Regional utviklingsplan

Korleis kan vi skape pasienten si helseteneste gjennom framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar? Helse Vest sin regionale utviklingsplan skal gi ei framstilling av korleis vi skal få dette til.

Den regionale utviklingsplanane skal gje eit samla framtidsbilete og konkretisere mål og kva tiltak som må gjerast for å møte framtidas behov og utfordringar. Nasjonale og regionale føringar, samt dei lokale helseføretaka sine utviklingsplanar, skal leggjast til grunn for arbeidet.

Nasjonal helse- og sjukehusplanHelse 2035 - Strategi for Helse Vest

Utviklingsplanar i helseføretaka

Helseføretaka sine utviklingsplanar skal utarbeidast i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Dei lokale utviklingsplanane skal godkjennast av styret lokalt og sendast over til Helse Vest innan 30. juni 2018.

Helse Førde, Utviklingsplan
Helse Bergen, Utviklingsplan
Helse Fonna, Utviklingsplan
Helse Stavanger, Utviklingsplan

Om den regionale utviklingsplanen

Basert på dei lokale planane til helseføretaka skal Helse Vest utarbeide ein regional utviklingsplan for regionen. Denne skal, saman med planane til dei andre regionale helseføretaka, danne grunnlag for fornying av Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.