Oppfølgingsenheten Frisk, Stavanger

I Stavanger har Oppfølgingsenheten Frisk eit poliklinisk arbeidsretta behandlingstilbod for personar med angst og depresjon.

Hovudinnhaldet i tilbodet

Ved arbeidsretta behandling for personar med angst og depresjon, blir pasientens arbeidssituasjon og jobbmeistring kartlagt. Ved sjukefråver, nedsett arbeidsevne og for personar utan arbeidsforhold blir det utarbeidd ein plan for gradvis tilbakeføring til jobb i samarbeid med fastlege og eventuelt andre aktørar i primærhelsetenesta, arbeidsgivar og NAV. Hensiktsmessig samarbeid med anna spesialisthelseteneste står sentralt i alle forløp. Behandlingstilbodet består av poliklinisk samtaleterapi med eit gjennomsnittlig behandlingsforløp på 10-15 konsultasjonar.

Behandlarane er psykologar, psykologspesialist, sjukepleiar og spesialfysioterapeut.

Kontaktinformasjon

Oppfølgingsenheten Frisk

Besøksadresse:
Randabergveien 300

4070 Randaberg

Administrasjonsadresse:
Postboks 14, 2391 Moelv

Telefon (sentralbord): 62 33 01 33

E-post:
post@oppfrisk.no
 
Heimeside:
www.oppfrisk.no

Tilvising

Tilvisingar skal sendast til:

Oppfølgingsenheten Frisk
Randabergveien 300B
4070 Randaberg

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.