Vedlegg til søknader om korttidsstipend for fullføring av doktorgrad

Vedlegga skal samlast i eit vedlegg i den rekkjefølgja som er skissert nedanfor. Vedlegget skal lastast opp som eit PDF-dokument under «Andre vedlegg» i søknadsskjemaet.

1. Søkjaren skal leggje ved CV

Tilrådd lengd er 2 sider. Det skal også leggjast ved publikasjonsliste for dei siste 5 åra. Merk at for søknader om doktorgradsstipend, er det stipendiaten som skal stå som søkjar.

Dette gjeld for alle søknader.

2. Forankringsavtale

Søkjaren skal leggje ved forankringsavtale dersom søkjaren ikkje er tilsett i eit ​helseføretak eller privat, ideell institusjon i regionen.

Dette gjeld for alle søknader.

3. CV og publikasjonsliste

CV og publikasjonsliste for dei siste fem åra, og for hovudrettleiar og eventuelt prosjektleiar.

Dette er obligatoriske vedlegg for søknader om doktorgradsstipend.

4. Rettleiarerklæring frå hovudrettleiar

Erklæringa skal innehalde ei vurdering av om doktorgraden blir ferdigstilt innan tidsramma for korttidsstipendiet.

Dette er obligatoriske vedlegg for søknader om doktorgradsstipend.

Fann du det du leitte etter?