Regional utviklingsplan

Korleis kan vi skape pasienten si helseteneste gjennom framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar? Helse Vest sin regionale utviklingsplan skal gi ei framstilling av korleis vi skal få dette til.

Den regionale utviklingsplanane skal gje eit samla framtidsbilete og konkretisere mål og kva tiltak som må gjerast for å møte framtidas behov og utfordringar. Nasjonale og regionale føringar, i tillegg til dei lokale helseføretaka sine utviklingsplanar, skal leggjast til grunn for arbeidet. Den regionale utviklingsplanen i regionen skal vere ferdigstilt innan 1. januar 2019.

Regional utviklingsplan er send på høyring

Høyringsbrev 5. oktober 2018 Regional utviklingsplan Helse Vest

Relaterte lenkjer

Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar i dei fire helseregionane Nasjonal helse- og sjukehusplan

Helse 2035 - Strategi for Helse Vest

Utviklingsplanar i helseføretaka

Helseføretaka sine utviklingsplanar skal utarbeidast i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Helse Førde, utviklingsplanHelse Bergen, utviklingsplanHelse Fonna, utviklingsplanHelse Stavanger, utviklingsplan

Om den regionale utviklingsplanen

Basert på dei lokale planane til helseføretaka skal Helse Vest utarbeide ein regional utviklingsplan for regionen. Denne skal, saman med planane til dei andre regionale helseføretaka, danne grunnlag for fornying av Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Kontaktinformasjon

Bente Aae, kommunikasjonsdirektør
mobil: +47 4153 3 807
Har du innspel til utviklingsplanen? Send ein e-post til​ oss!

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.