Mange grønne, runde hoder. Grafikk.
Kunngjering om valresultat

Val 2021

Resultatet av val av og blant dei tilsette til representasjon i det regionale helseføretaket og styra i helseføretaka er klart. Det blei forholdstalsval i alle føretaka inkludert Helse Vest IKT, noko som betyr at det blei stemt på ei førehandsdefinert liste.

Det kom inn kun éi liste frå kvart helseføretak inkludert Helse Vest IKT AS. Det betyr i praksis at det ikkje blei gjennomført eit fysisk val, men at dei som sto på lista blei valde. Kven som står på lista ser du under her, fordelt på føretak. Desse representantane er valde for dei neste to åra.

Her er valresultatet

Kva skjer no?

Dette er ei kunngjering om valresultatet.

Valperioden 2021-2023:

Valperioden for dei nye styremedlemmene er frå februar 2021 til februar 2023. Styremedlemmene som er valde av og blant dei tilsette, er likeverdige styremedlemmer på linje med dei som er oppnemnde av eigar i føretaksmøte. Dei har òg dei same rettane og ansvaret.

Dersom ein styremedlem som er vald av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Ein medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølga dei er valde.

Klagerett

Valprosessen - viktige datoar

  1. Kunngjering om val innan 2. desember 2020

  2. Krav om forholdstalsval må fremjast innan 16. desember 2020

  3. Kunngjering om fleirtals- eller forholdstalsval innan 3o. desember 2020

  4. Frist for å sende inn lister/kandidatar er innan 6. januar 2021

  5. Stemmesetlar/vallister og returkonvoluttar blir sende ut innan 20. januar 2021

  6. Valdagen er 27. januar 2021

  7. Kunngjering av valresultata vil skje så raskt som mogleg etter valet

 

Fann du det du leitte etter?