Runde hoder i forskjellige størrelser, blåfarge. Grafikk.

Val 2021

Kunngjering om forholdstalsval

27. januar 2021 er datoen for nytt val av styrerepresentantar, valde av og blant dei tilsette, til styrene i dei fem helseføretaka, Helse Vest IKT AS og det regionale helseføretaket. Frist for å krevje forholdstalsval var 16. desember 2020.

Styremedlemmene som blir valde er likeverdige styremedlemmer på linje med dei styremedlemmene som blir oppnemnde av eigar. Dei har òg dei same rettane og ansvaret. Vervet som styrerepresentantar er ei viktig oppgåve. Valstyra oppfordrar deg derfor til å engasjere deg i valet.

Kva skjer no?

Dette er ei kunngjering av at det blir forholdstalsval.

Valperioden 2021-2023:

Valperioden for dei nye styremedlemmene er frå mars 2021 til mars 2023. Styremedlemmene som er valde av og blant dei tilsette, er likeverdige styremedlemmer på linje med dei som er oppnemnde av eigar i føretaksmøte. Dei har òg dei same rettane og ansvaret.

Dersom ein styremedlem som er vald av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Ein medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølga dei er valde.

Klagerett

Valprosessen - viktige datoar

  1. Kunngjering om val innan 2. desember 2020

  2. Krav om forholdstalsval må fremjast innan 16. desember 2020

  3. Kunngjering om fleirtals- eller forholdstalsval innan 3o. desember 2020

  4. Frist for å sende inn lister/kandidatar er innan 6. januar 2021

  5. Stemmesetlar/vallister og returkonvoluttar blir sende ut innan 20. januar 2021

  6. Valdagen er 27. januar 2021

  7. Kunngjering av valresultata vil skje så raskt som mogleg etter valet

 

Fann du det du leitte etter?