Val 2017

Kunngjering av valresultat

Val av styremedlemmer av og blant dei tilsette er no gjennomført i Helse Vest RHF, Helse Vest IKT og dei fem helseføretaka. Det har berre komme inn ei liste i kvart av føretaka/Helse Vest IKT. Dette er felleslister på vegne av dei tillitsvalde. Personane på desse listene er dermed valde, utan at det blir gjennomført eit fysisk val. Valresultata er no klare.

Her er informasjon om valresultatet i ditt føretak/Helse Vest IKT:

Helse Førde

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Førde HF har det komme inn éi liste. Lista er ei fellesliste på vegner av dei tillitsvalde i Fagforbundet, Den norske legeforening (Dnlf), Fellesorganisasjonen (FO), og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Personane på denne lista er dermed valde:

Wenche Kristin Røkenes, Sjukepleiar Psykiatrisk klinikk, Tronvik, Føretakstillitsvald NSF.

Randi Aven, Spesialhjelpepleiar Psykiatrisk klinikk, Tronvik, Føretakstillitsvald Fagforbundet.

Hans Jacob Westbye, Overlege, Avdeling for akuttmedisin Førde.

Arthur Norevik, Spesialsjukepleiar tilsett akutt døgn i psykisk helsevern FSS, Klinikktillitsvald NSF.

Mariann Hundsnes, Hjelpepleiar DPS Døgn, Førde, PHV, Tillitsvald Fagforbundet psyk.klinikk.

Jens Ola Evjensvold, Overlege, Kirurgisk avdeling Førde, Føretakstillitsvald Dnlf.

Lena Thorsnes, Intensivsjukepleiar, AAM, Kirurgisk klinikk Helse Førde, Tillitsvald NSF.

Leif Johnny Fjellro, Paramedic, Florø ambulanse stasjon, Kirurgisk klinikk, Tillitsvald Fagforbundet, Ambulanse.

Tor Christopher Fink, Overlege Psykiatrisk klinikk, Førde.

Lilliane Rebnord, Sjukepleiar barneavdelinga, Førde, Tillitsvald.

Helse Bergen

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Bergen HF har det komme inn éi liste. Dette er ei fellesliste på vegner av dei tillitsvalde i Den norske legeforening (Dnlf), Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF). Personane på denne lista er dermed valde:

Arvid Langeland, sjukepleiar, Voss sjukehus, føretakstillitsvald for Norsk Sjukepleiarforbund.

Irene Hopsdal, hjelpepleiar, kvinneklinikken, føretakstillitsvald for Fagforbundet.

Geir Arne Sunde, overlækjar, akuttmedisinsk avdeling/kirurgisk serviceklinikk, føretakstillitsvald for OF/Den norske legeforening.

Karen-Anne Stordalen, intensivsjukepleiar, barneklinikken, vara-føretakstillitsvald for Norsk
Sjukepleiarforbund.

Linda Karin Gangstøe, helsesekretær, laboratorieklinikken, vara-føretakstillitsvald for Fagforbundet.

Marianne Sæhle, psykiatrisk sjukepleiar, divisjon psykisk helsevern, hovudtillitsvald for Norsk
Sjukepleiarforbund.

Christopher Elnan Kvistad, lækjar i spesialisering, føretakstillitsvald for YLF/Den norske
legeforening.

Aina Nærø Kristensen, overlækjar, radiologisk avdeling, vara-føretakstillitsvald for OF/Den norske legeforening.

Bjame Terje Helgesen, vernepleiar, psykiatrisk akuttmottak, Divisjon psykisk helsevern, Fagforbundet.

Vidar Lysne, sterilforsyningsteknikar, Voss sjukehus, Fagforbundet.

Helse Fonna

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Fonna har det komme inn éi liste. Ei fellesliste frå Norsk Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet og Den norske legeforening (Dnlf). Personane på denne lista er dermed valde:

Tove Martha Hovda Callaghan, Opr.spl. Haugesund sjukehus, Føretakstillitsvald NSF.

Pål Midbøe, Ambulansepersonell ved Karmøy ambulansetasjon, Tillitsvald Fagforbundet.

Helge Espelid, Overlege kirurgisk avd., Haugesund sjukehus, DNLF.

Nina Budal, Sjukepleiar barne avdelingen ved Haugesund sjukehus, Hovudtillitsvald NSF.

Laura Lill Haavik, Helsesekretær LMB Haugesund sjukehus, Føretakstillitsvald Fagforbundet.

Åse Berit Rolland, Spesialsjukepleiar ved Haugaland DPS, Hovudtillitsvald NSF.

Harald Nes, Overlege ved radiologisk avd. Haugesund sjukehus, DNLF.

Wenche Lie, Spes. hjelpepleiar ved Valen sjukehus, Hovudtillitsvald Fagforbundet.

Valborg Sekse, Operasjonssjukepleiar ved Odda sjukehus, Tillitsvald NSF.

Bjørn Gunnar Nedrebø, Overlege medisinsk klinikk Haugesund sjukehus, DNLF.

Helse Stavanger

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Stavanger HF har det komme inn éi liste. Dette er ei fellesliste på vegner av dei tillitsvalde i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Den norske Lægeforening (Dnlf) og Fagforbundet. Personane på denne lista er dermed valde:

Aud H. Riise, Spesialsjukepleiar, Føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund.

Egil Olsen, Rørleggar, Føretakstillitsvald for Fagforbundet.

Lars Kåre Kleppe, Overlege, Mottaksklinikken.

Mette Øfstegaard, Spesialsjukepleiar, Hovudtillitsvald for Norsk Sykepleierforbund

Aud Mydland, Spesialhjelpepleiar, Hovudtillitsvald for Fagforbundet

Gunn Elin Rossland, Spesialsjukepleiar, Hovudtillitsvald for NSF.

Marit Halonen Christiansen, Overlege, Kvinneklinikken.

Sigve Romslo, Spesialkonsulent, Hovudtillitsvald for Fagforbundet.

Hilde Rusten, Spesialsjukepleiar, Divisjon for med service, Tillitsvald for NSF.

Astrid W. Sevland, Spesialhjelpepleiar Føden, Tillitsvald for Fagforbundet.

Sjukehusapoteka Vest

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Sjukehusapoteka Vest HF har det komme inn éi liste. Dette er ei fellesliste fremma av Farmasiforbundet/Parat (FF/Parat) og Norges Farmaceutiske Forening (NFF). Personane på denne lista er dermed valde:

Gunvald Iversen, Sjukehusapoteket i Bergen, apotektekniker.

Marit Jacobsen, Sjukehusapoteket i Haugesund, reseptarfarmasøyt.

Marianne Saugestad, Sjukehusapoteket i Bergen, avdelingsleder.

Ragnhild Wimun, Sjukehusapoteket i Stavanger, apotektekniker.

Celina Brendløkken, Sjukehusapoteket i Stavanger, reseptarfarmasøyt.

Marianne Heggø Hansen, Sjukehusapoteket i Bergen, kontrollfarmasøyt.

Nina Haakonsen, Sjukehusapoteket i Bergen, apotektekniker.

Siri B. Bjørhovde, Sjukehusapoteket i Haugesund, provisorfarmasøyt.

Helse Vest IKT

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Vest IKT AS har det komme inn éi liste på vegner av dei tillitsvalde i NITO, TEKNA, Fagforbundet og It-forbundet. Personane på denne lista er dermed valde:

Bodil Lekve, Virksomhetsutvikling, Styringsdata, Bergen

Lars Erik Baugstø-Hartvigsen, Tjenesteproduksjon, Førde/Florø.

Agnete Sjøtun, Regionalt EPJ-Fagsenter, Samhandling Bergen.

Ørjan Midttun, Tjenesteutvikling Administrative System, Førde/Florø.

Stian Hoell, Tjenesteproduksjon, Haugesund.

Anne-Lise Anastasiadou Høisæter, Innovasjon og arkitektur, Bergen.

Ståle Skreien, Regionalt EPJ-Fagsenter, Felles Løysing, Bergen.

Bjørnar Hamre, Regionalt EPJ-Fagsenter, Samhandling, Bergen.

Christel Beate Lerøy, Innovasjon og arkitektur, Bergen.

Linn Hege Straume, Tjenesteutvikling, Journalsystem, Stavanger.

Helse Vest RHF

For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Vest RHF har det komme inn éi liste på vegner av dei tillitsvalde i Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund (NSF) og Den norske legeforening (Dnlf). Personane på denne lista er dermed valde:

Lise Strømme, Helse Bergen, jordmor, konserntillitsvald Helse Vest.

Bente Pilskog, Helse Bergen, konserntillitsvald Helse Vest.

Tom Guldhav, Helse Førde, overlege.

Jan Erik Nilsen, Helse Stavanger, sjefsjukepleiar.

Arvid Storegjerde, Helse Fonna, spesialhjelpepleier, klinikktillitsvald.

Tove Elise Johansen, Helse fonna, funksjonsleiar.

Alexander Seldal, Helse Stavanger, overlege.

Rolf Unneland, Helse Bergen, driftsleiar, føretakstillitsvald.

Valperioden 2017-2019:

Valperioden for dei nye styremedlemmene er frå mars 2017 til mars 2019. Styremedlemmene som er valde av og blant dei tilsette, er likeverdige styremedlemmer på linje med dei som er oppnemnde av eigar i føretaksmøte. Dei har òg dei same rettane og ansvaret.

Dersom ein styremedlem som er vald av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Ein medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølga dei er valde.

Klagerett

Valprosessen - viktige datoar

  • Kunngjering om val innan 20.12.2016.
  • Krav om forholdstalsval må fremjast innan 03.01.2017.
  • Kunngjering om fleirtals- eller forholdstalsval innan 17.01.2017.
  • Frist for å sende inn lister/kandidatar er innan 24.01.2017.
  • Stemmesetlar/vallister og returkonvoluttar blir sende ut innan 07.02.2017.
  • Valdagen er 14.02.2017.
  • Kunngjering av valresultata vil skje så raskt som mogleg etter valet.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.