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Evne til å møte utfordrande situasjonar på ein open og lyttande måte, ha gode dialogferdigheiter. Evne til å involvere, motivere og få ut potensialet i medarbeidarane sine. Gode relasjonelle evner.
 4. Ta ansvar for heilskapen i eiga verksemd. Planleggje for forsking, fagutvikling og utdanning i tillegg til god drift.
 5. Ville vere leiar, ha glede av å vere leiar. Evne til å sjå og bruke handlingsrommet. Vere modig, nysgjerrig, interessert og open. Ha sjølvinnsikt, kjenne sine sterke og svake sider. Ville utvikle seg som leiar. Sjå moglegheitene i å bruke stab/støtte på ein formålstenleg måte.

Overor​​dna prinsipp for leiing​​

 • Leiing er å skape gode resultat gjennom samspel og god dialog med medarbeidarane.
 • Heilskapsperspektiv og faglegheit ligg til grunn for prioriteringar og avgjerder.
 • Pasientens helseteneste: Tenestene gir verdi for pasientane (prognose, livskvalitet og pasienttryggleik).
 • Kontinuerleg forbetring er integrert i kvardagen.
 • Organisasjonen tek i bruk ny kunnskap og utviklar den ressursen som medarbeidarane representerer.
 • Alle leiingsområde blir varetekne (internt og eksternt fokus, notid og framtid, drift og utvikling).
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.