Påskjøning av EU-midlar

Det regionale samarbeidsorganet ønskjer å synleggjere og påskjøne innsats for forskingssamarbeid med EU, og lyser med bakgrunn i dette ut påskjøningsmidlar for EU-prosjekt som er forankra i eit helseføretak i regionen eller i ein privat, ideell institusjon med avtale med Helse Vest.

​​​​​​​​Påskjøninga er avgrensa til å omfatte EU-midlar som gir utteljing i Helse- og omsorgsdepartementet sitt målesystem for forskingsaktivitet i helseføretaka.

I målesystemet inngår EUs rammeprogram inkludert randsoneaktivitetar som Joint Programme Initiatives og Joint Technology Inivitatives, og midlar frå European Research Council.  Sjå meir informasjon om kva EU-midlar som gir utteljing i HOD sitt målesystem på NIFU og HOD sine nettsider.

Midlane blir gitt som miljøstøtte og blir tildelt søkjarinstitusjon ved lokal prosjektansvarleg etter søknad frå helseføretaket / den private, ideelle institusjonen der EU-prosjektet er forankra. Det kan forventast tildeling på 10 prosent av rekneskapsførte EU-midlar.

Følgjande presiseringar gjeld:

  • Helseføretaket/den private ideelle institusjonen må vere koordinator, partnar eller opptre som tredjepart i EU-prosjektet. Status som underleverandør (subcontrator) gir ikkje utteljing.  
  • Ved tildeling blir det teke utgangspunkt i rekneskapsførte (innbetalte) EU-midlar i helseføretaket / den private, ideelle institusjonen. Midlar som er utbetalt til annen / andre institusjon(ar) må trekkjast frå. Informasjon om rekneskapsført beløp for prosjektet / prosjekta skal leggjast inn i søknadsskjemaet og godkjennast av rekneskapssjef og fagdirektør/forskingssjef i helseføretaket/institusjonen. Dei innmeldte beløpa må gi utteljing i HODs målesystem for forskingsaktivitet i helseføretaka.
    • Ved eventuell negativ rapportering til NIFU, kan tildelinga frå Helse Vest bli justert ved eit seinare tildelingsår.
  • Midlane blir tildelt søkjarinstitusjon ved prosjektansvarleg etter søknad frå helseføretaket / den private, ideelle institusjonen.

I spesielle høve kan retningslinjer nemnd ovanfor, fråvikast. Dette skal leggjast fram og avgjerast av fagdirektøren i Helse Vest på bakgrunn av skriftleg framstilling frå partane.

Midlane skal gå til forsking, og kan brukast til både lønn og drift. Midlane skal handterast av helseføretak i regionen eller private, ideelle institusjonar som har avtale med Helse Vest.

Det er rapporteringsplikt for midlane, og rapporteringa blir gjennomført i januar. Mottakar og rekneskapsinstitusjon vil bli varsla når rapportering skal gjennomførast.

Søknadsprosess

Midlane blir tildelt etter årleg søknad frå institusjonen (helseføretak / privat, ideell institusjon). Det skal sendast inn eitt skjema per institusjon med oversikt over alle EU-prosjekt det blir søkt om påskjøning for. Skjemaet kan først sendast inn når årsrekneskapet er avslutta, og skal seinast sendast inn innan 1. juni påfølgjande år. Det kan ikkje søkjast om påskjøningsmidlar for fleire år i gongen.

Søknadsskjema - Påskjøning av EU-midlar ​​.docx​

Utfylt skjema skal sendast via e-post til : forskning@helse-vest.no, Regionalt kompetansesenter for klinisk forsking. Tildeling kan først skje når årsrekneskapen er avslutta.

Vurdering og tildeling

Søknadane blir gjennomgått administrativt av samarbeidsorganet sitt sekretariat. Tildelinga blir fatta av fagdirektøren i Helse Vest. Dersom søknaden har mangelfulle opplysningar og/eller vedlegg vil ikkje midlar bli tildelt.

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.