Vedlegg til søknader om karrierestipend

Vedlegga skal samlast i eit vedlegg i den rekkefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

1. Søkjaren skal leggje ved CV

Tilrådd lengd er 2 sider. Det skal også leggjast ved liste over publikasjonar for dei siste 5 åra. Merk at for søknader om doktorgradsstipend er det stipendiaten som skal stå som søkjar.

Dette gjeld for alle søknader.

2.Forankringsavtale

Søkjaren skal leggje ved forankringsavtale dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.​

3. Ei støtteerklæring frå søkjarinstitusjon

Det vil seie frå eit helseføretak eller privat, ideell institusjon der det kjem fram på kva slags måte kandidaten sin kompetanse og etableringsplan inngår i forskingsstrategien til institusjonen. Erklæringa skal også innehelde ei oversikt over eigenfinansiering av karrierestipendet.

Dette er obligatorisk for søknader om karrierestipend.

Nyttig informasjon til søkjarar om karrierestipend:

Retningslinjer for karrierestipend

Formål og kriterium for forskingsmidlane

Retningslinjer for søknadsvurdering

Fann du det du leitte etter?