Resultat

Gode resultat, både når det gjeld økonomi og kvalitet, er viktige føresetnader for trygge og gode helsetenester. Under finn du eit knippe av resultata våre frå året som er gått.

​Satsing på god dialog mellom pasient og sjukehus, betre organisering, pasienttryggleik og felles systembygging har prega 2016, og har for alvor bidrege til å styrke pasientens helseteneste.

Nøkkeltal

Årsrapport 2016  (PDF)

2016

 • 07.03.2017
  Kortare ventetid for ruspasientar

  Ventetida innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har også i 2016 blitt kortare, og var i desember 30 dagar, heile 7 dagar kortare enn desember året før.

 • 07.03.2017
  Betre kvalitet og pasienttryggleik

  Medarbeidarane i sjukehusa tek pasienttryggleik på alvor. Høg overleving, få sjukehusinfeksjonar og god kommunikasjon er noko av det som bidrog til betre kvalitet i 2016.

 • 07.03.2017
  Forsking og utvikling

  I 2016 er det brukt 689,7 millionar kroner til forsking og 130,4 millionar kroner til utvikling i Helse Vest.

 • 07.03.2017
  Pakkeforløp

  Nær 80 % av kreftpasientane våre får behandling i eit pakkeforløp. Pakkeforløp sikrer at pasienten kjem raskt til behandling og får god og riktig oppfølging.

 • 07.03.2017
  Betre kommunikasjon med pasientar og pårørande

  I 2016 har vi utvikla Pasientens helseteneste. Det betyr blant anna god og forenkla kommunikasjon med pasientar og pårørande, uavhengig av kor dei bur og kva slags informasjonsbehov dei har.


Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.