Regional utviklingsplan

Korleis kan vi skape pasienten si helseteneste gjennom framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar? Helse Vest sin regionale utviklingsplan gir ei framstilling av korleis vi skal få dette til.

​​

Den regionale utviklingsplanane gir eit samla framtidsbilete og konkretisere mål og kva tiltak vi skal gjere for å møte framtidas behov og utfordringar. Nasjonale og regionale føringar, i tillegg til dei lokale helseføretaka sine utviklingsplanar, er lagt til grunn for arbeidet.

Regional utviklingsplan og tiltaksplan

Regional utviklingsplan vedteke i styremøte desember 2018 Tiltaksplan til utviklingsplanen, vedteke i styremøte desember 2018

Relaterte lenkjer

Rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar i dei fire helseregionane Nasjonal helse- og sjukehusplan

Helse 2035 - Strategi for Helse Vest

Fleire relevante planar og rapportar i Helse Vest

Utviklingsplanar i helseføretaka

Helseføretaka sine utviklingsplanar er utarbeidde i tråd med rettleiaren frå Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet er gjort i tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.

Helse Førde, utviklingsplanHelse Bergen, utviklingsplanHelse Fonna, utviklingsplanHelse Stavanger, utviklingsplan

Om den regionale utviklingsplanen

Basert på dei lokale planane til helseføretaka har Helse Vest utarbeidd regional utviklingsplan for regionen. Denne danner, saman med planane til dei andre regionale helseføretaka, grunnlaget for fornying av Nasjonal helse- og sjukehusplan.

Kontaktinformasjon

Bente Aae, kommunikasjonsdirektør
mobil: +47 4153 3 807
Har du innspel til utviklingsplanen? Send ein e-post til​ oss!

Fann du det du leitte etter?