Resultat

Gode resultat, både når det gjeld økonomi og kvalitet, er viktige føresetnader for trygge og gode helsetenester. Under finn du eit knippe av resultata våre frå året som er gått.

​Satsing på god dialog mellom pasient og sjukehus, betre organisering, pasienttryggleik og felles systembygging har prega 2017, og har for alvor bidrege til å styrke pasientens helseteneste.

Nøkkeltal

Årsrapport 2016  (PDF)

2017

 • 07.02.2018
  Betre digitale løysingar for pasientar og pårørande

  Dei digitale løysingane for pasientar og pårørande i Helse Vest blir stadig betre og fleire. Målet er å tilby enda betre service og å oppfylle målet om å skape pasientens helseteneste.

 • 08.02.2018
  Først ute med eiga forbetringsutdanning

  Helse Vest er første helseregion i landet til å starte eiga forbetringsutdanning for helsepersonell. Målet er at auka kunnskap skal akselerere arbeidet med kvalitetsforbetring.

 • 08.02.2018
  Godt nøgde med sjukehusa

  Innbyggjarane på Vestlandet har tillit til at dei vil få hjelp når dei treng det og har eit godt inntrykk av sjukehusa i regionen. Det er klart etter at resultata frå årets omdømmeundersøking er lagt fram.

 • 09.02.2018
  Reduksjon i bruk av tvang i psykisk helsevern

  Å få ned talet på tvangsinnleggingar og tvangsmiddelbruk  innan psykisk helsevern har vore eit viktig arbeidsområde for Helse Vest i 2017. Helse Vest sine eigne tal for tvang viser at det går i rett retning.

2016

 • 07.03.2017
  Pakkeforløp

  Nær 80 % av kreftpasientane våre får behandling i eit pakkeforløp. Pakkeforløp sikrer at pasienten kjem raskt til behandling og får god og riktig oppfølging.

 • 07.03.2017
  Kortare ventetid for ruspasientar

  Ventetida innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) har også i 2016 blitt kortare, og var i desember 30 dagar, heile 7 dagar kortare enn desember året før.

 • 07.03.2017
  Betre kvalitet og pasienttryggleik

  Medarbeidarane i sjukehusa tek pasienttryggleik på alvor. Høg overleving, få sjukehusinfeksjonar og god kommunikasjon er noko av det som bidrog til betre kvalitet i 2016.

 • 07.03.2017
  Forsking og utvikling

  I 2016 er det brukt 689,7 millionar kroner til forsking og 130,4 millionar kroner til utvikling i Helse Vest.

 • 07.03.2017
  Betre kommunikasjon med pasientar og pårørande

  I 2016 har vi utvikla Pasientens helseteneste. Det betyr blant anna god og forenkla kommunikasjon med pasientar og pårørande, uavhengig av kor dei bur og kva slags informasjonsbehov dei har.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.